Beslut

Ärende 1809-157
2018-11-19Anmäld reklam Banner för läsplatta och streamingtjänst från Storytel

Annonsör Storytel Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte innehåller en otillåten användning av termen gratis. Den strider därmed inte mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats på Facebook. Högst upp i bannern syns annonsörens varumärke och tidpunkten för publiceringen. Annonsen innehåller texten ”Unikt erbjudande! Köp en Storytel Reader för 999 kr och få 3 månader gratis Storytel (värde 507 kr). Gäller för både nuvarande och nya Storytel-kunder, endast under Bokmässan”. Under texten finns en bild på en läsplatta som står lutad mot en trave böcker. Under bilden står det ”storytel.se/reader” i versal stil. Därunder står ”Köp Storytel Reader – få 3 månader Storytel gratis” i fet stil samt en knapp med texten ”Shop now”.

Reklamen har producerats av internt hos Storytel.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det felaktigt av annonsören att påstå att de tre månaderna är gratis eftersom man måste betala 999 kronor.

 

Annonsörens yttrande
Storytel Sweden AB (annonsören) skriver i huvudsak att användningen av termen gratis inte strider mot artikel 7 i ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.

Annonsören erbjuder digitala abonnemangstjänster avseende ”strömning” av ljudböcker och urval av e-böcker. Tjänst­­erna tillhandahålls företrädesvis genom att en applikation installeras i slutanvändarens enhet. Annonsören säljer dock även en läsplatta, vilken benämns Storytel Reader. Detta är alltså till skillnad från abonnemangstjänsterna en fysisk produkt i sortimentet konsumentelektronik.

Huvudprodukten ifråga är läsplattan Storytel Reader. Läsplattan kostar 999 kr och priset har inte höjts i det nu aktuella kombinationserbjudandet. Tilläggsförmånen ifråga är tremånadersabonnemanget, vilket i normala fall kostar 169 kronor per månad men som i det marknadsförda kombinationserbjudandet ingick helt utan kostnad. Det kost­nadsfria tremånadersabonnemanget ifråga tillhandahölls genom utfärdande av presentkort. Vid utgången av löptiden för den typ av tremånadersabonnemang som avsågs i erbjudandet, upphör abonnemanget utan automatisk förläng­ning och utan krav på åtgärd av slutanvändaren, villkoren för presentkorten framgår av bilaga 1.

Presentkorten för kampanjen distribuerades av Förlagssystem AB, se bilaga 1 för instruktion till distributören. Därmed måste annonsören anses ha styrkt sakförhållandet i denna del, även om det som utgångsläge torde saknas anled­ning att ifrågasätta att annonsören agerat i enlighet med utfästelsen i marknadsföringen.

Vad gäller utformningen av marknadsföringsenheten så vidhåller annonsören att det med all önskvärd tydlighet framgår att det är fråga om ett kombinationserbjudande. Priset för huvudprodukten och värdet för tilläggs­förmånen presenteras var för sig, i tydligt framträdande text överst i annonsen. Kombinationserbjudandets komponenter framgår dessutom tydligt av den avslutande textraden under bilden i marknadsföringsenheten.

I sammanhanget får även framhållas att användningen av termen gratis dessutom är i linje med gällande rätt, se marknadsföringslagen (2008:486) 8 §, 10 § st. 2 p. 4 och direktivbilaga 1 (direktiv 2005/29/EG) samt sedan länge etablerad marknadsföringsrättslig praxis angående termens tillåtlighet (se därvid t.ex. MD 2010:20, MD 2011:18 och MD 2012:4).

Mot bakgrund av ovan vidhåller annonsören att termen gratis i den aktuella marknadsföringsenheten har använts i överensstämmelse med det uttryckligen tillåtna undantaget för kombinationserbjudanden i artikel 7 ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 7 får termen gratis liksom present, gåva, med flera endast användas: när erbjudandet helt saknar krav på motprestation, eller när den enda motprestationen består i att konsumenten ska betala leveransom­kostnader (porto med mera), om uttaget för dessa inte överstiger marknadsförarens ungefärliga självkostnad, eller vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. 

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att de tre månaderna är gratis eftersom man måste betala 999 kronor. Enligt annonsören har termen gratis använts i överensstämmelse med det uttryckligen tillåtna undan­taget för kombinationserbjudanden.

Reklamombudsmannen konstaterar att det marknadsförda erbjudandet är ett så kallat kombinationserbjudande bestå­ende av en StorytelReader (huvudprodukten) och tre månader gratis av streamingstjänsten Storytel (tilläggs­förmånen). Begreppet ”gratis” får vid marknadsföring av det aktuella kombinationserbjudandet användas om priset på en Storytel Reader inte höjts, helt eller delvis, för att kompensera för tilläggs­förmånen. Reklam­ombudsmannen finner att annonsören har styrkt att priset för en Storytel Reader inte höjts för att kompensera tilläggsförmånen. Annonsen strider därmed inte mot artikel 7 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman