Beslut

Ärende 1905-118
2019-09-26Anmält material Affisch om kollektivtrafik från SL

Företag AB Storstockholms Lokaltrafik

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att materialet inte är kommersiell marknadsföring och anmälan avvisas därför.

 

 

Materialet
Det anmälda materialet är en affisch från SL som har publicerats i tunnelbanan. Affischen består av en bild som visar två små barn klädda i regnkläder. Barnen sitter i en barnvagn på en buss. Diagonalt tvärs över bilden står texten "Tack alla ofrivilliga miljöaktivister” i ett handstils­liknande typsnitt i versaler.

I bildens nedre kant står den mindre texten ”Våra pendeltåg, lokaltåg och hela tunnelbanan drivs till 100 procent på ren el från förnybara källor. Och alla våra bussar körs på förnybara drivmedel. Men det behöver du inte tänka på just nu. Fortsätt bara åka med.". I nedre högra hörnet finns SL:s logotyp.

Företaget har inte lämnat uppgift om vem som har producerat materialet.

Anmälan
Enligt anmälaren är materialet vilseledande eftersom påståendet "Våra pendeltåg, lokaltåg och hela tunnel­banan drivs till 100 procent på ren el från förnybara källor" är osant. All el blandas i elnäten, det vill säga, tågen körs på kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, kolkraft etcetera.

Företagets yttrande
AB Storstockholms Lokaltrafik (företaget) bestrider att miljökampanjen, ”Ofrivilliga miljöaktivister”, strider mot ICC:s regler och att informationen i kampanjen är felaktig.

Miljökampanjen genomfördes under veckorna 19 till 20 år 2019 och syntes i hela regionen. Syftet med kam­panjen var att synliggöra miljöarbetet och hur enkelt det är att resa hållbart med kollektivtrafiken i Stockholm. Anmälar­en på­står att företaget inte kan garantera att elen de köper är 100 procent från förnybara källor. I företagets avtal med En­telios, dess elleverantör, är det avtalat att samtliga elabonnemang som företaget har ska uppfylla ett antal krav – däribland att all el som levereras ska ha ett ursprung som berättigar till miljömärkning Bra Miljöval eller mot­svarande. 

Entelios köper ursprungsgarantier för företagets årliga förbrukning och redovisar för Trafikförvaltningen årligen med ett intyg att så skett. Detta gäller även för Waxholmsbolaget och Trafikförvaltningens huvudkontor. Före­tag­­et redovisar detta löpande i våra miljöredovisningar som finns tillgängliga via Region Stockholm. Där redo­visar företaget bland annat andelen förnybar energi och energislag inom spårtrafiken – vilket är 100 procent fossilfri sedan 2011. Sammanfattningsvis anser företaget att beräkningarna är korrekta. All information och källor finns sökbart via sl.se, via direktlänk på sl.se/miljo samt i företagets miljö- och hållbarhetsredovisningar.

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämndens uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring huvudsakligen riktad till den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik. Nämnden ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Begreppet marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknads­för­aren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja av­sätt­ning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden. ICC:s regler ska tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning och en prövning kan, utan att komma i konflikt med tryckfrihetsförord­ningen, ske på framställningar som är av rent kommer­siell natur, det vill säga har ett kommersiellt syfte och avser rent kommersiella förhållanden. I tvek­sam­ma fall ges grundlagen företräde.

Nämnden tar först ställning till om inlägget är av rent kommersiell natur och därmed kan prövas enligt ICC:s regler. Vid en bedömning av om det anmälda materialet är att anse som kommersiell marknads­kom­munikation och om prövning i så fall kan ske med stöd av ICC:s regler, konstaterar nämnden att tryckfrihetsförordningen skyddar åsiktsbildning, både för privatperson och för företag.

Vid bedömningen av om en framställning är kommersiell har frågan om annonsören i detta fall är näringsidkare betydelse. Nämnden konstaterar att begreppet näringsidkare enligt praxis har en vidsträckt innebörd och omfattar var och en som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, både fysiska och juridiska personer. I en övergripan­de bedömning av om en annons utgör kommersiell reklam ska hänsyn tas till det affärsmässiga inslaget i verk­samheten och om den rymmer ömsesidigt förpliktande förhållanden, liksom om den bedrivs i konkurrens med enskilda näringsidkare. I bedömningen kan också vägas in om verksamheten är obligatorisk för det allmänna och om verksamheten är offentligt finansierad. Skulle det framstå som främmande att tala om att det rör sig om en näringsverksamhet, tyder det på att verksamheten inte bör betraktas som driven av en näringsidkare (se bland annat NJA 2017 s. 217).

Nämnden konstaterar inledningsvis att företagets verksamhet drivs i bolagsform. Kollektivtrafiken är till cirka 50 procent skattefinansierad. Via företaget förvaltar Region Stockholm enligt dess webbplats vissa avtal och tillgångar. Trafikförvaltningen, som är en del av Region Stock­holm, planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen.

Det aktuella materialet är en affisch som handlar om att åka med kollektivtrafiken inom SL, vars verksamhet be­drivs utan konkurrens med andra privata aktörer. Att SL upphandlar konkurrensutsatta näringsidkare för att bland annat svara för driften av trafiken innebär enligt nämnden inte att företaget i sig är konkurrensutsatt.  Verksamheten inom Region Stockholm är en politiskt styrd organisation som till stor del är skattefinansierad. Nämnden finner därför att omständigheterna inte talar för att SL i detta fall är att betrakta som en näringsidkare vid tillämpning av ICC:s regler. Mot denna bak­grund finner nämnd­en att framställ­ningen inte är av rent kommersiell natur. Affischen är således inte är ägnad att främja avsättningen av eller tillgången till produkter och nämnden är därför inte behörig att pröva om affisch­en är förenlig med ICC:s regler och anmälan avvisas därmed.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck