Beslut

Ärende 1802-24
2018-03-26Anmäld reklam Reklamfilm för glasögon från Specsavers

Annonsör Specsavers Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen inte innehåller vilseledande användning av ordet ”gratis”. Den strider därmed inte mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommun­i­kation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats i TV12. Filmen visar en man som tatuerar en annan mans rygg inne på en tatueringsstudio. Tatueraren får plötsligt syn på en uppslagen tidning som visar en helsidesannons från Specsavers där det med stor text står ”Gratis glasögon” följt av den mindre texten ”när du gör en synundersökning för 345 kr”. I nästa scen får man se mannen som blev tatuerad när han är på en bar. Han drar upp sitt linne för att visa tatueringen för tre män som står bakom honom. Männen skakar på huvudet och tittar närmare på tatueringen som sedan visas i bild. Tatueringen består av texten ”Gratis glas­ögon” tillsammans med Specsavers logotyp. En manlig speakerröst säger ”Alla skulle ha gått till Specsavers”. Därefter visas ett par glasögon i bild. Ovanför glasögonen finns en orange bård som det med fet, stor text står ”Gratis glasögon” följt av den något mindre, icke feta texten ”När du göra en synundersökning för 345 kr”. Längst ned i bild finns i mindre stil villkoren för erbjudandet och Specsavers logotyp. En kvinnlig speakerröst säger ”Just nu får du ett par gratis glasögon när du gör en synundersökning för 345 kr”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är glasögonen inte gratis. Man måste betala för en synundersökning.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Specsavers Sweden AB (annonsören) månar denne om att vara tydlig i alla avseenden, särskilt i kom­mun­ikationen med kunder. I detta ligger bland annat att alltid sträva efter att budskapen i reklamen ska vara tydliga, lättillgängliga, och givetvis förenliga med lagar och andra regler. Annonsören ser därför regelbundet över all reklam och beaktar synpunkter från kunder och andra.

Annonsören delar inte anmälarens uppfattning om att reklamfilmen är vilseledande. Enligt annonsören är reklamfilmen tydlig, korrekt och överensstämmer med ICC:s regler.

Erbjudandet i reklamfilmen innebär att kund får ett par gratis glasögon vid köp av en synundersökning för 345 kronor. Det framgår tydligt i reklamfilmen att det rör sig om ett kombinationserbjudande där det är en förutsätt­ning att kund gör en synundersökning för 345 kronor för att få de gratis glasögonen. Både i tidningsuppslaget i filmens början och textupplysningen i slutet av filmen där det tydligt står att ”Gratis glasögon – När du gör en synundersökning för 345 kr”. Även voice over hörs tydligt att ”Just nu får du ett par gratis glasögon när du gör en synundersökning för 345 kronor – Gäller bara till 18 februari”. Erbjudandets närmare villkor och begränsning­ar framgår klart och tydligt av textupplysningen i slutet av filmen.

Annonsören kan inte se att erbjudandet som det nu framställs är otydligt. Risken för att det ska missuppfattas av genomsnittskonsumenten är följaktligen mycket liten.

Som följer av artikel 7 i ICC:s regler är det tillåtet att använda ordet ”gratis” vid ett kombinationserbjudande förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. Av annonsören webbplats framgår att ordinarie pris för en synundersökning för glasögonen är 345 kronor, precis som i reklamfilmen. Kombinationserbjudandet uppfyller således artikel 7 i ICC:s regler, och inte heller kan reklamfilmen på annat sätt ses som vilseledande i strid mot ICC:s regler.

Annonsörens bedömning har stöd i RON:s beslut i ärende 1507-114 beträffande en reklamfilm med ett liknande erbjudande (vid köp av glasögon för minst 395 kronor får kund en synundersökning för en krona). Där fann RON att filmen inte var vilseledande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får termen ”gratis” liksom ”present”, ”gåva” med flera endast användas:

  • när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller
  • när den enda motprestationen består i att konsumenten ska betala leveransomkostnader (porto med mera), om uttaget för dessa inte överstiger marknadsförarens ungefärliga självkostnad, eller
  • vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis införde självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen konstaterar att det i reklamfilmen visas påståendet ”Gratis glasögon” tre gånger varav det två gånger direkt åtföljs av ”När du gör en synundersökning för 345 kr”. Speakerrösten säger ”Just nu får du ett par gratis glasögon när du gör en synundersökning för 345 kr”. Reklamombudsmannen konstaterar att rek­lamen marknadsför ett kombinationserbjudande där huvudprodukten är en synundersökning för 345 kronor. Enligt annonsörens yttrande och webbplats framgår att detta är ordinarie pris för en synundersökning för glas­ögon, det vill säga att priset inte har höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. Rek­lam­ombudsmannen finner mot bakgrund av ovanstående att reklamfilmen inte innehåller en vilseledande an­vänd­ning av ordet ”gratis” och den strider därmed inte mot artikel 7 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman