Beslut

Ärende 1909-185
2019-11-19Anmäld reklam Reklam för hälsotjänster från Snippsauna

Annonsör Snippsauna

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett påstående som har publicerats på snippauna.com. På webbplatsen står det ”Välkommen – Låt oss ta hand om snipporna”. I stycket efter står det ”Vid en snippsauna släpps örtånga in i under­livet, lite som att bjuda på örtthé underifrån. Vi uppmärksammar då en viktig kroppsdel och funktion som annars mest får uppmärksamhet inom sex, graviditet eller mens. När vi börjar skicka in örter, kärlek och omsorg fylls kropp och sinne av värme.”.

Därefter följer stycket ”Snippsauna förekommer i många kulturer. Förr gjorde kvinnor snippsauna i Sverige men kunskapen om det har gått förlorad här. Yoni steaming är stort i USA. Många skönhetssalonger erbjuder det som behandling och ibland även på USA:s motsvarighet till mödravårdscentralen. I USA har yoni steaming kritiserats för att det skulle vara fel att rengöra underlivet som klarar så bra att rengöra sig själv. Men snipp­sauna handlar inte alls om tvätt. Det är en stärkande behandling med välgörande läkeväxter. Snippsaunan kan användas bara för att det är behagligt, för att stödja snippans funktioner eller behandla olika åkommor i underlivet.”.

I nästa stycke står ”Att ånga är ett enkelt naturligt och holistiskt sätt att hjälpa sig själv balansera sin cykel. Mitt mål med Snippsauna är att jag vill erbjuda och delge kunskap om ångning och dess läkande effekter. Jag vill föra kvinnor samman och ge oss alla en möjlighet att återkoppla till den kraft som vi alla har inom oss.”.

Därefter följer en uppräkning av punkter under rubriken ”Vad snippsauna är bra för”. Under den elfte punkten står att ”Läka trauman och sexuella övergrepp”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet att trauman och sexuella övergrepp kan läkas genom Snippsauna vilse­ledande och saknar grund.

Annonsörens yttrande
Snippsauna (annonsören) förstår anmälarens tanke och har sedan anmälan förtydligat informationen på webbplatsen med texten ”kan vara bra för” för att undvika missförstånd. Anmälaren har anmält endast första sidan av webbplatsen, men annonsören noterar att det på webbplatsen dels finns en flik som heter ”Testimonials” och att det dels på två ställen på webbplatsen förklaras var annonsörens information kommer ifrån, något annonsören inte tror att anmälaren läst. Under webbplatsens flik ”Testimonials” står det: ”Hukbad, Snippsauna, Vaginal Steam är en uråldrig metod och det finns inga kliniska studier gjorda i väst så jag publicerar med personens tillåtelse ett vittnesmål från mina journaler så att fler kan känna igen sig.”.

Under fliken ”Boka/köp” framgår följande: ”Snippsauna är en uråldrig ritual och metod för att få balans i underliv, livmoder och i sig själv. Det finns inga kliniska studier. Det jag påstår saknar vetenskapliga studier i ryggen då det hittills inte satsats pengar på sådan forskning. Istället hänvisar jag till de tusentals fallstudier som finns om vaginal ångning över hela världen. Snippsauna är en holistisk metod vars mål är att ge kroppen stöd så att den kan sätta igång sin egen förmåga att läka.”.

Annonsören ser webbplatsen som en helhet och hoppas att den som besöker den besöker hela webbplatsen och inte bara stannar vid en sida. Enligt annonsörens statistik är personer inne på hela webbplatsen och besöker vanligtvis alla sidor, inte bara startsidan. Annonsören har bifogat besöksstatistik för webbplatsen.

Annonsören upplever att anmälaren ej är en av dess genomsnittliga besökare av två anledningar. Den ena är att anmälaren har stannat på första sidan och den andra är att den generella användaren letar efter information och inte efter fel att anmäla.

Annonsören rör sig i ett litet fält inom kvinnohälsa baserad på muntlig tradition, örtmedicin och egenvård. Annon­sören är mot den bakgrunden van vid att det man gör upprör många. Speciellt de som vill ha evidensbaserad vård, vilken de är fria att välja på andra plattformar och i samhället. Annonsörens plattform vänder sig till den som vill gå en annan väg eller som vill komplettera den evidensbaserade vården med traditionell egenvård. Annonsören möter dessa individer på ett annat sätt än de är vana vid från sjukvården.

Annonsören anser att anmälan om falsk marknadsföring saknar grund. Baserat på de studier som gjorts på ångning, studier på örternas medicinska egenskaper samt den stora mängd vittnesmål som bilagts yttrandet, anser annonsören att det som erbjuds på webbplatsen inte är att lova för mycket.

Enligt annonsören har den här metoden funnits i vårt land sedan urminnes tider. Den tidigaste källan annonsören har hittat till Snippsauna, eller hukbad som det hetat innan, är från Linnés bok ”Lapplandsresan” (1732) där han träffar några kvinnor som berättar för honom att de ska använda renfana för att ånga underlivet. Att annonsören ska behöva bevisa ett arv, ett kulturarv, ett kvinnligt nordiskt kulturarv på ett annat sätt än med vittnesmål är som att begära att annonsören ska bevisa att det finns liv efter döden. Det är högst logiskt att kvinnor tagit hand om sina underliv på bästa möjliga sätt under de förutsättningar som funnits, precis som moderna kvinnor vill ta hand om sig på bästa möjliga sätt. Annonsören för helt enkelt en gammal nordisk kultur vidare och om den kan hjälpa snippbärare att leva ett liv utan smärta, infektioner, samlagsmärtor, och att de känner att de är i full kontakt med sin livmoder, så känner annonsören att den har bidragit till något väldigt värdefullt.

Till yttrandet har annonsören bifogat tre bilagor med studier och vittnesmål angående metodens användning, samt vetenskapliga studier som verifierar örternas medicinska verkan.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft och förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga. Målgruppen är sannolikt konsumenter som använder eller kan tänka sig att använda den marknadsförda tjänsten.

Enligt marknadsdomstolens praxis ställs särskilt höga krav på vederhäftighet när det gäller framställningar som rör medicinsk argumentering vilken riktar sig till grupper som kan antas vara mindre kritiska än konsumenter i allmänhet, till exempel sjuka (se bland annat MD 1995:12, MD 2009:41 och MD 2014:13). Ett strängt beviskrav åvilar den som i marknadsföring framför påståenden angående medicinsk effekt av en produkt. Det som i princip torde krävas i detta avseende är vetenskapliga studier som kan påvisa den aktuella effekten (MD 2009:41).

Enligt anmälaren är påståendet att trauman och sexuella övergrepp kan läkas vilseledande. Enligt annonsören vänder man sig till konsumenter som vill ha traditionell egenvård alternativt den som vill komplettera evidens­baserad vård med traditionell egenvård. Annonsören anser inte att reklamen är vilseledande marknadsföring. Den baseras på de studier som gjorts på ångning, studier på örternas medicinska egenskaper samt den stora mängd vittnesmål som bilagts.

Reklamombudsmannen konstaterar att den aktuella reklamen beskriver den marknadsförda tjänsten som att den har medicinskt positiva effekter för den som utsatts för trauman och sexuella övergrepp. Påståendet uppfattas sannolikt av en genomsnittskonsument som att tjänsten har en bevisad effekt. Annonsören har enligt Reklam­ombudsmannen inte visat att tjänsten har de beskrivna medicinska effekterna. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman