Beslut

Ärende 1907-152
2019-09-30Anmäld reklam Reklam för kamremskit hos skruvat.se100

Annonsör AB Skruvat Reservdelar

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en produktsida som har visats på skruvat.se. Produktbilden visar en kamrem med vattenpump till Alfa Romeo, modell 147, 156, 156 Sportwagon, 159, 159 Sportwagon, med flera. I bilden ligger en rund röd platta med texten ”Rea” i vita, versala bokstäver. Under uppräkningen av bilmodeller står priset

”1 611:-” i vita siffror mot en röd rektangulär bakgrundsruta. Under priset står ”Spara 40%” med via bokstäver på en blå rektangulär bakgrundsruta. Bredvid dessa två rutor står ”1 895 kr” i svart, överstruket med ett rött streck. Under denna information står bland annat artikelnummer samt original­nummer. Under ligger en svart text på tre rader på en grå färgplatta: ”Marknadspris ca 2 653 kr”; ”Du sparar: 1 042 kr”. ”Du sparar” är i fet stil och priset är i rött. Vidare finns uppgifter om delbetalning. Längre ut till höger står det ”Prisgaranti Alltid lägsta pris” i vitt på en rund grön färgplatta.

Till höger om beskriven text ovan finns information under rubriken ”Specifikationer”. Under rubriker står texten ”För­stärkt utförande”, ”Tandantal 199”, ”Innehåller rullar 2”, ”Bredd 1 (mm) 24” följt av de fetmarkerade under­rubrikerna ”Bilrelaterad produktspecifikation” och ”alternativ 1”. Under den senare underrubriken står texten ”Till årsmodell 06.2012”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande därför att reklamen påstår att man sparar 40 procent och detta står skrivet precis under det nedsatta priset och strax bredvid det överstrukna priset. Butiken förklarade vid ett samtal med anmälaren att prisnedsättningen gäller en nedsättning av marknadspriset som finns längre ned på sidan. Anmälaren anser även att reklamen är vilseledande eftersom det påstådda marknadspriset inte är ett pris som verkligen används i andra butiker.

Annonsörens yttrande
AB Skruvat Reservdelar (annonsören) har ansett att det fanns ett värde gentemot kund att informera hur mycket de sparade om de köpte hos annonsören istället för i fysisk handel. Annonsören genomförde då med jämna mellanrum en jämförelse mot den fysiska handelns priser och kommunicerade sedan på sin webbplats hur mycket kunderna kunde spara. Vid det tillfälle som annonsören genomförde prisjämförelsen var priset i den fysiska handeln 2653 kronor för den aktuella produkten. Annonsören tycker att det är viktigt att kunder alltid får tillförlitlig och korrekt information. Det är därför mycket olyckligt att kommunikation varit otydlig. Eftersom pris­erna ofta ändras har man agerat på detta och har numera tagit bort funktionen från sin webbsida. Annonsören kommunicerar därmed inte längre priset i den fysiska handeln och inte heller hur mycket en kund kan spara i jämförelse med priset i den fysiska handeln.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­föraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de själv­reg­lerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består av vuxna konsumenter som kan tänka sig att handla reservdelar från annonsörens webbplats.

Enligt anmälaren är det vilseledande att procentsatsen på produktsidan anger hur mycket man sparar i förhållande till marknadspriset. Anmälaren menar även att marknadspriset är vilseledande eftersom det är ett pris som inte använts i andra butiker. Annonsören yttrar att marknadspriset motsvarar pris i fysisk handel. Enligt annonsören är det olyckligt att kommunikation varit otydlig och man har nu tagit bort funktionen, som gav kunderna information om hur mycket dessa sparande hos annonsören jämfört med i fysisk handel, från sin webbplats.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen av en genomsnittskonsument sannolikt uppfattas som att den marknadsförda produkten är nedsatt med 40 procent i förhållande till produktens ordinarie pris samt att marknads­priset som anges i reklamen är ett pris som tillämpas för produkten av ett inte obetydligt antal andra närings­idkare på marknaden. Av annonsörens yttrande framgår att prisnedsättningen 40 procent som anges i reklamen avser en prisnedsättning i förhållande till marknadspriset 2653 kronor och inte till annonsörens ordinarie pris. Realisationen är därmed vilseledande och reklamen strider därmed mot artikel 5 ICC:s regler i den delen.

Annonsören har vidare inte styrkt att marknadspriset är ett pris som använts av ett inte obetydligt antal andra näringsidkare på marknaden. Marknadspriset 2653 kronor är även det vilseledande. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler även i den delen.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman