Beslut

Ärende 1904-106
2019-09-26Anmäld reklam Reklam för elabonnemang från Skellefteå Kraft

Annonsör Skellefteå Kraft AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett erbjudande från Skellefteå Kraft som har publicerats på skekraft.se. Reklamen visar överst en bild på en personbil från Tesla vid en av Teslas laddstationer. Under bilden finns rubriken ”Teslaägare får gratis el till bilen”. Därefter följer ingressen ”Du har inte bara köpt en väldigt härlig bil. Du är dessutom med och bidrar till en mer hållbar värld genom ditt val av elbil. Som Teslaägare får du gratis el till bilen.”. Under ingressen finns följande text ”Genom vårt fördjupade sam­arbete med Tesla ger vi dig, som äger en Tesla en fantastisk möjlighet till ett bra elavtal. Du ska vara trygg med att den el du använder är hållbart producerad. Därför bjuder vi alla Teslaägare som har oss som elleveran­­tör på el till 1500 mils körning per år under tre år. För att ta del av erbjud­andet börjar du med att byta elbolag till Skellefteå Kraft. Ett byte som vi självklart hjälper dig med. Det löser vi oftast direkt över telefon där du ger oss en fullmakt, därefter ordnar vi med det nya elavtalet hos oss och ser till att ditt nuvarande elavtal avslutas”.

Under textavsnittet står skrivet att konsumenten kan fylla i sina kontaktuppgifter inklusive registreringsnummer för sin Tesla och därefter bli kontaktad. Till höger om texten som visas på webbplatsen syns två lila rektangulära rutor. I den övre av de två rutorna står texten ”Nu utvecklar vi framtidens energi”, ”Laddstolpar till elfordon” samt en knapp benämnd ”Läs mer”. I den nedre rutan står det ”El är en fantastisk produkt”, ”Så länge den är hållbart producerad” samt ”Läs mer”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Annonsören bjuder enligt anmälaren inte på 1500 mils laddning, utan reducerar fakturan med ett fast belopp som är lägre än den verkliga kostnaden för att ladda el för 1500 mils körning under tre år.

Annonsörens yttrande
Enligt Skellefteå Kraft AB (annonsören) visar reklamen på skekraft.se en bil av modell Tesla och rubriken ”Teslaägare får gratis el till bilen”. Erbjudandet om gratis el till hushåll som äger en Tesla omfattar 1500 mils körning per år, vilket tydligt framgår på webbplatsen. För att kunna ta del av erbjudandet ska annonsören vara elleverantör till hushållet som får annonsörens standarderbjudande för rörligt elpris. Det innebär ett påslag på 7,5 öre per kilowattimme samt en månadsavgift på 45 kronor. Erbjudandet gäller för den el som annonsören fakturerar kunden, det vill säga elpris och moms. Energiskatt och elnätsavgifter som tillkommer från kundens elnätsbolag ingår inte i erbjudandet, då dessa avgifter hanteras av annat juridiskt bolag.

Annonsören baserar sitt erbjudande på uppgifter från Tesla Motors som uppger att deras kunder i snitt kör

1500 mil per år. Annonsören utgår från en prognos om vad elpriset kommer att vara under de tre år som erbjud­andet gäller. Annonsören har räknat med ett elpris på 60 öre per kilowattimme. Detta årspris delas sedan i tolv lika stora delar, vilket innebär att kunden får tillbaka ett belopp som motsvarar att ladda en Teslabil som ska köra i 1500 mil. Annonsören har räknat med att en Tesla förbrukar 3000 kWh per år enligt uppgifter från Tesla Motors. Det sker genom reduktion av kostnaden på fakturan för hushållets hela elförbrukning.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Opinionsnämnden finner att målgruppen består av vuxna konsumenter som äger, eller är intresserad av att köpa, en personbil från Tesla.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom annonsören inte bjuder på 1500 mils laddning, utan redu­cerar fakturan med ett fast belopp som är lägre än den verkliga kostnaden för att ladda el för 4500 mils körning (1500 mil under tre år). Enligt annonsören gäller erbjudandet för den el som annonsören fakturerar kunden, det vill säga rörligt elpris och moms där förbrukningen beräknas utifrån en prognos om vad elpriset kommer att vara under de tre år som erbjudandet gäller.

Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt upp­fattar reklamen som att annonsören, oavsett valt elabonnemang hos Skellefteå Kraft, bjuder de kunder som äger en Tesla på elkostnader för laddning i hemmet till ett värde motsvaran­de vad en Tesla i snitt förbrukar vid 1500 mils körning. Reklamen klargör inte om laddning vid Teslas laddstolpar också ingår, men en sådan laddstolpe visas på bilden.

Nämnden konstaterar att annons­ören enligt uppgift i ärendet avser att månadsvis ersätta konsumenter som tar del av erbjudandet med ett belopp som motsvarar en månadsandel av elförbrukningen vid en körning av Tesla i 1500 mil per år. Förbruk­ningen baseras enligt annonsören på Teslas uppgifter om elförbrukning per mil. Elpriset som annonsörens ersättning utgår från är baserat på en prognos för det rörliga elpriset under de tre år som er­bjudandet omfattar. Nämnden finner att annonsör­ens uppgifter om erbjudandets innehåll inte styrker att kon­sum­­enten, oavsett vilket elabonnemang denne valt, kommer att erhålla en ersättning som motsvarar den fak­tiska elkostnaden för el från annonsören som elförbrukningen för 1500 mils körning med en Tesla motsvarar. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck