Beslut

Ärende 2102-42
2021-04-22Anmäld reklam Reklam för mattor från Shepperton Rugs

Annonsör Shepperton Rugs AB

Anmälare Privatperson

Klagande Shepperton Rugs AB

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd delar Reklamombudsmannens bedömning i ärende 2011-252 att den anmälda reklamen är vilseledande.

 

 

Överklagat beslut
Reklamombudsmannens beslut den 3 februari 2021 i ärende 2011-252, se bilaga (pdf-fil).

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett annonsuppslag som har publicerats i Sydsvenskan. På uppslagets övre halva står det ”Krisutförsäljning på handknutna persiska mattor” och ”Utförsäljningen avslutas söndag kväll” i gul text i stor stilgrad. I vit text, i mindre stilgrad, står det ”Covid-19 och de internationella sanktionerna mot Iran har fördärvat vår leverantörskedja, våra grossistkunder och vårt kassaflöde” samt ”Som Nordens största grossist sitter vi i en kris utan dess like!” i versal text och där ordet ”Nordens” är gult. Därunder står ”Missa inte denna drömaffär som inte hade varit möjlig om vi inte befunnit oss i denna kris” i gemen, vit text i mindre stilgrad.

Nedanför står den röda texten ”Final!” med versaler och den röda texten ”öppet till midnatt 10-24” i gemener samt den svarta texten ”Endast två dagar kvar” med versaler. Texten visas mot en vit bakgrund. Nedanför syns åtta marknadsförda mattor till nedsatt pris.

I uppslaget syns även annonsörens adress, kontaktuppgifter, bolagsnamn samt information om möjlighet att boka tid för att handla under social distansering.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Överklagandet
Shepperton Rugs AB (annonsören) anför sammanfattningsvis följande. Annonsören har inte fått vetskap om an­mälan eller att den anmälda reklamen fällts av Reklamombudsmannen förrän i efterhand på grund av corona­pandemin. Företräd­ar­en för an­non­s­ören reste efter Malmöutförsäljningen i november och december 2020 till London och blev fast där på grund av lock­down. Företrädaren har därför under en lång tid inte kunnat läsa bo-lag­ets post och har där­för helt missat all korrespondens från Reklamombudsmannen.

Annonsören kan förstå Reklamombudsmannens beslut mot bakgrund av att annonsören inte har yttrat sig i är­endet men ber om förståelse för orsaken till att något yttrande inte inkom i rätt tid och överklagar därmed besl­u­tet.

Annonsen må vara lite intensiv. Men det är för att den behöver vara det för att väcka uppmärksamhet för den rådande situationen i branschen, som konsumenter, oftare än inte, inte har någ­on koll på.

Krisen är verklig och väldigt mycket så, och har drabbat hundratusentals människor. Men det är något som kon­sumenter ofta saknar kunskap/vetskap om. Annonsörens och andras besvär inom branschen är verk­liga. Sank­tionerna och deras effekter är verkliga. Covid-19-pandemin och dess effekt är verklig. An­nons­ören be­hövde väcka uppmärksamhet om denna situation. Det är annonsörens mål.

Annonsörens bolag är nyregistrerat, men bolagets företrädare har arbetat i branschen hela sitt liv. Företräd­arens moderbolag, Hollystrand Ltd, har varit aktivt i mer än tio år.

Enligt annonsören finns det inte några sanktioner direkt mot pers­iska mattor, men det finns monetära sanktioner mot landet Iran som gör det omöjligt för annonsören och andra som jobbar med Iran att arbeta vidare. Det blir då omöjligt att överföra pengar till Iran. Industrin har kry­mpt med mer än 50 procent det senaste decenniet. Cirka 50-60 procent av de som tidigare knutit mattor i Iran har slutat. Om en kultur försvinner är det väldigt svårt, nästintill omöjligt, att få den tillbaka.

Covid-19-pandemibiten i annonsen är något som egentligen inte behöver en för­klaring. Alla är väl medvetna om pandemin och dess destruktiva effekter. Men annonsören jobbar med ett land (Iran) som inte har kapacitet att hantera pandemin och situationen har varit mycket värre än vad som fram­går i media. En redan omöjligt svår situation, en bransch i kris, förvärrades extremt mycket av covid-19-pandemin på ett sätt som är obeskrivligt.

Annonsören har i överklagandet länkat till ett antal internationella artiklar och intervjuer, som handlar om den pers­iska mattbranschen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämnden ska vid prövningen av anmäld reklam tillämpa Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Reglerna tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning.

Enligt artikel 5 i ICC:s reg­ler ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om pro­duktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­d­erlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsförar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande org­an som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be-dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet är enligt nämndens bedömning främst vuxna konsumenter som handlar eller kan tänka sig att handla mattor av annonsören.

Nämnden konstaterar att ICC:s regler ska tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning. Enligt 16 § i mark­nads­föringslagen får en näringsidkare vid marknadsföring använda uttryck som ”slutförsäljning”, ”utförsäljning” eller något annat uttryck med motsvarande innebörd bara om det är fråga om en slutför­säljning av närings­idkar­ens hela varulager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en be­gränsad tid, och pris­er­na är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

I reklamen påstås att annonsören har ”Krisutförsäljning på handknutna persiska mattor” samt ”Covid-19 och de internationella sanktionerna mot Iran har fördärvat vår leverantörskedja, våra grossistkunder och vårt kassa­flöde” samt ”Som Nordens största grossist sitter vi i en kris utan dess like! Missa inte denna drömaffär som inte hade varit möjlig om vi inte befunnit oss i denna kris”.

Nämnden finner i likhet med Reklamombudsmannen att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen på det sättet att annonsören genomför en utförsäljning till följd av covid-19-pandemin och på grund av interna­tionella sank­tioner mot Iran. An­non­sören har inte visat att produkterna har sålts under en begränsad tid och till priser som är väsentligen lägre än annonsörens ordinarie priser för de produkter som omfattas av utförsälj­ning­en. Nämnden instämmer därför i Reklamombudsmannens slutsats att den aktuella reklamen är vilseledande. Reklam­om­­buds­mannens beslut ska alltså inte ändras.

 

Kajsa Bergkvist

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Tobias Eidem, Olivia Enquist, Christina Knight, Anna Lidström, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Göran Segeholm, Inger Skalse och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Kajsa Bergkvist