Beslut

Ärende 1710-236
2018-02-21Anmäld reklam E-postutskick med reklam för återbäring från SEQR

Annonsör SEQR Nordics AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att innehållet i e-postutskicket är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett e-postutskick som har skickats till SEQR:s kunder. I ämnesraden står ”Härliga höstnyheter!”. Överst i mejlet finns SEQR:s logotyp och därunder rubriken ”Visste du att du precis tjänat peng-ar?”. Under rubriken finns en bild på en mobil som visar SEQR-appen. Till vänster om mobilen finns en ruta med den stora texten ”3 % cashback” och till höger en bild på en kaffekopp. Överst på skärmen på mobil­en visas en symbol som liknar ett sigill med texten ”3 %”. Under sigillet finns en fet text ”Belopp: 300,00 kr”. Under detta står ”Din Seqr Reward är tillgänglig på ditt Seqr-konto. Tack för att du använder vår app!”. Längst ner på mobilskärmen anges ett datum och ett klockslag och ett Cashback ID med ett större antal siffror. Under bilden på mobilen finns en större text ”Mycket riktigt, vi har precis betalat ut din återbäring för det tredje kvartalet!” i fet stil följt av ”Kom ihåg att ju mer du shoppar, desto mer får du tillbaka – det lönar sig att betala med Seqr!”. Längst ned i mejlet finns texten ”*Mer information på help.seqr.com” i liten storlek.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då anmälaren efter att ha loggat in i sin SEQR-app kunde se att det inte fanns någon återbäring på 300 kronor. Anmälaren anser att det inte framgår tydligt att reklam­en endast är ett exempel, vilken anmälaren fick veta att det var efter kontakt med företagets support. Anmälaren har använt appen endast en gång och inte fått återbäring.

 

Annonsörens yttrande
Enligt SEQR Nordics AB (annonsören) distribuerades det berörda nyhetsbrevet via mail till registrerade använ­dare av mobilbetalningsapplikationen SEQR (appen). Nyhetsbrevet skickas ut till alla SEQR-användare oavsett om de faktiskt använt tjänsten eller ej. I SEQR finns det ett erbjudande om cashback (återbäring) där användar­en får tillbaka 1-3 % av det totala värdet av utförda köpen. Cashbacken betalas ut kvartalsvis och vilken procent av värdet av utförda köp som betalas ut bestäms av antalet köp utförda per manad. Upplägget presenteras nedan.

  • 0-10 köp/månad ger 1 % tillbaka.
  • 11-19 köp/månad ger 2 % tillbaka.
  • 20 eller fler köp/månad ger 3 % tillbaka.

I nyhetsbrevet framgår det att man får en cashback som beräknas procentuellt vilket också tydligt framgår i nyhets­brevet i form av ”3 %*”. Asterisken hänvisar till mer detaljerad information om hur återbäringsprogrammet är designat.

På samma hjälpsida finns även ett räkneexempel för hur man kan beräkna sin återbäring:

  • ”Under månad 1 genomför du 1 köp för sammanlagt 1000 SEK - du får då 10 SEK tillbaka.
  • Under månad 2 genomför du 12 köp för sammanlagt 2000 SEK - du får då 40 SEK tillbaka.
  • Under månad 3 genomför du 22 köp för sammanlagt 3000 SEK - du får då 90 SEK tillbaka.
  • Din totala återbäring blir alltså 140 SEK!”

Detta upplägg förutsätter att för att då få del av återbäringsprogrammet också att man utfört köp via appen. Det framgår av informationen i nyhetsbrevet att återbäringen baseras på transaktionsmängden och transaktions­volymen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden finner att e-postutskicket med rubriken ”Visst du att du precis tjänat pengar?” tätt följt av den framträdande texten ”3 %” samt en bild på en mobil som visar texterna ”Belopp 300,00 kr” och ”Din Seqr Reward är tillgänglig på ditt Seqr-konto” tillsammans med texten ”Mycket riktigt, vi har precis betalat ut din åter­bäring för det tredje kvartalet!” ger intryck av att en utbetalning om 300 kronor, motsvarande 3 % i återbäring, har skett till mot­tag­aren av mejlet. Enligt annonsören är så inte fallet utan uppgifterna syftar till att illustrera återbäringsprogrammet. Nämnden finner dock inte att det är sannolikt att en genomsnittskonsument uppfattar uppgifterna som exempel eftersom detta inte tydligt anges. E-postutskicket är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren