Beslut

Ärende 1709-178
2017-10-27Anmäld reklam Reklam för viktkontrollprodukten Seaweed Diet

Annonsör New Nordic AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats i Life Hälsoprodukters klubbtidning Live Life. Överst i annonsen finns rubriken ”En tremånaderskur av Seaweed Diet” i röd, versalgemen text och en röd cirkel till vänster med texten ”Tävla och Vinn”. Under rubriken och cirkeln finns en text om deltagandet i tävlingen. Till höger om texten finns en bild på en smal kvinna som har på sig ett par jeans som kvinnan håller uppe i midjan med hjälp av att med insidan av sin tumme spänna byxlinningen bort från sin mage. Bilden ger intryck av att kvinnan gått ner i vikt och minskat till cirka halva sitt tidigare omfång. Annonsen ligger i anslutning till en hel­sidesannons, utformad som en artikel, om viktkontroll och blåstång.

Reklamen har producerats av annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren erbjuder annonsen möjlighet att vinna en tremånaderskur av produkten Seaweed Diet. På bilden syns en jättesmal tjej som har ett par jättestora brallor på sig. Bilden ger intryck av att per­sonen har min­skat till mindre än halva sitt tidigare omfång. I anslutning till annonsen finns en artikel om samma produkt. Artik­eln ger inte någon ytterligare klargörande information.

Anmälaren ifrågasätter om byxorna verkligen tillhört tjejen på bilden och menar att annonsen ger intryck av att man genom en tremånaderskur kan uppnå en sådan viktförändring. Av anmälan framgår att anmälaren har varit i direkt­kontakt med annonsören och påpekat att annonsen framstår som vilseledande. Anmälaren berättar att annonsören har svarat att de alltid arbetar med verkliga personer i sin annonsering, men har inte svarat på om byxorna tillhör tjejen. Anmälaren menar att den här typen av annonsering är mycket tveksam utifrån vad den indirekt utlovar. Just vikt­pro­blematik är något som ökar i samhället, liksom efterfrågan på quick fix, vilket aldrig fungerar när det gäller vikt­problem.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören är produkten Seaweed Diet en sammansättning av ingredienser där bland annat två sorters tång ingår och hälsopåståendena kopplade till dessa framgår av annonstexten. Det rör sig om en illustrations­bild som inte ska uppfattas bokstavligen. I annonsen ingår även en bild på en verklig person. Bilden i aktuell annons är avsedd att illustrera området viktkontroll. Det görs inga utfästelser eller löften kopplade till bilden, vilken alltså helt var avsedd som idébild. Annonsören har valt att plocka bort bilden i framtida annonser för att undvika liknande missförstånd.  

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet sammansättning och användbarhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen finner att annonsen ger intryck av att konsumenten genom en tremånaderskur med produkten Seaweed Diet kan uppnå en markant viktförändring på tre månader. Annonsören har inte visat att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman