Beslut

Ärende 2008-188
2020-09-18Anmäld reklam Reklam för kebabprodukter från Schysst käk

Annonsör Schysst käk Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte uppmuntrar beteende som är olagligt. Den strider därmed inte mot artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV12. I filmen syns hur en kvinna tappar sin mobiltelefon med skärmen nedåt för att sedan ta upp den och se att skärmen inte spruckit. Kvinnan sjunger ”När du tappat lur, skärmen är hel och du hade tur”. Bilden skiftar till en man som sitter i en solstol med en kebab i handen. Han sjunger ”Det är kebab”.

I nästa scen syns hur en man tar tag i en parkeringsbot från sin bil. Han sjunger ”När du fått en p-bot men p-vakten är din bästa vän”. Mannen kramar om en parkeringsvakt samtidigt som mannen med kebaben sträcker sig fram mot kameran mellan de båda personerna. Han sjunger ”Det är kebab”. 

Därefter fortsätter låten ”Och allting som är bra, det är kebab”. Samtidigt visas en kvinna som kastar konfetti, två män som sitter i en soffa och ser ut att fira ett fotbollsmål och en person som dansar på en fest, klädd i rymddräkt. I den sista scenen syns mannen med kebaben och ett antal olika produkter från annonsören. En speakerröst säger ”Färsk kebab från Schysst käk, hela Sveriges hemmakebab”. 

Reklamen har producerats av A strong film AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren uppmuntrar reklamen beteende som är olagligt. Anmälaren ifrågasätter om man ska uppmuntra parkeringsvakt att begå tjänstefel och ta bort en p-bot bara för att det är parkeringsvaktens bästa kompis som har fått p-boten.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Schysst käk Sverige AB (annonsören) torde det vara uppenbart för alla att den aktuella filmen har en humoristisk, glad och närmast överdrivet komisk tonalitet. Detta gäller såväl bild och musik som text och bud-skap – någonting som är mycket vanligt i reklamsammanhang. De rim som används i texten är till sin karaktär så kallade nödrim som är medvetet valda för att förstärka den komiska och lättsamma känsla som filmen som helhet vill förmedla av vardaglig dråplighet och buskis. 

Filmens tonalitet och tilltal måste läggas till grund för de bedömningar som görs av både filmen som helhet och enskilda delar av filmen. När det gäller det rim som används i sekvensen med parkeringsvakten – alltså där ordet ”men” rimmar på ordet ”vän” – så syftar det inte alls på någon form av korruptivt beteende vid myndighetsutövning. Innebörden är i stället högst generell där uttrycket ”bästa vän” utgör en synonym till någonting som i en viss situation är positivt – exempelvis situationen ”då man är glad om vädret är ens bästa vän” eller ”i det läget är tandläkaren ens bästa vän”. Uttrycket är alltså allmänt och skämtsamt menat i en vardaglig situation som alla onekligen kan identifiera sig i som en smula förarglig – att man har fått en parkeringsbot. 

I sammanhanget bör också nämnas att parkeringsvakter och poliser de facto har en lagstadgad rättighet att, självständigt och på platsen, besluta om så kallad rapporteftergift i samband med felparkeringar – alltså att ”riva parkeringsboten” (jfr 5 §, lagen (1976:206) om felparkeringsavgift samt 9 §, polislagen (1984:387)). Det förfarande som skämtsamt skildras i filmen innebär alltså varken att ett tjänstefel begås eller att någon brister i socialt ansvar. I stället har det fullt stöd hos lagstiftaren. Med anledning av det ovan sagda anser annonsören inte att den aktuella filmen strider mot ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 2 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte vara ägnad att framkalla eller ge intryck av att överse med våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av personer som kan tänka sig att köpa den marknadsförda produkten. 

Enligt anmälaren uppmuntrar reklamen en parkeringsvakt att ta bort en p-bot bara för att det är dennes bästa vän som har fått parkeringsboten. Enligt annonsören syftar ”bästa vän” till att skämtsamt illustrera en positiv vardagssituation då en parkeringsvakt river någons parkeringsbot i en vardaglig situation. Annonsören gör en parallell till situationen då uttrycket används av någon som säger ”i det läget är tandläkaren ens bästa vän”. Vidare skriver annonsören att det inte är olagligt att efterge en felparkeringsavgift. Vidare menar annonsören att tonaliteten i filmen är humoristisk, glad och närmast överdriven. 

Reklamombudsmannen konstaterar att scenen med parkeringsboten och texten ”När du fått en p-bot men p-vakten är din bästa vän” kan uppfattas dels som att parkeringsvakten tar bort parkeringsboten för att den som har fått boten är parkeringsvaktens bästa vän, dels som att en parkeringsvakt som tar bort en parkeringsbot blir ens bästa vän. Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen ger intryck av att vara humoristisk i sitt anslag genom de olika nödrimmen. Reklamombudsmannen finner inte att reklamen ger en mottagare i allmänhet intryck av att uppmuntra parkeringsvakter till att efterge parkeringsböter. Reklamen ger därför inte intryck av att uppmuntra till beteende som är olagligt och den strider därmed inte mot artikel 2 tredje stycket i ICC:s regler. 

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman