Beslut

Ärende 1904-104
2019-08-27Anmäld reklam Reklam för färjebiljetter från Scandlines

Annonsör Scanlines Danmark ApS

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett rabatterbjudande för färjebiljetter som har visats på webbplatsen scandlines.se. På startsidan lyder rubriken ”20% Summer Deal” och därunder står det ”Boka i april – res hela sommaren”, ”Tur & retur till Europa”, ”Fri avbokning”, ”Öppen hemresa”. Till höger i bannern finns en bokningsmodul. Högst upp i modulen står texten ”Boka Summer Deal”. I modulen kan konsumenten välja sträcka för ut- respektive hemresa, datum, typ av fordon och hur många personer som ska åka. Under fordonsvalet kan konsumenten välja mellan bland annat bil, motorcykel samt husbil. Längst ner i modulen står texten ”Boka summer deal här” i versaler på en klickbar knapp med gul bakgrund.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det framgår inte att rabatten vid biljettbokning enbart gäller bil, inte husbil eller mc. Det märker besökaren först när denne är inne i bokningsförfarandet.

Annonsörens yttrande
Enligt Scandlines Danmark ApS (annonsören) används inte längre reklamen. Det var fråga om ett tidsbegränsat erbjudande. Annonsören delar inte uppfattningen att reklamen var vilseledande. Reklamen inriktade sig på transport av bilar vilket är i linje med att den bild som användes i reklamen visade just bilar. Motorcyklar utgör – jämfört med personbilar – en mycket liten del av marknaden för ifrågavarande transporttjänster.

I enlighet med vad anmälaren själv framfört blev det i bokningsförfarande tydligt att det rabatterade priset inte erbjöds för motorcyklar. Annonsören beklagar dock att anmälaren blev missnöjd och kommer att vid utformning av framtida kampanjerbjudanden försöka att ytterligare öka tydligheten kring villkoren som gäller för sådant erbjudande.

Annonsören har bifogad en skärmavbild som visar den första sidan i bokningsförfarandet. Under rubriken ”Villkor för Summer Deal med 20 % rabatt” redogörs för villkor som tillämpades under kampanjen. I texten anges att 20 procents rabatt gäller för bil upp till sex meter. Annonsören anser att detta är en mycket tydlig skrivning och det kan inte råda någon otydlighet kring att en motorcykel inte omfattas av en bil upp till sex meter. Visserligen är en motorcykel kortare än sex meter men en motorcykel är ändå något helt annat än en bil.

Det kan tilläggas att det längst ned på bokningssidan även funnits nedan text under rubriken ”Frågor & Svar” där det är frågan ”Vad är Summer Deal 20 % billigare än?” som är relevant. I svaret talas om att besparingen avser biljetter ”för bil upp till 6 meter”. Visserligen hade det kanske varit bra om det här även uttryckligen hade nämnts att besparingen inte tillämpas på andra fordon såsom till exempel motorcyklar, men å andra sidan är det ingenting under ”Frågor & Svar” som skulle kunna antyda att motorcyklar omfattas.
Det kan vara så att anmälaren är besviken över att annonsören i detta fall valde att genomföra en kampanj med specialpriser enbart för den största målgruppen, det vill säga personbilar, men det är fullt legitimt att utforma kampanjerbjudanden som inte omfattar alla målgrupper.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Enligt opinionsnämnden består målgruppen av konsumenter som är intresserade av att resa med färja till kontinenten.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det inte framgår att rabatten vid biljettbokning enbart gäller personbilar. Enligt annonsören inriktade sig reklamen på transport av bilar vilket är i linje med att den bild som användes i reklamen visade just bilar. Motorcyklar är enligt annonsören – jämfört med personbilar – en mycket liten del av marknaden. Enligt annonsören blev det i bokningsförfarande tydligt att det rabatterade priset inte gällde för motorcyklar.

Enligt praxis ska varje reklamenhet som huvudregel bedömas för sig.

Nämnden konstaterar att rubriken på startsidan är ”20% Summer Deal”. Under påståendet står följande villkor: ”Boka i april – res hela sommaren” (i gul text och större storleksgrad än övriga villkor), ”Tur & retur till Europa”, ”Fri avbokning” och ”Öppen hemresa”. Överst i bokningsmodulen står texten ”Boka Summer Deal” och längst ner i modulen står det ”Boka summer deal här”. I modulen kan konsumenten välja att köpa biljetter för bland annat bil, motorcykel och husbil. Nämnden finner att påståendet ”20% Summer Deal” i det sammanhanget ger en genomsnittskonsument intryck av att det är 20 procents rabatt på alla resor. Både anmälare och annonsör har uppgett att det framgår av bokningsförfarandet att erbjudandet är begränsat till personbilar. Nämnden konstaterar att det på startsidan inte framgår någon begränsning av erbjudandet eller någon hänvisning till sådana begränsningar. Att det senare – i bokningsförfarandet – framgår att erbjudandet endast gäller personbilar har i sammanhanget ingen betydelse. Påståendet om ”20% Summer Deal” är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

 

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Patrik Löfberg, Mats Rönne, Göran Segeholm och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck