Beslut

Ärende 1906–142
2019-10-23Anmäld reklam Facebookreklam för träningsmedlemskap hos Sats

Annonsör SATS Group AS

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat Facebookinlägg med ett erbjudande om medlem­skap. Inlägget består av text och bild. I texten står det ”Hot summer offer!” i versaler följt av en ”Psst! Skynda dig, erbjudandet gäller bara fram till måndag den 17 juni! (glad smiley-emoji)”. Bilden visar två män som ler. I bildens nedre vän­stra hörn står texten ”Fri startavgift och gratis träning hela sommaren” i versal­er. I det högra hörnet syns annonsörens logotyp. Under bilden står texten ”sats.se” och ”Bli medlem” samt knappen ”Registrera dig”.

Annonsen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Annonsören påstår att man får träna gratis hela sommaren men läser man det finstilta så gäller det bara fram till 31 juli 2019.

Annonsörens yttrande 
Enligt SATS Group AS (annonsören) publicerades den anmälda annonsen på Facebook i samband med en tidsbegränsad kampanj som pågick från den 15 juni till den 17 juni 2019.

Till skillnad från anmälaren anser annonsören att uttrycket ”sommar” kan tolkas snävare, och i detta samman­hang används ordet i en muntlig ton. Begreppet förknippas med semester, som vanligtvis är juli månad. Oavsett det datum man valde att använda kampanjen fick man minst sex kostnadsfria veckor.

Dessutom vill annonsören klargöra att konsumenten blev väl informerad om villkoren för medlemskapet när denne klickade sig vidare till landningssidan. Här tillhandahölls all nödvändig information innan konsumenten kunde gå in och välja önskat medlemskap. Efter att ha valt medlemskap fick konsumenten på nytt information om villkoren. Reklamen betyder alltså inte att en konsument fattar ett ekonomiskt beslut baserat på vilseledande information, eftersom det var väl informerat om medlemskapets fullständiga villkor innan det var möjligt att beställa medlemskapet.

Annonsören har till sitt yttrande bilagt en bild på landningssidan. Landningssidan består av bild och text. På bilden står texten ”Bara nu!” följt av ”Fri startavgift och gratis träning fram till sista juli!” i mindre text. Under bilden står rubriken ”Bli medlem nu och få gratis träning fram till sista juli. Erbjudandet gäller till 17 juni.”. Under rubriken står texten ”Nu har du tur! Om du blir medlem nu får du träna gratis fram till sista juli – och du slipper startavgiften! Du väljer det medlemskap* som passar dig och efter en gratismånad betalar du för ditt valda medlemskap. *Medlemskapet kräver 12 månaders bindningstid från 2019.08.01 och du betalar i slutet av juli för din träning i augusti”.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framst­ällning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställ­ning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumenta­tion tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar främst vuxna konsumenter.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då annonsören påstår att erbjudandet gäller hela sommaren trots att det enbart gäller fram till den 31 juli 2019. Annonsören anser att ordet ”sommar” förknippas med semester vilket vanligtvis omfattar juli månad och att konsumenten blev väl informerad om villkoren för erbjudandet genom att klicka sig vidare till landnings­sidan.

Opinionsnämnden konstaterar att varje reklamenhet enligt praxis prövas för sig. Det innebär att landnings­sidan som konsumenten länkas till som huvudregel saknar betydelse vid en bedömn­ing av om reklamen är vilse­ledande.

Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som ett erbjudande om att träna gratis under hela sommaren. Det kan antas att den angivna perioden ”hela sommaren” uppfattas som en längre period än juli månad eftersom sommarmånaderna i allmänhet omfattar månaderna juni, juli och augusti. Av annonsen framgår inte på ett tydligt sätt att ”hela sommaren” i detta sammanhang bara gäller till och med juli månad. Reklamen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Anna Edman, Harriet Gillberg, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnebäck