Beslut

Ärende 2003-64
2020-04-22Anmäld reklam Reklam för glasmästeritjänster från Ryds Glas

Annonsör Ryds Glas AB

Anmälare Glaskedjan i Sverige AB

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen utgörs av reklamtext på en av annonsörens bilar. Texten ”Svensk mästare i Glas” återges utmed fordonets långsida.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Påståendet ”Svensk mästare i Glas” saknar helt stöd. 

Annonsörens yttrande
Ryds Glas AB (annonsören) har med anledning av att ett motsvarande ärende nyligen prövats hos Re­kl­am­ombudsmannen gjort en noggrann genomgång av samtliga ställen och kanaler där texten ”Svensk mästare i Glas” har förekommit, bland annat har texten funnits på annonsörens folierade bilar. Olyckligtvis har man vid den genomgången missat att ta bort folieringen på en bil och ber om ursäkt för det. Detta åtgärdades den 25 mars 2020, så fort annonsören uppmärksammades av Reklamombudsmannen på det inträffade.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis beskaffenhet och prestanda.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­under­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­för­aren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreg­lerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­döm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa annonsörens tjänster.

Enligt anmälaren är påståendet ”Svensk mästare i Glas” vilseledande. Enligt annonsören har man med anled­ning av ett tidigare ärende hos Reklamombudsmannen tagit bort texten på samtliga ställen och kanaler där text­en förekommit. Dock har man missat att texten förekommit på ett av annonsörens fordon där foliering med texten funnits kvar. Detta har åtgärdats den 25 mars 2020. 

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Svensk mästare i Glas” av en genomsnittskonsument sannolikt uppfattas som ett påstående om att annonsören är bäst och skickligast på marknaden vad gäller tjänster inom glasmästeri. Påståendet är vagt och allmänt och kan av en genom­snitts­konsument uppfattas på en rad olika sätt. Ett sådant påstående ska enligt praxis kunna styrkas i alla nära till hands liggande betydelser. Annonsören har inte i sitt yttrande styrkt det anmälda påstå­endet i alla nära till hands liggande betydelser. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.  

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunika­tionen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman