Beslut

Ärende 1908-173
2019-10-23Anmäld reklam Inlägg på Linkedin om tidningen Resumé

Annonsör Tidningen Resumé

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att inlägget inte är kommersiell marknadsföring och anmälan avvisas därför.

 

 

Materialet
Det anmälda materialet är ett inlägg som har publicerats på Linkedinkontot Fredrik Svedjetun. Inlägget består av bild och text. Bilden visar förstasidan på Resumé nr 3 år 2019 mot en svart bakgrund. I texten står det ”Nytt num­mer ute” i versaler. Därefter står det ”Klassiska, snirkliga logotyper som folket har lärt sig att älska under decennier. Nu hänger de alla löst. I nya numret av Resumé, som rymmer en stor designspecial, får du veta varför. Vi ändrar också vår egen logotyp i linje med den allmänna trenden mot en alltmer avskalad, förenklad – men också mer praktisk och digital funktionell – design. Tack till Jacob Östberg Göran Söderström Ida Wessel Jacob Norstedt Jonas Banker Björn Kusofsky Mats Georgson Jeanette Liendo Joel Beckerman Carolin Högmyr med flera för intressanta tankar och insikter. Läs mer om Resumé nr 3 2019 på länken nedan där redaktören Billy Andersson samman­fattar.”

Inlägget har gjorts av chefredaktören och ansvarige utgivaren Fredrik Svedjetun.

Anmälan
Enligt anmälaren har tidningens chefredaktör publicerat ett inlägg på sitt Linkedinkonto om innehållet i senaste numret att tidningen. Chefredaktören skriver om innehållet på ett reklamigt sätt, för att få folk att köpa tidningen,

Företaget yttrande
Enligt Resumé (företaget) ingår det i Fredrik Svedjetuns arbete som chefredaktör att på Linkedin berätta för sina kontakter, och för människor som arbetar med medier och kommunikation, om företagets produkt och dess jour­nalistik. Linkedin är en jobbrelaterad social mediekanal. Det framgår tydligt av chefredaktörens profil och cv att han är chefredaktör på Resumé. Företaget anser inte att det som skrivits i inlägget är reklam, utan handlar om det nya numret av Resumé och en för branschen aktuell och viktig fråga – den om hur designen blir allt mer avskalad som en konsekvens av den ökade digitaliseringen av när­ings­livet och samhället. Inlägget är också ett sätt att tacka de som har medverkat med insikter och kunskaper i maga­sinet. Tryckfriheten syftar till att säker­ställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Enligt företaget har ansvarig utgivare av en tidning rätt att berätta om innehållet i sin redaktionella produkt.

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämndens uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik. Nämnden ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Begreppet marknadskommunikation ska, enligt ICC:s regler, ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden. ICC:s regler ska tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning och en prövning kan, utan att komma i konflikt med regeringsformen, ske på framställningar som är av rent kommersiell natur, det vill säga har ett kommersiellt syfte och avser rent kom­mersiella förhållanden. I tveksamma fall ges grundlagen företräde.

Nämnden prövar om det anmälda inlägget är av rent kommersiell natur och därmed kan prövas enligt ICC:s regler. Nämn­den konstaterar att inlägget handlar om innehållet i det nya numret av tidningen. I in­lägget kommenteras även att tidningen ändrar sin logotyp och ett tack riktas till de personer som bidragit med tankar och insikter. Inläggets inne­håll kan därför inte anses avse rent kommersiella förhållanden. Inlägget innehåller också en bild på tidningens omslag som kan liknas med en löpsedel för tryckta skrifter, något som skyddas av tryckfrihetsförordningen. Enligt nämnden bör denna likhet leda till försiktighet. Sammantaget finner nämnden att inlägget inte är av rent kommersiell natur. Nämnden är därför inte behörig att pröva inlägget enligt ICC:s regler och anmälan avvisas därmed.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Anna Edman, Harriet Gillberg, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander