Beslut

Ärende 1908-162
2019-10-23Anmäld reklam Reklam för event arrangerat av Resumé

Annonsör Tidningen Resumé

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed inte mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på Linkedinkontot Fredrik Svedjetun. Under hans namn står bland annat ”Chefredaktör / Editor-i-chief – Resumé och Dagens Media. Därunder står följande text ”Hoppas vi ses 23 maj!”. Därunder finns ett delat inlägg från Resumé under maj månad 2019. Längst upp till vänster finns Resumés logo­typ och därunder texten ”Framtidens Marknadsavdelning är en heldags­kon­ferens som fördjupar sig i marknads­avdelningens utmaningar, framtida roll i företaget och hur arbetet bör org­ani­seras för att nå framgång idag och imorgon. Hoppas vi ses den 23 maj på At Six – skriv in datumet i kalend­ern redan idag!”. Under texten presen­t­er­­as åtta talare i bild. Under bilden anges konferensens namn ”Framtidens marknadsavdelning” i neutralt typ­snitt och därunder i liten stilgrad resume.se.

Inlägget har producerats av chefredaktören Fredrik Svedjetun.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen inte markerad som reklam vilket den borde vara eftersom det publicerade inne­hållet är reklam för ett event som tidningen Resumé arrangerar.

Annonsörens yttrande
Enligt Tidningen Resumé (annonsören) lägger Fredrik Svedjetun löpande ut information och tankar på Linkedin om det som annonsören gör. Fredrik Svedjetun finns på Linkedin enbart som yrkesperson och de som följer honom gör det för att han representerar Resumé och Dagens Media. Det framgår också tydligt av hans profil att han är chefredaktör för båda tidningarna. Det han gör är därför inte smygreklam för Resumés event och andra produkter. Att prenumerationer och många event kostar pengar är väl känt hos följarna.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 7 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunika­tion (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Införs reklam, inbegripet så kallad native advertising, i medier som innehåller nyheter eller annat redak­tionellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår. Om så erfordras ska den förses med särskild reklammarkering.

Marknadskommunikationen får enligt artikel 7 andra stycket inte vilseleda om eller dölja sitt verkliga, kommer­siella syfte, utan detta ska vara transparent och tydligt framgå. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ge intryck av att vara till exempel en marknads­undersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller inlägg i sociala medier, eller en oberoende recension.

Det finns i och för sig inget generellt krav på att reklam måste reklammarkeras. Men om reklamen är utformad så att den kan förväxlas med redaktionellt material eller liknande, kan en tydlig reklammarkering göra att en konsument inte blir vilseledd om innehållets kommersiella karaktär. I praxis ställs det höga krav på att konsum­enten ska kunna identifiera reklam som sådan, till exempel ska en konsument inte behöva ta del av hela inne­hållet innan det klart framgår att det är reklam.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­döm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är främst personer som följer Fredrik Svedjetun på Linkedin och kan antas vara personer som arbetar med marknads­för­ing och media.

Enligt anmälaren borde inlägget varit markerat som reklam. Enligt annonsören är inlägget inte smygreklam för eventet bland annat eftersom följarna vet att Fredrik Svedjetun representerar Resumé och detta också framgår tydligt av hans profil på hans Linkedinkonto.

Opinionsnämnden finner att målgruppens genomsnittskonsument sannolikt vet att Fredrik Svedjetun är chef­redaktör på Resumé och hans position på Resumé framgår också högt upp i inlägget. Vidare finner nämnden att inlägget genom utformningen med annonsörens logo­typ, brödtexten, bilderna på talarna och Resumés webbadress längst ned, ser ut som marknadsföring för ett event från Resumé. Vid en sammantagen bedömning finner nämnden att inlägget omedelbart kan identifieras som reklam och reklamen strider därmed inte mot artikel 7 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Anna Edman, Harriet Gillberg, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander