Beslut

Ärende 1707-152
2017-09-29Anmäld reklam Reklam för lunch hos restaurang Lagerqvist som förmedlats genom elektronisk skylt

Annonsör Restaurang Lagerqvist

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en elektronisk skylt med texten ”Lunch 75:-” i stor röd text med svart bakgrund. Skylten har visats på ett barackliknande hus.

Uppgift saknas om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det faktiska priset för lunchen är 89 kr. Anmälarens val att äta hos Restaurang Lagerqvist baserades på prisinformationen på skylten.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrupp­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att skylten med texten ”lunch 75:-” ger intryck av att lunchen kostar 75 kr. Lunchen kostade i detta fall 89 kr. Annonsören har inte yttrat sig och styrkt att priset är 75 kronor. Reklamombudsman­nen finner att reklamen är vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman