Beslut

Ärende 2010-215
2020-12-08Anmäld reklam Reklamfilm för dispenser från RedLocker

Annonsör RedLocker AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Instagramkontot ”redlockerse”. Inlägget består av ett videoklipp och text. Videoklippet är 15 sekunder långt. Det inleds med att en kvinna går uppför en trappa och därefter ut på ett golv. Det som syns är främst kvinnans skor samt hennes handväska. Kvinnan går in på en offentlig toalett. Hon letar i handväskan och tittar på sig själv i spegeln med allvarlig min. Bilden på kvinnan byts mot en vit bild med texten ”RedLocker” i rött och sedan ”1 october” mot samma vita bakgrund. Längst ned syns annonsörens logotyp.

Texten lyder ”RedLocker Launch Is this how it should be? No it´s not. Woman must be given the right conditions to manage their everyday lives, no matter what day of the month it is. Menstrual protection is not equal to hand cream or perfume. The world´s first innovative menstrual dispenser, the RedLocker. RedLocker is a statement for gender equality and we make the difference together, for all women”.

Reklamen har producerats av annonsören tillsammans med Johfors Productions AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren påstår företaget att de är först i världen med att erbjuda dispenser anpassad för mensskydd. Anmälaren menar att påståendet är vilseledande då det redan finns ett annat företag som är etablerat på mar-knaden som startade 2019.

 

Annonsörens yttrande
RedLocker AB (annonsören) vill inledningsvis beklaga att anmälaren ansett att den aktuella annonsen varit förenad med brister. Annonsören är givetvis angelägen om att all marknadsföring ska vara vederhäftig och uppfylla kraven enligt gällande rätt.

Vad gäller innehållet i anmälan vill annonsören först påpeka att man i annonsen inte uppgivit det som an-mälaren har påstått det vill säga att “Redlocker utger sig för att vara första företaget i världen som erbjuder en dispenser anpassad för mensskydd”. Det som uttrycks i annonsen var i stället: “The world’s first innovative menstrual dispenser, the RedLocker”.

Annonsören bestrider vidare att den aktuella annonsen haft ett oriktigt innehåll. Annonsören var det företag som först utvecklade och lanserade en innovativ mensskyddsautomat och vill härvid framhålla följande.

· Annonsören registrerades 2018 som ett UF-företag.

· Annonsören utvecklade redan 2018 en mensskyddsautomat med låsfunktion som baserades på en unik teknisk lösning för denna typ av produkt.

· Tillverkning av den första pilotprodukten, som är ritad av annonsörens grundare Clara Lidman, skedde under hösten 2018 och färdigställdes 19 december 2018, varefter en prototyp för vidare tillverkning togs fram.

· Under Stockholmsregionens mässa för unga företagare den 20 februari 2019, tilldelades annonsören andrapris för Årets Innovation. Mottagande av priset omnämndes även i media.

· Annonsören postar själv en bild på sin mensskyddsautomat på sitt Instagramkonto den 3 mars 2019.

Beslut Ärende 2010-215 2020-12-08

· Annonsören omnämns i tidningen Nacka Värmdö Posten med bild och information om produkten 4 mars 2019.

· Enligt anmälarens egna uppgifter på sitt Instagramkonto lanserade anmälaren sina första pilotprodukter den 17 februari 2020. Det saknas bild eller information om anmälarens produkter före detta datum.

· Annonsören la sin första order på sin innovativa mensskyddsautomat den 20 december 2019 och sed-an dess har produkten sålts till kunder och därvid funnits på marknaden. Den officiella lanseringen via sociala medier skedde först senare nämligen 1 oktober 2020. Vid lanseringen utgav sig annonsören för att ha tagit fram “Världens första innovativa mensskyddsautomat”. Detta påstående baserades på annonsörens efterforskning av omvärlden och vilka eventuella konkurrerande produkter som fanns på marknaden. Med hänsyn till det ovan anförda måste annonsören ha visat att annonsörens produkt var den första innovativa mensskyddsautomaten.

Sammanfattningsvis anser annonsören att man har visat att annonsörens produkt var den första innovativa mensskyddsautomaten och att påståendena i den anmälda annonsen varit korrekta och förenliga med ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning och produktionstidpunkt.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det aktuella fallet består sannolikt av företag och andra organisationer som kan tänka sig att köpa dispenser av annonsören.

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att annonsören är först i världen med att erbjuda dispenser anpassad för mensskydd då det redan finns ett annat företag som var etablerat på marknaden och som startade 2019. Enligt annonsören utger sig inte annonsören för att vara första företaget i världen som erbjuder en dispenser anpassad för mensskydd, utan det som uttrycks i reklamen är i stället att man erbjuder världens första innovativa menstruationsdispenser (“The world’s first innovative menstrual dispenser”). Annonsören uppger att man var det företag som först utvecklade och lanserade en innovativ mensskyddsautomat.

Reklamombudsmannen konstaterar att det i reklamen påstås att den marknadsförda produkten är ”The world´s first innovative menstrual dispenser”. Påståendet ger sannolikt en genomsnittskonsument i målgruppen intryck av att annonsören är först i världen med att erbjuda dispenser anpassad för mensskydd. Det saknas anledning att anta att genomsnittskonsumenten inte skulle uppfatta påståendet ordagrant. Av annonsörens yttrande fram-går bland annat att annonsören 2018 utvecklade en mensskyddsautomat med låsfunktion som baserades på en unik teknisk lösning och att en prototyp för vidare tillverkning därefter togs fram, liksom även att annonsören tilldelats pris för årets innovation. Av yttrandet framgår även att anmälaren lanserade sina första pilotprodukter i början av 2020. Annonsören uppger vidare att annonsören baserar sitt påstående på den efterforskning av om-världen som annonsören gjort avseende vilka eventuella konkurrerande produkter som fanns på marknaden. Reklamombudsmannen konstaterar att påståendet ”The world´s first innovative menstrual dispenser” är mycket långtgående och att påståendet i princip är omöjligt att styrka. Den bevisningen som annonsören åberopar infattar inte världsmarknaden och påståendet är därmed inte styrkt. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman