Beslut

Ärende 2005-120
2020-06-26Anmäld reklam E-postreklam för prenumerationstjänst från Readly

Annonsör Readly AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett e-postutskick. I e-postutskickets ämnesrad står det ”Få en gratismånad på Readly”. ”Gratismånad” är skrivet i versaler. I själva e-postutskicket finns en bild med annonsörens logotyp högst upp och två tecknade personer strax under samt texten ”Ge bort en månads fri läsning + få en själv” längst ned tillsammans med en rektangulär ruta med texten ”Bjud in en vän” i versal text.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Reklamen ger intryck av att den som ger bort en månadsfri läsning genom att bjuda in en vän får något. Efter att man klickat sig vidare i erbjudandet syns en asterisk längst ned och att erbjudandet om en gratismånad endast gäller efter det att den nya personen blivit en betalande kund.

Annonsörens yttrande
Readly AB (annonsören) är medvetna om, och arbetar kontinuerligt med att uppdatera sig kring, de marknads­rätts­­liga bestämmelser som gäller i Sverige. Gällande den här reklamen i e-postutskick hävdar annonsören att den inte är vilseledande. På grund av utrymmesskäl i e-postutskicket finns samtliga villkor kopp­lade till erbju­dan­det på erbjudandesidan, ett klick bort. Kunden som mottar e-postutskicket måste klicka sig vidare från sin inkorg för att få information om hur hen går tillväga för att ta del av erbjudandet, i detta steg finns också all infor­mation gällande villkor kopplade till erbjudandet. Med det sagt tar annonsören till sig denna feedback och kom­mer se över kommande kommunikation för att ytterligare tydliggöra informationen gentemot sina kunder och mottagare.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­under­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­föraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består av konsumenter som köper eller kan tänka sig att prenumerera på annonsörens tjänst.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom den ger intryck av att den som ger bort en månads fri läs­ning genom att bjuda in en vän själv får en månads läsning utan kostnad, men erbjudandet om en gratismånad gäller endast om vännen blivit en betalande kund. Enligt annonsören finns samtliga villkor ett klick bort på erbju­d­ande­sidan på grund av utrymmesskäl i e-postutskicket.

Reklamombudsmannen konstaterar att ämnesraden i e-postutskicket lyder ”Få en gratismånad på Readly” och att det i e-postutskicket står ”Ge bort en månads fri läsning + få en själv”. Det framgår inte några begränsningar av erbjudandet i e-postutskicket. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfat­tar reklamen som att mottagaren av e-postutskicket kan bjuda en vän på en gratismånad av den marknads­förda abonnemangstjänsten och samtidigt få en gratis månad själv. Erbjudandet om en gratis månad till mottagaren av e-postreklamen gäller dock endast om vännen blir betalande prenumerant. Reklamen i e-postutskicket är där­för vilseledande. Att begränsningar för erbjudet framgår av annonsörens webbplats, till vilken mottagaren länkas genom att klicka på reklamen, ändrar inte bedömningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman