Beslut

Ärende 1905-119
2019-08-09Anmäld reklam Direktreklam för blommor från R&Co Blommor

Annonsör R&Co Blommor

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktreklamutskick från R&Co Blommor. Rubriken i vitt mot blå bakgrund lyder ”Välkommen till Södermalm”. Därunder står texten ”Vi vill välkomna dej som nyinflyttad med en gratis blomma. Ni får dessutom 20% rabatt på ett helt köp hos oss. Ta med denna flyer!”. Därunder finns en bild på rosa blommor. I en rosa cirkel står texten ”Grattis blomma” i versala, vita bokstäver. I en annan cirkel som är grön står det ”20 % rabatt på ett köp!” i vita bokstäver. Därunder finns kontaktuppgifter och butikens öppettider samt annonsörens logotyp.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då erbjudandet om en gratis blomma visade sig endast gälla vid köp.

Annonsörens yttrande
R&Co Blommor (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är en bred grupp bestående av nyinflyttade konsumenter.

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger en genomsnittskonsument intrycket att mottagare av direktreklamutskicket får en gratis blomma hos annonsören. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman