Beslut

Ärende 1212-241
2013-06-11Anmäld reklam Reklam för kurser på Ramsbergsgården

Annonsör Nya Ramsbergsgården

Anmälare Privatperson

Uttalande

Reklamombudsmannen finner att två påståenden samt användningen av ordet ”gratis” är vilse­led­ande. Reklamen strider därmed mot artiklarna 5 och 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

  

 

Reklamen
Reklamen består av påståenden på ramsbergsgarden.se. På förstasidan står i stor röd text ”Vi har Sveriges lägsta kurspriser!”.

På en undersida finns text om en healingkurs. En rubrik i svart lyder ”Ramsbergsgårdens Healingträning. Blandad grupp, steg 1 – 4”. Nedanför anges i röd text ”Totalkostnad: Endast 2000:- inkl. boende och mat”. Därpå följer information om kursen där det bland annat står ”Kurs 1 av 4 innehåller grunden till Andlig Healing både direkt och distanshealing samt anatomi och fysiologi likställt grundmedicinsk utbildning. 4 kurstillfällen ingår i för att få pröva för certifikat. Naturligtvis kan man gå denna kurs utan mål för certifikat. Du behöver alltså inte gå hela utbildningen för att gå denna kurs!”.

Under rubriken ”Konsumentrådgivning” och underrubriken ”Konsumentrådgivning inom det mediala och andliga – sett ur ett spiritualistiskt synsätt” följer en text med bland annat följande råd från annonsören:

a. Priser som ligger på över 500 kr för enskilda konsultationer – var vaksam!

b. Priser för storseanser eller andliga möten över 150 kr/person – var vaksam!

c. Priser för kurser (helg) exklusive boende och mat över 1500 kr – var vaksam!

d. Gruppriser för olika möten (brukar vara 8 – 15 personer) över 200 kr/st – var vaksam!

På ett annat ställe på webbsidan finns text om en kurs som heter ”Stärk kontakten med dina guider och ledare”, detta står skrivet i svart rubrik. Nedanför rubriken finns den röda texten ”Totalkostnad: Endast 1500:- OBS! Kursen är GRATIS! Du betalar endast för boende och mat”. Sedan följer information om kursen.

Reklamen är producerad av annonsören.

Reklamen har tidigare prövats av Reklamombudsmannen den 13 maj 2013. Reklamombudsmannen omprövar ärendet eftersom felaktigheter har begåtts under handläggningen.

 

Anmälan
Anmälaren skriver i korthet följande:

1. Påståendet ”Sveriges lägsta kurspriser” är inte sant. Andra företag i branschen har billigare kurser än annonsören.

2. Påståendet att totalkostnaden för en healingkurs är 2000 kronor är vilseledande. Man kan miss­förstå att det gäller steg ett till fyra. Det kostar dock 2000 kronor per steg, det vill säga 8000 kronor för alla fyra stegen.

3. Under fliken ”Konsumentrådgivning” varnar annonsören för andra som arbetar i branschen och som kostar mer än annonsören anser vara skälig. Är detta tillåtet?

4. Annonsören påstår att en kurs är gratis och att deltagarna bara betalar för boende och mat. Vill man inte bo och äta måste man betala för lokal enligt anmälarens uppgifter. Anmälaren menar att det är vilseledande att använda ordet gratis om man i själva verket måste betala.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver i korthet följande angående påståendet ”Vi har Sveriges lägsta kurs­priser”. Syftet har inte varit att vilseleda någon. Annonsören anser, enligt egna undersökningar, sig vara den aktör som har de billigaste kurspriserna. Annonsören jämför sig med en konkurrent som tar 248 kronor för en helg, men det gäller endast ett tillfälle. Ska man sedan gå kurs är det ordinarie priset över 3000 kronor.

Annonsören har samma låga kostnad på alla sina kurspriser. De gör inte som många andra aktörer, som lurar kunderna till sig för att sedan få dem att skriva på kontrakt som binder kunderna.

Kursen ”Love It”, som anmälaren ger som exempel, kostar 1500 kronor för nio gånger. Antalet kurs­timmar är lika många som under en helg hos annonsören. Det är 500 kronor mer än det maxpris annonsören tar för en kurs med inhyrda lärare ifrån utlandet som kostar extra i utgifter.

Vad gäller konsumentrådgivningen på annonsörens hemsida är det annonsörens uppfattning om vad som är seriöst och inte i branschen. Det är skrivet utifrån annonsörens erfarenheter. Annonsören skriver att vi har yttrandefrihet i landet och att det är märkligt att ifrågasätta detta.

Vad gäller annonsörens påstående att en kurs är gratis och att deltagarna endast betalar för boende och mat skriver annonsören i korthet följande. Annonsören utnyttjar sin kursgård med bäddplatser och lokaler för att kunna ge sina kunder de bästa priserna. Det innebär att kursdeltagarna maximalt betalar 1000 kronor för en kurs. Resterande är för boende och mat. De flesta kurser kostar 500 kronor och en del av kurserna är avgiftsfria.

Förra året var alla kurser helt avgiftsfria, då annonsören tog betalt för boende, mat och övriga lokalkostnader, totalt 1500 kronor.

Om man vill komma till annonsören på kurs utan att bo går det bra. Då betalar man för maten. När man går på kurs hos andra aktörer över en helg, kan man få betala runt 4000 kronor utan mat och boende.

När det gäller healingkursen skriver annonsören att det är en blandad grupp, med de olika stegen 1-4, som man går innan man kan få pröva för certifikat. Om man inte förstår eller missförstår detta, så talar annonsören alltid om det vid kontakt med deltagarna per telefon eller email. Totalkostnaden är för en helg vilket betyder att kurs, logi och mat ingår i priset för helgen. Av detta är kurskostnaden 500 kronor. Mat och logi uppgår alltså till 1500 kronor per helg. För hela utbildningen betalar man, inklusive en certifieringshelg, 2500 kronor för kurs och 7500 kronor för boende och mat. Vill man bara komma på kursen och inte bo och äta så går det också bra men de allra flesta väljer att göra det, då den kostnaden också är väldigt låg jämfört med vad deltagarna skulle betala för att bo på ett annat ställe och äta någon annanstans. Annonsören beskriver i texten att det är fyra kurstillfällen som ingår i utbildningen för att sedan få pröva för certifikat. Man kan gå denna kurs utan mål för certifikat.

Annonsören skriver att de inte i detalj har skrivit ut på sin hemsida vad varje del kostar, vilket man ska rätta till.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsum­enten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 7 får termen ”gratis” bara användas vid marknadsföring när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten eller när den enda motprestationen består i att konsumenten ska betala leveranskostnader (porto eller liknande) om uttaget för dessa inte överstiger säljarens unge­färliga självkostnad. Vid kombinationserbjudande får termen ”gratis” endast användas förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. Enligt praxis från Marknadsdomstolen måste den produkt som är ”gratis” vara en tilläggsvara som är åtskild från den vara som konsumenten ska betala för (se MD 2010:20).

Enligt artikel 8 ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen börjar med att bedöma annonsörens påstående att de har ”Sveriges lägsta kurspriser”. Påståendet ger intryck av att annonsören har Sveriges lägsta priser för samma eller lik­nande kurser. Annonsören måste kunna visa att så är fallet och dessutom att de är ensamma om detta. Det räcker inte med att visa att annonsören i många fall håller lägre priser än konkurrenterna. Reklamombudsmannen finner inte att annonsörens uppgifter styrker påståendet. Det är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen går därefter över till att pröva prisuppgiften på totalkostnaden för healing­kursen. Reklamombudsmannen finner att prisuppgifterna är otydligt formulerade och att det vid en flyktig kontakt kan uppfattas så att totalkostnaden för alla fyra kurserna är 8000 kronor. Att annonsören alltid talar om det rätta förhållandet vid kontakt med deltagarna per telefon eller email har inte betydelse för denna bedömning. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen prövar också annonsörens påstående att vissa kurser är gratis trots att deltagarna betalar för boende och mat. På webbsidan finns följande rubrik ”Stärk kontakten med dina guider och ledare”. Under rubriken står i röd text ”Totalkostnad: Endast 1500:- OBS! Kursen är GRATIS! Du betalar endast för boende och mat”.

Anmälaren skriver att om man inte vill bo eller äta hos annonsören har denne blivit informerad om att man i så fall måste betala för lokal. Enligt marknadsföringen påstås att kursen är gratis men att man betalar för boende och mat. Annonsören skriver i sitt yttrande att om man vill gå kurs utan att bo på kursgården betalar man för maten. Annonsören skriver däremot inte vad det kostar eller om man måste betala något ytterligare utöver kostnaden för mat. Mot denna bakgrund finner Reklamombuds­mannen att det föreligger ett krav på motprestation från konsumenten och att termen ”gratis” i detta fall är vilseledande. Påståendet strider därmed mot artikel 7 i ICC:s regler.

När det slutligen gäller frågan om de anmälda påståendena under fliken ”Konsumentrådgivning” på webb­­sidan kan Reklamombudsmannen konstatera att uttrycket ”konsumentrådgiv­ning” signalerar ett visst mått av objektivitet. Annonsören, som själv är verksam inom ”det mediala och andliga”, varnar under fliken ”konsumentrådgivning” för ”flum och lurendrejerier som florerar just nu i vår bransch”. De anmälda påståendena är samtliga prisexempel där annonsören själv har gjort en subjektiv bedömning vad denne anser vara för mycket pengar för olika produkter och tjänster som tillhandahålls av konkurrenterna. Reklamombudsmannen kan inte finna annat än att denna information ger sken av annonsörens priser är bättre jämfört med konkurrenternas. Annonsören har inte närmare preciserat grunden för sina påståenden under ”konsumentrådgivning”. Mot denna bakgrund finner Reklam­ombudsmannen att de anmälda påståendena, sammantaget med anslaget/rubriken ”konsum­en­trådgivning”, är vilseledande och de strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman