Beslut

Ärende 1910-213
2020-01-17Anmäld reklam Reklam för eltandborste från Oral-B

Annonsör Procter & Gamble Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Ärendet kan inte utredas tillfredsställande inom ramen för prövningen hos Reklamombudsmannens opinions­nämnd varför anmälan avvisas.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. Filmen visar en kvinna hos en tandhygienist. Hon sitter i en behandlingsstol och säger ”Jag trodde mina tänder var rena, men min tand­hygi­en­ist sa – nej det finns plack mellan tänder och tandkött”. Därefter säger kvinnan ”Jag har bytt från en sån här borste” samtidigt som hon vänder huvudet och tittar mot en tandborste. Filmen klipps och kvinnan säger som en fortsättning på föregående mening ”… till en med ett runt borst­huvud” sam­tidigt som hon pekar på en eltand­borste som hon håller i.

I nästa klipp visas ett roterande borsthuvud tillsammans med texten ”Borsta professionellt med Oral-B Power” och därefter en eltandborste från Oral-B. I nästa sekvens syns hur en eltand­borste borstar en animerad under­käke samt texten ”Tar bort upp till 100% mer plack” och ”*Jämfört med en vanlig manuell tandborste”. Kvinnan visas på nytt. Hon för tungan över tänderna i överkäken och ler. Filmen avslutas med att en eltand­borste visas i bild tillsammans med logotyper från Sveriges Tandhygienist­förening och Sveriges Tandläkarförbund. Under logo­typerna står i versaler ”Tandhyg­ienistföreningen och Tandläkar­förbundet rekommenderar eltandborste”. En speaker säger ”Oral-B Powers runda borsthuvud kommer åt mellan tänder och tandkött och tar varsamt bort plack för ett friskare tandkött. Tandhygienist­föreningen och Tandläkarförbundet rekommenderar eltand­borste. Oral-B, borsta professionellt”.

Reklamen har producerats av Publicis i London.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det påstås att Oral-B:s tandborstar med runt borst­huvud tar bort upp till 100 procent mer plack vilket innebär dubbelt så mycket. Med en vanlig tandborste tas kanske upp till 90 procent av all plack bort. Om annonsörens tandborste då tar bort upp till 100 procent mer plack (dubbelt så mycket), så innebär det att deras tandborste skulle ta bort 180 procent av all plack, vilket är en omöjlighet.

Annonsörens yttrande
Enligt Procter & Gamble Sverige AB (annonsören) är det sedan länge väldokumenterat att eltandborstar gene­rellt är överlägsna vanliga manuella tandborstar avseende plackborttagning. Regelbunden tandborstning är den viktigaste metoden för att ta bort plack dagligen. När den används korrekt kan en vanlig manuell tandborste vara ett effektivt sätt att ta bort plack, men introduktionen av eltandborstar har lett till en betydligt förbättrad bort­tagning av plack.

Annonsörens eltandborstar använder ett uppladdningsbart handtag och ett runt borsthuvud (kallat CrossAction) som ger förbättrad kontakt med runda tandstrukturer. Tandborstmotorn gör att borststrån rör sig med mycket hög hastighet vilket gör att den kan avlägsna och ta bort plack från tänderna. Förmågan hos el­tand­borsten som visas i reklamfilmen, att avsevärt bättre ta bort plack jämfört med vanliga manuella tandborstar, har dokumen­terats i kliniska tester.

Annonsören sammanfattar i sitt yttrande en sexveckors klinisk studie till stöd för det ifråga­satta påståendet. Den fullständiga informationen är publicerad i en vetenskaplig tidskrift – Klukowska M, et al., Comp Cont Ed Dent 2014; 35:702-706. Den kliniska studien var en parallell gruppstudie, vilket innebar att individerna delades upp i två lika stora grupp­er. En grupp skulle använda en manuell tandborste och den andra gruppen skulle använda annonsörens el­tandborste med CrossAction borsthuvud. Alla 100 deltagare hade tidigare använt vanliga manu­ella tandborstar och de ombads att komma till ett studiecenter där en klinisk undersökning utfördes med an­vändning av Turesky Modification of the Quigley-Hein Plaque Index (se mer om detta index nedan) för att be­döma mängden plack. De fick sedan sin tilldelade tandborste (elektrisk eller manuell) och ombads att använda den hemma i sex veckor. Efter denna sexveckorsperiod med normal och regelbunden daglig tandborstning återvände deltagarna till studie­­centret och en ny klinisk undersökning utfördes. Mängden plack bedömdes åter igen med användning av Turesky Modification of the Quigley-Hein Plaque Index, som är ett välkänt och allmänt accepterat kliniskt index för bedömning av mängden plack enligt en skala som återges i yttrandet.

Innan bedömningen sköljde deltagarna munnen med en röd vätska som synliggjorde deras plack och under­sökaren tilldelade poäng för varje tandyta enligt Turesky Modification of the Quigley-Hein Plaque Index. Genom­snittet av de enskilda poängen för varje tand beräknas för att uppnå hela munnens genomsnittliga plackpoäng. Med rätt borstning och tandborste kunde deltagarna uppnå bättre borttagning av plack och minska deras gen­om­snittliga plackpoäng. I denna kliniska studie hade alla deltagarna i båda grupperna vid baslinjen (det vill säga vid den första kliniska undersökningen) liknande genomsnittliga plackpoäng på 2,809 (manuella tandborstar) respektive 2,822 (eltandborstar). Efter sex veckors användning hade deltagarna som använt annonsörens el­tandborste tagit bort mer plack dagligen, vilket framgår av minskningen av genomsnittliga plackpoäng. Gruppen som använt eltandborste hade en genomsnittlig plackreduktion på 0,656, vilket var mer än två gånger mer än för gruppen som använt en vanlig manuell tandborste, som endast hade en genomsnittlig plackreduktion på 0,248. I själva verket var skillnaden 164,5 procent [(0,665 - 0,248) / 0,248 x 100 = 164,5 procent], det vill säga långt mer är de 100 procent som använts i det ifrågasatte påståendet. Denna stora skillnad i plackborttagning resulterar i en betyd­ligt bättre munhälsa för den grupp som använt annonsörens eltandborste jämfört med gruppen som an­vänt en vanliga manuell tandborste.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt Instruktionen för Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd § 5, punkt 7, får en anmälan avvisas om den avser en fråga som lämpligare behandlas av annan självregleringsorganisation, domstol eller tillsynsmyndighet.

Opinionsnämnden prövar anmälningar inom ramen för självreglering. Det innebär vissa begränsningar i pröv­ning­en bland annat genom att muntlig bevisning inte kan tas upp och att kommunikation under handläggningen inte sker mellan anmälaren och annonsören för att belysa tvistefrågorna. Syftet med prövningen är att inom ramen för en förenklad prövning tillhandhålla så korrekta och snabba beslut som möjligt. Detta leder till att ärenden av komplicerad natur där specifik expertis krävs ofta är bättre lämpade att prövas av annan instans.

Nämnden konstaterar att anmälan aktualiserar komplicerade sakfrågor rörande påstående om eltandborstens effektivitet på plackborttagning och bedömning av kliniska studier. För att utreda frågeställningarna tillfred­ställ­ande skulle både omfattande bevisning och tillgång till expertkunskap krävas. Nämnden anser att fråge­ställ­ningarna i ärendet därför inte kan ges en tillfredställande belysning inom ramen för nämndens självreglering och anmälan avvisas därför.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Mats Rönne, Frida Stjernholm och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna