Beslut

Ärende 2001-14
2020-03-22Anmäld reklam Reklam för drycker från olika återförsäljare på prisjakt.nu

Mediekanal Prisjakt Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att jämförelsen i reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artiklarna 5 och 11 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är reklam som har publicerats på en sida på webbplatsen prisjakt.nu. Det är en prisjäm­förelsen som avser produkten ”Nocco BCAA 330ml 24-pack”. En bit ned på webbsidan listas ett antal återför­sälj­are som säljer pro­dukten och där den som säljer produkten till lägst pris exklusive frakt syns överst. Återför­säljarna jämförs i kate­gorierna ”Mervärde”, ”Omdöme”, ”Pris”, ”Lagerstatus” och ”Inkl. frakt”. Till vänster i listan syns mediekanalens webb­­adress eller logotyp. Längst till höger finns länkar till respektive webbutiker. De två återförsäljare som om­fattas av anmälan finns på plats tre och fyra i listan. 

På tredje plats finns sportkost.se. Under rubriken ”Mervärde” står informationen ”Allt för din träning”, ”Snabba leveranser/fria returer”, ”Frakt 29kr / Fri frakt vid 499”. Under kategorin pris syns priset 373 kronor och under kategorin ”inkl. frakt” syns priset 373 kronor.

På fjärde plats återfinns Torebrings. Under mervärde står informationen ”Stort sortiment ca 16000 varor”, ”Fri frakt vid 695:- till 5 kg” och ”Godkänd för Trygg E-Handel”. Under kategorin pris syns priset 374 kronor och under kategorin ”inkl. frakt” syns priset 413 kronor.

Reklamen har producerats internt hos mediekanalen.

Anmälan
På prisjakt.nu visas pris inklusive frakt på en produkt. Dock visas priset exklusive pant för vissa återförsäljare. Det gör att priset blir högre än vad som anges när man ska köpa produkten från dessa återförsäljare. Detta blir vilseledande eftersom alla andra återförsäljare visar priset inklusive pant. 

Mediekanalens yttrande
Prisjakt Sverige AB (mediekanalen) är tacksamma över att man har möjlighet att bemöta denna anmälan som handlar om hur pant presenteras i e-handel och hur det påverkar prisjämförelser. Mediekanalen skulle först och främst vilja inleda med att förklara att webbplatsen är en produkt- och prisjämförelsetjänst som vill under­lätta för kon­sum­enter att göra smarta köp. I artikel 6 i ICC:s regler beskriver påståenden som företag gör i reklam och annonserande ytor. Anmälan avser en prisjämförelse på webbplatsen, alltså inte en annonsyta.

Mediekanalen kan inte med säkerhet verifiera tidpunkten och produktvarianten som anmälan och bilagorna av­ser då dessa detaljer saknades i anmälan och bilagorna. Mediekanalen utgår endast från datumet och tidpunkt­en i anmälan och bilagorna. Mediekanalen har även utrett problemet mer generellt. Det anmälan visar är en skärmdump från gamla versionen av webbplatsen som inte längre är standardwebb­plats. I anmälan be­kräftas detta via produktlänken där “classic” syns inför url:en. Användare av den gamla sidan ombeds tydligt att åter­vända till den nya webbplatsen via en länk högst upp på gamla sidan. På nya sidan presenteras varje produkt­variant mer tydligt som en del av prisraden. De olika varianterna (i detta fall olika smakvarianter), pres­enteras på samma produktsida, och för att se alla varianter från en butik klickar man på nedåtpilen vid en prisrad.

Mediekanalen läser in prisfiler från nätbutikerna. I de fall en butik inte förser mediekanalen med en prisfil, an­vänds automatisk webbskrapning och de priser som butiken har på sin sida vid inläsningstidpunkt. Mediekan­al­ens produktrelaterade information, inklusive pris och lagerstatus, uppdateras vanligtvis tre till fem gånger varje dag. Under vissa omständigheter kan informationen uppdateras oftare eller mer sällan.

Mediekanalen försöker, så långt det är möjligt, säkerställa att produkt- och prisinformationen som visas på webbplatsen är korrekt. Historiska prisdata för sportkost.se visar att vid det anmälda tillfället presenterade pri­serna inklusive pant. Mediekanalen uppmanar i vilket fall att användare alltid på egen hand kontrollerar att priset i butiken är det rätta innan ett köp genomförs. Mediekanalen kan inte garantera att någon information är korrekt, i och med att man inte har kontroll över butikernas pris­sätt­ning samt på grund av nedanstående förklaring. Om en besökare hittar fel, är mediekanalen tacksam om hen rapp­orterar detta så att man kan rätta till dem eller ta bort dem. Upptäcks ett fel, åtgärdas det snarast.

Priserna presenteras i huvudproduktkategorin ”Drycker” enligt de prisfiler som nätbutikerna förser mediekanalen med, eller som de presenterar dem på sina nätbutiker (som mediekanalen läser in via webbskrapning). Produkt­priserna kan vara med eller utan pant, beroende på butiken. Det varierar mycket från butik till butik och produkt till produkt ifall panten tas ut separat utöver priset eller inte, eller om den tas ut på produktsidan eller sist i kas­san. När det är tekniskt möjligt, kan mediekanalen lägga på den aktuella panten manuellt på priset eller på fraktpriset. I de fallen nätbutiken tar ut panten i varukorgen, lägger mediekanalen på panten på frakt­priset. När panten tas ut på nätbutikens produktsida, lägger mediekanalen panten på produktpriset. Finns det inte någon pant på produkten, läggs panten varken på priset eller fraktpriset.

Mediekanalen tittade närmare på erbjudanden som kan ha varit orsaken till anmälan. Mediekanalen arkiv­erade prisdata från 12/1 -20 kl. 7.06 visar att priset på produkten Nocco BCAA 330ml 24-pack (Blueberry) hos sport­kost.se var 423 kronor. Vidare visades frakten för produkten som 29 kronor. Mediekanalen har lagt på 24 kronor i pant manuellt på butikens pris 399 kronor från prisfilen. Mediekanalen visade priset för denna variant som 423 kronor (452 kronor inklusive frakt). Priset för blueberryvarianten som visades på webbplatsen har därmed varit inklusive pant (24 kronor).

Samma prisdata visar att en annan smakvariant (Skumtomte) har samtidigt haft priset 373 kronor som stämmer överens med anmälan, med en lagerstatus ”Ej i lager”, som även det stämmer överens med bilagan. Det är möjligt att anmälan avser varianten ”Skumtomte” och inte den variant (Blueberry) som anmälan bilagt en bild på, vilket förklarar prisskillnaden mellan priset på prisjakt.nu och på sportkost.se.

Enligt mediekanalens prisinläsningshistorik 12/1-20, skedde det inga ändringar i prisfilen som sportkost.se för­sett mediekanalen med, vid de nästkommande inläsningarna samma dag klockan 10.33 och 13.59. Därav har priset för Nocco BCAA 330ml 24-pack (Blueberry) fortfarande visats som 423 kronor (452 kronor inklusive frakt) vid det tillfälle som anges i anmälan (klockan 15 12/1 -20).

Mediekanalen står ödmjuka inför sina användare och konsumenterna som besöker mediekanalens webb­plats, och under denna utredning noterade man att ur en konsuments synpunkt samt ur en prisjämförelse­syn­punkt är det av vikt att vara medveten om kostnaden för pant är eller inte är inkluderat i priset eller i fraktkostnaden. Medie­kanalen ser förbättringsmöjligheter inom dessa produktkategorier där pant presenteras på olika sätt bero­ende på produkt och nätbutik och mediekanalen kommer att fokusera på att införa vägledande informa­tion för konsumenter som besöker dessa produktkategorier och prisjämförelser, samt fokusera på att förbättra rutinerna för att säkerställa att panten presenteras så rätt som möjligt och, som ett resultat, minska risken för otydlig eller felaktig prisinformation gällande dessa produkter.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 11 i ICC:s regler ska jämförelser vara så utformade att de inte är ägnade att vilseleda och ska vara förenliga med god sed i konkurrensen näringsidkare emellan. De punkter som ingår i jämförelsen ska vara ut­valda på ett rättvisande sätt och bygga på fakta som kan styrkas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­föraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är bred, bestående av vuxna konsumenter.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då vissa pris anges inklusive pant och andra exklusive pant. Enligt mediekanalen kan man när det är tekniskt möjligt manuellt lägga till panten i prisjämförelsen. Vad gäller produk­ten Nocco BCAA 330ml 24-pack (blueberry) noterar mediekanalen att panten inkluderades i frakt­kostnaden för produkten.

Reklamombudsmannen konstaterar att anmälan avser marknadsföring av Nocco BCAA 330ml 24-pack (blue­berry) från återförsäljarna Sportkost.se och Torebrings som del i en prisjämförelse på prisjakt.nu. Reklam­ombuds­mannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar jämförelsen i reklamen som att even­tuell pant konsekvent innefattas i jämförelsepriset eller helt utelämnas i jämförelsen. Av mediekanalens yttrande framgår att pant inte återges konsekvent. Enligt mediekanalen kan det vara så att pant inkluderas i prisangivel­sen ”Pris” i produktkategorin ”Drycker”, i andra fall inkluderas pant i fraktkostnaden och i vissa fall utelämnas pant i prisuppgifterna trots att pant förekommer. Reklamombudsmannen finner mot den bakgrunden att rekla­men innehåller en vilseledande prisjämförelse. Reklamen strider därmed mot artiklarna 5 och 11 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman