Beslut

Ärende 1901-05
2019-05-16Anmäld reklam Reklam för speltjänster från Prank Casino

Annonsör Mandalorian Technologies Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståendet ”10% payback till alla” som har visats på prankcasino.com och består av en skrollbar sida med en stationär menyrad till vänster. I menyraden finns möjligheten att sätta in pengar, fortsätta spela, söka spel, klicka vidare till en ”Om oss”-sida samt möjligheten att komma i kontakt med support. Till höger om menyraden syns tre personer i en helbild som täcker resten av webbläsarens fönster. Bilden är i svartvitt. I stor gul text står det ”10% payback till alla” i versaler. Ovanför texten finns en gul Bankid-logotyp. Under texten finns en grå rektangulär knapp med den svarta texten ”Börja spela!” i versaler. Längst till höger i bilden finns en fyrkantig ruta. Ovanför rutan står det ”Live roulette!” i gul text med versaler. I rutan syns en kvinna som står vid ett roulettespel.

Under bilden med den gula texten finns ikoner för spel från Prank Casino i fem rader. Under ikonerna finns ytterligare information. Till vänster i bild står det ”Spela för första gången”, ”Inom bara 30 sekunder kan du vara inne och spela” och därunder ”Börja här!” i en grå rektangulär ruta med svart text i versaler. Övrig text är gul samt i versaler. Till höger finns tre rubriker. Den första lyder ”Enkelt med Bank-ID”. Under rubriken följer texten ”Du spelar enkelt med Bank-ID. Lite som att betala en räkning. Fast mkt roligare.”. Den andra rubriken lyder ”10% payback” med den efterföljande texten ”Spel på någon av våra video slots ger dig rätt till 10% payback.”. Den tredje rubriken är ”Snabba uttag” med den efterföljande texten ”Dina vinster har du på kontot inom några minuter. Vi har inte heller gränser eller avgifter på dina transaktioner. Läs det igen. Inga gränser…”. All text är gul och de tre rubrikerna är skrivna i versaler. Ovanför den första rubriken finns en Bank-ID-ikon. Ovanför den andra rubriken finns en ikon som föreställer två sedlar och en pil. Ovanför den tredje rubriken finns en ikon som föreställer en blixt. Samtliga ikoner är i gul färg.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren anser att påståendet "10% payback till alla" är vilseledande. Det framgår inte att det bara är slots­spel som ingår i erbjudandet. Man måste leta igenom webbplatsen för att hitta information om detta. Anmälaren spelade bordsspel och förlorade cirka 7000 kronor och förväntade sig 700 kronor tillbaka veckan efter. Anmälar­en skrev till kundtjänst som angav att det endast gällde slotsspel.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Mandalorian Technologies Ltd (annonsören) är den anmälda reklamen förenlig med Interna­tionella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) och bestrider att den är utformad i strid med artikel 5 i ICC:s regler.

Annonsören noterar att bedömningen av om en viss marknadsföring är vilseledande eller inte ska utgå från att konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga.

Annonsörens slogan "10% payback till alla" utgår från synsättet att alla kunder är "very important persons" (VIP). Detta är en del av annonsörens koncept. Därför ger annonsören tillbaka 10% till sina kunder varje torsdag för de spel som inkluderas i payback-erbjudandet, oavsett hur mycket kunderna har spelat för. Det framgår på webbplatsen att annonsören ger "alla 10% Payback oavsett hur mycket eller lite man spelat för, eller hur stora insatserna varit per spelrunda".

För en konsument som besitter en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft är det av webbplatsen tydligt att annonsören bygger sin reklam och affärsidé på idén om att alla kunder är lika och att slogan "10% payback till alla" belyser detta. Den anmälda reklamen bör därmed ses i ljuset av att detta utgör en slogan i annonsörens koncept.

Slogan "10% payback till alla" syftar alltså inte till att ordagrant utfästa att alla får 10% tillbaka. Detta förtydligas på flera ställen på webbplatsen. Mycket riktigt finns sloganen på startsidan på webbplatsen som anmälaren

anger och skrollar man ned en aning finns sloganen igen, men med tillägget "När du spelar på någon av våra slots (…)". Här finns även en länk under "läs mer" till en undersida som tydligt beskriver erbjudandet och anger att det endast gäller slotsspel. Information om begränsningarna finns även tydligt angivet under "om oss" på webbplatsen.

Vid en bedömning av hur annonsörens slogan uppfattas av en genomsnittskonsument bör bland annat beaktas det medium som används. Annonsören vill här understryka att det får antas vara kunder eller presumtiva kunder som besöker webbplatsen för att bilda sig en uppfattning om annonsörens tjänst. I jämförelse med en flyktig tv-reklam finns det möjlighet för konsumenten att skrolla runt för att enkelt finna att payback-erbjudandet inte är utan begränsningar.

Mot bakgrund av att den anmälda reklamen är en del av annonsörens koncept om att behandla alla kunder som VIP, samt att det på startsidan och flera andra ställen på webbplatsen förtydligas att "10% payback till alla"

har vissa begränsningar, anser annonsören inte att reklamen är vilseledande enligt ICC:s regler. Trots detta anser annonsören det är olyckligt att anmälaren inte uppmärksammade villkoren för erbjudandet. För att und­vika detta i framtiden har sloganen förtydligats på startsidan och angett att "villkor gäller" med länk till villkors­sidan för payback.

Sammanfattningsvis anser annonsören att reklamen är förenlig med ICC:s regler samt övriga regler om god marknadsföringssed.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framst­ällning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är främst vuxna konsumenter som spelar eller kan tänka sig att spela på annonsörens nätcasino.

Enligt anmälaren är påståendet ”10% payback till alla” vilseledande då återbetalning endast ges vid en av annons­örens casinotjänster. Annonsören anför bland annat att deras slogan "10% payback till alla" inte ordagrant syftar till att utfästa att alla får 10% tillbaka och erbjudandet förtydligas på flera ställen på webb­platsen.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt uppfattar påståendet ”10% payback till alla”, som syns i stor stil på första sidan på webbplatsen, som ett påstående om 10% återbetalning vid spel på webbplatsens alla speltjänster. Annonsören har medgett att så inte är fallet. Nämnden finner därför att påståendet är vilseledande. Att inform­a­tion om erbjudandets begrän­sningar lämnas längre ned på webbplatsen ändrar inte bedömningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Segeholm, Inger Skalse, Helena Westin och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist