Beslut

Ärende 2009-203
2020-12-08Anmäld reklam Reklam för lotter från Svenska Postkodlotteriet

Annonsör Svenska Postkodföreningen

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. I inläggets inledande text står det ”Nu ska ett lyck-ligt postnummer vinna 114 miljoner. Och en sak är säker – chansen finns att det blir där du bor. Köp din lott, så får du var tredje månad på köpet – i ett helt år.

Nedanför följer en bild på som visar ett miljöområde. I bilden står texten ”Ditt postnummer kan vinna 114 miljo-ner”. Nedanför bilden står den vita texten ”Hej Gävle! Var 3e: månad på köpet – i ett år!” mot röd bakgrund. I mindre stilgrad står texten ”Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se. Gäller nya kunder t.o.m. 30/9 2020”.

Nedanför står texten annonsörens webbadress, texten ”Hej Gävle! Här kan ett postnummer vinna 114 miljoner” samt en klickbar knapp med texten ”Köp nu”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande. I kommentarerna till inlägget framgår med all önskvärd tydlighet att männi-skor tolkar detta som att det är givet att ett postnummer i just Gävle kommer (jämför med kan) att vinna 114 miljoner.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Svenska Postkodföreningen (annonsören) är Postkodlotteriet är spel som styrs av slumpen och det går inte att förutse var vinsterna kommer att landa.

Den anmälda reklamen rör reklam inför att 114 miljoner kronor ska delas ut i ett postnummer. I rubriken till rek-lamen kan man läsa följande: ”Nu ska ett lyckligt postnummer vinna 114 miljoner. Och en sak är säker – det kan bli där du bor. Köp din lott så får du var tredje månad på köpet – i ett helt år”.

I den aktuella reklamen anges vidare att ett postnummer i Gävle kan vinna. Reklamen ger inte intryck av att garantera att en vinst kommer att landa i Gävle, utan endast att möjligheten finns. Det är mycket riktigt så att vinsten kan komma att landa i ett postnummer i Gävle men likväl kan det bli ett postnummer i en annan svensk stad. Vad som anges i reklamen är således korrekt och marknadsföringen är därmed inte vilseledande.

Mot bakgrund av ovan står det klart att reklamen inte strider mot varken artikel 5 eller 6 i ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda.

Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktau-nderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför-aren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler-ande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av vuxna konsumenter som kan tänka sig att köpa lotter av annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom reklamen kan uppfattas som att ett postnummer i Gävle kommer att vinna i lotteriet. Enligt annonsören ger reklamen inte intryck att en vinst garanterat kommer att tillfalla ett postnummer i Gävle, utan endast att chansen finns.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument i målgruppen sannolikt uppfattar reklamen som att vinsten för en lott uppgår till 114 miljoner och att spelare i såväl Gävle som i andra delar av landet har chansen att vinna 114 miljoner. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman