Beslut

Ärende 1812-212
2019-02-20Anmäld reklam Direktreklamutskick för lotter från Postkodlotteriet

Annonsör Novamedia Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett ensidigt erbjudande som skickats via post. Utskicket består av bild och text. Bilden för­eställer ett torg snett ovanifrån i en snötäckt småstad. På torget finns en större mängd personer med upp­sträck­ta armar. Vid infarten till torget syns en röd lastbil. På sidan av lastbilen står det ”207 miljoner”. Högst upp på bilden står ”Grannyra 10 januari” och strax därunder står ”207 miljoner” i betyd­ligt större text. På bilden finns 24 kalenderluckor. Under 17 av luckorna finns olika motiv med jultema. Under rest­erande 7 luckor finns en bild på en vinstcheck. På checken finns orden ”Postkodlotteriet” och ”Vinstcheck”.

Under bilden finns en större textruta. Högst upp står det ”Hittar du dina 7 checkar?” i rött. Under texten ”Gå med och få garanterat 100 kr – och vinstchans upp till 30 000 kr!” i fet röd text. Under de röda rubrikerna står det ”Öppna luckorna och få fram dina fem checkar, så får du 100 kr efter att du köpt din lott. Fortsätt öppna luckorna och få fram ytterligare två checkar (totalt 7 st), så har du chans att vinna upp till 30 000 kronor. Köp lotten på webben så får du ditt vinstbesked direkt.  Under texten syns ”5 x” i en röd cirkel och en kvadrat med texten Postkodlotteriet Vinstcheck och under denna står det ”= 100 kr”. .Till höger syns 7 x” i en röd cirkel med en bild på en kvadrat med texten Postkodlotteriet Vinstcheck och under denna står det ”= vinstchans upp till 30 000 kr”.

På textrutans högra sida finns en punktlista i tre delar. Under första punkten står ”Köp lott på postkodlotteriet.se senast 31 december eller via den bifogade kupongen senast 17 december”. Under den andra punkten står det ”Du får garanterat 100 kr per lott du köper (max 3) och även chans att vinna 5 000 kr, 15 000 kr eller 30 000 kr. I den tredje och sista punkten står det ”Dessutom chans att vinna en del av alla de 207 miljonerna i Grannyran”.

I textrutans över högra hörn står texten ”Köp din lott idag!” i en röd cirkel. Längst ner på utskicket står, i finstilt text, ”De extra vinstchanserna ingår ej i ordinarie vinstplan och gäller endast vid köp av max 3 nya lotter vid ett tillfälle under kampanjperioden. Ingen bindningstid.”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande skriva ”vinstcheck = 100 kr” när alla får detta. Utger sig för att vara ett unikt erbjudande, men alla får det. Väldigt fult.

 

Annonsörens yttrande
Novamedia Sverige AB (annonsören) skriver i huvudsak att man bestrider att direktreklamen strider mot artikel 5 i ICC:s regler. Enligt anmälaren är texten vilseledande genom att alla som öppnar sina fem luckor erhåller 100 kronor. Detta eftersom anmälaren synes anse att Postkodlotteriet med texten vill verka unika och att kommun­ika­­t­ionen av detta är vilseledande.

Avseende anmäld text i förekommande ärende så anser annonsören att det framgår med stor tydlighet att alla som köper en lott och öppnar fem luckor erhåller 100 kronor (såsom en rabatt på lotten) men att man därutöver har chansen att vinna 30 000 kronor om man öppnar ytterligare två luckor, vilket givetvis inte alla gör. Det anges till och med i rubriken i versaler att de som går med garanterat får 100 kronor, vilket sedan upprepas i texten under rubriken.

Annonsören anser mot denna bakgrund att texten är utformad på ett vederhäftigt och tydligt sätt och som inte på ett objektivt sätt ska anses vilseledande och är därför utformad i enlighet med lag och därför står inte i strid med ICC:s artikel 5.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram-ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är vuxna personer som har fått direktreklamutskicket.

Opinionsnämnden konstaterar att den aktuella reklamen är utformad så att samtliga kunder får ta del av ett erbjud­ande som bland annat beskrivs med orden ”Gå med och få garanterat 100 kr – och vinstchans upp till 30 000kr”. Hur detta ska förstås beskrivs i den följande texten och de tre punkterna i annonsen. Här anges att för att komma i åtnjutande av ”vinstcheckarna” som döljer sig bakom luckorna i utskicket ska kunden hitta sammanlagt sju checkar. Därmed får alla som öppnar luckorna samma vinstchans och möjlighet att få 100 kr per lott som köps. Frågan är om reklamen genom användningen av ordet ”vinscheck” vilseleder konsumenten om förmånligheten i erbjudandet.

Nämnden konstaterar att användningen av ordet ”vinstcheck” i framställningen inte syftar på vinstchanser utan endast fyller funktionen att fånga konsumentens uppmärksamhet. Detta rymmer ett visst mått av försåtlighet. På tre platser i reklamen tydliggörs det dock att ”Få garanterat 100 kr”, ”så får du 100 kr” och ”du får garanterat 100 kr”. Genom illustrationen och texten i reklamen finner därför nämnden att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar att alla får ta del av erbjudandet vid köp av en lott. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Christina Nylander, Inger Skalse och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist