Beslut

Ärende 1811-195
2019-01-24Anmäld reklam Reklam för bilar från Polestar

Annonsör Polestar Performance AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består dels av ett sponsrat inlägg på Facebook, dels av en beskrivning av annonsören på dennes Facebooksida. Inlägg på Facebook från PolestarI det sponsrade inlägget syns annonsörens varumärke överst. Strax därunder syns texten ”We are an electric performance brand, determined to improve the society we live in”. Under texten finns en bild på en vit bil fotograferad snett från sidan. Bilen syns i en grå lokal.

Beskrivningen på annonsörens Facebooksida har titeln ”Our Story” och är daterad ”29 december 2017” i ver­sal­er. Sedan sår det ”Polestar – the guiding star.” på en första rad. På nästa rad står texten ”We are an electric performance brand, determined to improve the society we live in.”. På en avslutande rad finns texten ”Our focus is on uncompromised design and technology.” Ovanför inläggets titel syns dels annonsörens logotyp, dels en bild på en stjärnhimmel.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att de är ett ”electric performance brand” eftersom annonsören inte säljer några elbilar, utan bara hybrider med el och bensin.

 

Annonsörens yttrande
Polestar Performance AB (annonsören) bestrider att den anmälda informationen på Facebook är ägnad att vilse­­leda konsumenter, då Polestar de facto är ett ”electric performance brand”. Enligt annonsören har deras för­säljning av bilar ännu inte påbörjats och menar att det inte är korrekt att de enbart kommer sälja hybrider. Annonsörens första bil, Polestar 1, en exklusiv ”Electric Performance Hybrid GT” kommer att säljas i begränsad upplaga och börjar levereras under 2019. Annonsören hänvisar till deras webbplats för speci­fikationer om bilen. Deras kommande bilar, Polestar 2 och Polestar 3 kom­mer vara batterielbilar för högvolym­produktion.

Annonsören har bifogat pressmeddelanden.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt upp­märksamma och förståndiga. Enligt praxis ska varje reklamenhet som huvudregel bedömas för sig.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Electric performance brand” som att annonsören marknadsför elbilar och/eller bilar som bland annat drivs på el. Annonsören har i sitt yttrande angett att man, utöver hybridbilen Polestar 1, inom en nära framtid även kommer att tillverka och sälja elbilar. Nämnden finner mot denna bakgrund att påståendet inte är vilse­ledande och det strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist