Beslut

Ärende 1801-02
2018-03-05Anmäld reklam Påståenden om massageutbildning från Physio Education

Annonsör Physio Education AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendena är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av sex påståenden som har publicerats på webbplatsen physioeducation.se. På förstasidan kan man klicka på en puff med rubriken ”Diplomerad Massör” därunder finns överst underrubriken ”Beskrivning”. Därefter står land annat följande text ”Massageutbildning - Sveriges bästa och billigaste!  Många människor vill jobba med svensk klassisk massage! Det kan handla om massage på företag, på SPA, eller inom idrotten på idrottare för optimal återhämtning. Därför har vi satt samman denna unika massageutbildning på 200 timmar till ett fantastiskt förmånligt pris”.

Lite längre ned finns underrubriken ”Omfattning och upplägg” varunder först texten ”Massageutbild­ningen om­fattas av 200 timmar och motsvarar steg 1 utbildning inom svensk klassisk massage” följer. En bit nedanför detta står ”Lärarledda 100 timmar fördelade på 5 kurshelger (fredag-söndag). Hemmapraktik: 40 timmars dokumenterad praktik hemma. Hemstudier: 60 timmar. Du får tydliga instruktioner för dina hemmastudier. Det ingår också en del inlämningsuppgifter i utbildningen. Efter avslutat teoretiskt prov och praktisk examen erhåller Du titeln av Physio Education diplomerad Massör”. Därefter följer ”När du klarat din examen och fått ditt diplom kan du utbilda dig vidare i steg 2 och studera till diplomerad Massage­terapeut - godkänd av Kroppsterapeut­er­nas Yrkesförbund. Vi är den enda massageutbildningen i Skåne som är godkända av Sveriges största förbund KrY”.

Längst ned på webbplatsen finns en länk med texten ”Lärare” som leder till en sida på webbplatsen. Där finns bland annat rubriken ”Torbjörn Bryde (fd Mårtensson)” följt av en presentation av läraren. Där står bland annat

”Utbildad osteopat DO vid International Academy of Osteopathy och mångårig erfarenhet av massage och idrotts­massage, förmodligen en av de mest erfarna i Sverige. Både av egna behandlingar och att utföra be­handlingar på aktiva och elitaktiva!”.

Längst ned på webbplatsen finns en länk med texten ”Välkommen att studera hos oss” som leder till en sida på webbplatsen. Överst står bland annat ”Jag är mycket stolt, glad och otroligt inspirerad att äntligen ha startat en grundutbildning till diplomerad massageterapeut och möjlighet att avlägga prov och erhålla titeln "av Bransch­rådet Svensk Massage certifierad massör”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren har denne reagerat på följande osanningar.

 1. Att de har en utbildning på 200 timmar. Detta är sanning med modifikation då 100 timmar avser självstudier hemma.Att utbildningen är Sveriges bästa och billigaste. Det är långt ifrån sant. Skolan är inte ens medlemmar i Branschrådet Svensk Massage vilket majoriteten av svenska seriösa massageskolorna är.
 2. Texten ”Vi är den enda massageutbildningen i Skåne som är godkända av Sveriges största förbund KrY (Kroppsterapeuternas Yrkesförbund)”. Detta är en osanning. Hälsoteket med verksamhet i Stock­holm, Göteborg och Malmö, som bekant ligger i Skåne, och som dessutom är medlemmar i Bransch­rådet Svensk Massage har också massageutbildningar godkända av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund sedan drygt 20 år tillbaka.
 3. Texten ”Massageutbildningen omfattas av 200 timmar och motsvarar steg 1 utbildning inom svensk klassisk massage”. Det finns inga statliga regulatorer eller liknade. Inte ens Branschrådet Svensk Massage använder begrepp som detta utan här försöker man medvetet "kopiera" andra på marknaden etablerade skolor. Påståendet är i sig vilseledande då andra skolor, framförallt skolor godkända av Branschrådet Svensk Massage, använder sig av lärarledda timmar och man jämför sig eller syftar till dessa.
 4. Texten ”Utbildad osteopat DO vid International Academy of Osteopathy och mångårig erfarenhet av massage och idrottsmassage, förmodligen en av de mest erfarna i Sverige. Både av egna behandlingar och att utföra behandlingar på aktiva och elitaktiva!”. Torbjörn Bryde är Osteopat”. Lärarens utbildnings­bakgrund och omfattning är otydlig enligt den skola han hänvisar till. Osteopat är inget legitimationsyrke i Sverige, i motsatts till fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat. Ändå anser de att han förmodligen har mest erfarenhet av massage och idrottsmassage i Sverige.
 5. Texten ”…en grundutbildning till diplomerad massageterapeut och möjlighet att avlägga prov och er­hålla titeln "av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör"”. Physio Education kan inte erbjuda utbildningar som leder till ”av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör”. De kan inte utföra certifieringen själva eftersom de inte är medlemmar i BSM. De måste anlita en extern skola att utgöra certifieringen kan kosta uppemot 3 000 – 4 000 kronor per elev.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Physio Education AB (annonsören) har denne inte haft medvetet uppsåt med påståenden som anmäl­aren har synpunkter på. Annonsören har ingen erfarenhet av den juridik som råder gällande reklam, men självklart ska där inte stå osanningar eller tveksamheter i den information som finns på hemsidan. Detta är antingen bort­taget eller ändrat med omedelbar verkan.

 1. Annonsören vet inte vad som gäller juridiskt när man anger antalet timmar för en utbildning, utan trodde att denne varit tydlig i sin beskrivning med hur många lärarledda timmar som gäller och tid för hemstudier. Dock har detta ändrats och ytterligare förtydligats så att inga oklarheter finns. En annan utbildare i branschen har en liknande beskrivning som på annonsörens hemsida.
 1. Detta påstående är numera borttaget. Detta ord har annonsören missat.
 1. Gällande medlemskapet i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har annonsören missuppfattat informationen på deras hemsida. Där står inte Hälsoteket med som skola under ”Utbildningar” vilket annonsören tolkade som att de inte har godkänt utbildning hos dem. Detta är en missuppfattning/tolkning grundat på den informationen. Påståendet är borttaget.
 1. Annonsören har ytterligare förtydligat timmar som är lärarledda samt övriga timmar för praktik med mera. Annonsören har tagit bort ”Motsvarande steg 1”. Påståendet att annonsören medvetet försöker ”kopiera” andra skolor är inte rätt. Det är anmälarens personliga uppfattning/antagande, personen har inte detaljkunskap om annonsörens kursplan.
 1. Annonsören förstår inte sakfrågan. Annonsörens titel behöver inte spegla dennes erfarenhet. Annon­s­ören skriver ”förmodligen”. Det är inget faktiskt påstående. Annonsören har ändrat texten och beskrivningen så ”Förmodligen en av de mest erfarna i Sverige” är borttaget.
 2. Annonsören skriver att de har ”möjlighet” att avlägga ett certifieringsprov. Anmälaren menar att annonsören inte kan erbjuda utbildningar som leder till ”av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör”. Ett certifier­ingsprov kan alla utbildade massörer ha möjlighet att genomföra på skolor som ingår i BSM. Det skriver anmäl­aren själv i sin beskrivning, mot en kostnad. Det vill säga om massörer önskar göra detta prov. Annonsören har varit med om att personer som studerat utomlands har avlagt provet i Sverige. Vid frågor från intresserade har annonsören informerat om att studerande kan avlägga provet på andra skolor mot en kostnad. Detta har annonsören gjort i telefon- eller mailkontakt. Annonsören har tagit bort information helt så inte det ska råda någon oklarhet.

Vad annonsören vet finns det ingen lag eller lagstadgade styrdokument för vad en massageterapeututbildning ska innehålla. Annonsörens utbildning följer de kunskapskrav som Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har satt upp. Detta förbund har flera tusen medlemmar inom kroppsterapi, även massageterapi. De har granskat annonsörens utbildningsplan och godkänt denna. Annonsören har aldrig påstått att denne är medlem i BSM eller att man använder deras kursplan. Det finns flera utbildare i Sverige idag som utbildar massageterapeuter som inte är medlemmar i BSM.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att påståendena ”Därför har vi satt samman denna unika massageutbildning på 200 timmar […]” och ”Massageutbildningen omfattas av 200 timmar […]” ger en genom­snittskonsument intryck av att utbildningen omfattar 200 timmar undervisning/lärarledda lektioner. Enligt uppgifter från annon­s­ören är så inte fallet. Påståendena är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Vidare finner reklamombudsmannen att påståendet ”Massageutbildning - Sveriges bästa och billigaste!” ger intryck av annonsörens massageutbildning dels är Sveriges bästa massageutbildning och dels Sveriges billigaste massageutbildning. Ingenstans i anslutning till påståendet preciseras vad som avses med ”Sveriges bästa”. Annonsören ska därför kunna styrka alla nära till hands liggande tolkningar av påståendet. Annonsören har inte gjort det och påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Vi är den enda massageutbildningen i Skåne som är godkända av Sveriges största förbund KrY (Kroppsterapeuternas Yrkesförbund)” ger intryck av att denne är den enda i Skåne som erbjuder en massageutbildning som är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Annonsören har inte styrkt att så är fallet och påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen finner vidare att påståendet ”Massageutbildningen omfattas av 200 timmar och mot­svar­ar steg 1 utbildning inom svensk klassisk massage” ger intryck av att det finns en klassificering av mas­sageutbildningar, och att annonsörens utbildning motsvara något som kallas ”Steg 1”. Annonsören har inte styrkt att så är fallet och påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Vid beskrivningen av läraren Torbjörn Bryde finns påståendet ”Utbildad osteopat DO vid International Academy of Osteopathy och mångårig erfarenhet av massage och idrottsmassage, förmodligen en av de mest erfarna i Sverige. Både av egna behandlingar och att utföra behandlingar på aktiva och elitaktiva!”. Reklamombuds­mannen finner att påståendet ger intryck av att läraren är en av de mest erfarna i Sverige inom massage och idrottsmassage. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Jag är mycket stolt, glad och otroligt inspirerad att äntligen ha startat en grundutbildning till diplomerad massageterapeut och möjlighet att avlägga prov och erhålla titeln "av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör” ger intryck av att man kan avlägga provet och bli certifierad hos annonsören. Enligt annonsören är så inte fallet. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman