Beslut

Ärende 1911-230
2019-12-09Anmäld reklam Reklam för hemelektronik från Perfektgruppen.se

Annonsör Perfekt Ljud & Bild

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons i ett utskick för Perfektgruppen.se. I annonsens övre del står med stor versal svart text mot en gul bakgrund ”Årets största lagerrensning”. Under det står i röd text ”50% rabatt”. Fram­för texten ”50% rabatt” står orden ”upp till” i knappt läsbar textstorlek. Där under, i något mindre stilgrad står i versal svart text ”Fri hemkörning av tv” och ”Fri bortforsling av er gamla”. Under ligger åtta bildrutor med erbju­danden för olika tv-apparater i prisintervallet mellan 3.490 och 17.990 kronor skrivet i vit text på röd bak­grund. Vidare finns ytterligare erbjudanden för mobiltelefoner, laptops, soundbar och hörlurar. I nedre högra hörnet står i vit text mot ljusblå bakgrund ”Se alla erbjudanden på perfektgruppen.se”. Sista ordet är i versaler. Under detta står i liten svart text ”Vi reserverar oss mot tryckfel och slutförsäljning. Variationer i sortimentet kan förekomma mellan butikerna”. Därefter följer butiksinformation.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då man tror att det är 50 procent rabatt på sortimentet. Först om man tittar väldigt noga ser man att det framför 50 procent står ”upp till”.

Annonsörens yttrande
Perfekt Ljud & Bild (annonsören) konstaterar att anmälaren anser att texten ”upp till”, framför texten med ”50 % rabatt”, är för liten och att anmälaren uppfattar det som att det är 50 procent rabatt på allt. Annonsören har kollat i tidningen, och håller med om att ”upp till” borde varit betydligt större, vilket annonsören kommer att åtgärda inför eventuella framtida lagerrensningar. Annonsören anser dock att det är lite märkligt att anmälaren kan få för sig att 50 procent gäller allt när det står med väldigt stora siffror, ”upp till 20 % rabatt på mobiltelefoner”, och ”10–50 % rabatt på hörlurar”.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaund­er­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består av konsumenter som köper eller kan tänka sig att köpa produkter från annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom den uppfattas som att det är 50 procent rabatt på sorti­men­t­et. Enligt annonsören borde texten ”upp till” varit större. Annonsören menar dock att det är märkligt hur reklam­en kan förstås som att rabatten 50 procent skulle gälla allt med tanke på att det tydligt står att det är upp till 20 procent rabatt på mobiltelefoner och 10–50 procent rabatt på hörlurar.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören har en stor lagerrensning och att prisnedsättningen är 50 procent, med undantag för de produkter där det står angivit en annan storlek på rabatten. Enligt annonsörens egna uppgifter är så inte fallet. Reklamen ger därför ett vilseledande intryck. Texten ”upp till” – som är skriven i knappt läsbar textstorlek före ”50% rabatt” – neutraliserar inte det vilseledande intrycket och ändrar därför inte bedömningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman