Beslut

Ärende 1812-228
2019-01-30Anmäld reklam Radioreklam för livsmedel från Paul & Thom

Annonsör Paul och Thom AB

Mediekanal Nordic Entertainment Group Radio AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att radioreklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 30 sekunder lång radioreklam som sänts på Rix FM. Radioreklamen börjar med en plingande melodi och en speakerröst säger ”Vinn din julmat flera gånger varje dag fram till jul. Rix FMs julkalender tillsammans med våra vänner på Paul och Thom.” Ett nynnande ljud hörs och sedan följer olika röst­er som gissar på olika jullåtar. Speakerrösten fortsätter ”Tävla om välfyllda paket med jultapas varje dag klockan 7, 13 och 16. Mer info hittar du på Rixfm.se.” En annan röst säger ”Paul och Thom, let’s go tapas, bara öppna, lägg upp och njut.”

Reklamen har producerats internt av Nordic Entertainment Group Radio AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren pågår denna tävling endast på vardagar. Alltså inte på helger som reklamen ger intryck av.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Paul och Thom AB (annonsören) har det framgått att tävlingen gäller tre gånger per dag, på fasta tider, och att det är varje vardag fram till jul. I promotions spot och på RIX FM:s kampanjsida framgick det att täv­ling­en sker varje vardag.

 

Mediekanalens yttrande

Nordic Entertainment Group Radio AB (mediekanalen) menar att de under december månad arrangerat en tävling. Tävlingen har sänts i bolagets radiokanal Rix FM i anslutning till ordinarie programsändningar det vill säga varje vardag, måndag till fredag. Tävlingsmomentet har gått ut på att programledarna nynnar på kända julsånger som lyssnarna ska identifiera. Tävlingen har marknadsförts dels i RIX FM:s radiosändningar, dels på Rix FM:s webbplats rixfm.se. Tävlingsvillkoren i sin helhet har under hela tävlingsperioden funnits tillgängliga på Rix FM:s webbsida, vilket marknadsföringen i radiosändningarna också anger menar annonsören. På webb­sidan anges tydligt att tävlingen endast förekommer på vardagar: ”Lista ut vilka julsånger RIX FM:s program­ledare nynnar på kl. 07, 13, 16 varje vardag fram till jul!...”. Mediekanalen beklagar att marknadsföring har gett upphov till missförstånd och tar till sig av påpekandet.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendena ”Vinn din julmat flera gånger varje dag fram till jul” och ”Tävla om välfyllda paket med jultapas varje dag klockan 7, 13 och 16. Mer info hittar du på Rixfm.se.” som att en lyssnare, genom att lyssna på Rix FM vid de angivna tidpunkterna har möjligheten att dagligen ta del av tävlingen. Annonsören och mediekanalen har i sina yttranden skrivit att tävlingen enbart varit tillgänglig för radiokanalens lyssnare på vardagar. Påståendet är därför vilseledande och reklamen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman