Beslut

Ärende 1906-135
2019-10-24Anmäld reklam Direktreklam för fiberuppkoppling från Öppna Stadsnät

Annonsör Öppna Stadsnät Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering och att den lätt kan förväxlas med en faktura. Den strider därmed mot artiklarna 9 och 21 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktadresserat reklamutskick bestående av två vita A4-blad. På det första blad­ets första sida finns i det övre vänstra hörnet en logotyp för Öppna Stadsnät samt bolagets adress. Ned­anför står ”Fakturanummer”, ”Faktura­datum”, ”Förfallodatum”, ”Kundnummer” och ”Betalningsvillkor” samt tillhörande uppgifter. Till höger högst upp står ”Faktura” i större, fet text samt i mindre stilgrad ”Dokumentdatum”, ”2019-05-22”. Under det finns adressat­ens namn och adress. I ett brett lila, vertikalt fält som upptar en femtedel av sidan står det med en vit text ”Detta är ett erbjudande från Öppna stadsnät, Läs i den bifogade bilagan för mer information”.

Längst ned på sidan finns en bankgiroinbetalningsavi med bland annat texten ”Fakturan hanteras av Finqr AB (559093-5978, IBAN: SE1612000000013710180562, BIC: DABASESX). Betalning med befriande verkan kan endast ske till specificerat konto (5199-0125) med korrekt betalningsreferens (30100239011991270). Kontakta oss via https://my.finqr.se eller [email protected] Vid frågor om dokumentets innehåll, kontakta Öppna Stadsnät Sverige AB. På telefon 0104927120 eller [email protected]Öppna Stadsnät Sverige AB, Lings Väg 2, 16970, Solna. ID: 5569645707 , Moms: SE556964570701 . Godkänd för F-skatt”. På avin står även i stor stil­grad och fet text ”Så betalar du” samt bland annat ”Att betala 108,00 kr”, ”Tillhanda 2019-06-21” och ett OCR-nummer.

På första bladets baksida finns en fakturaspecifikation.

På det andra bladets sida finns följande text ”Hej Bäste kund! Stadsnätbolaget och Öppna stadsnät strävar alltid efter att leverera bästa möjliga tjänster till dig som kund, och att säkerställa att ni har driftsäker tjänst genom er fiberuppkoppling. Som med all teknologi kan även er fiberbox på väggen gå sönder och vi vill såklart hjälpa er så gott vi kan. Inkluderat i installation ingår 12 månaders garanti på fiberboxen från driftsättning, men tyvärr kan vi ej lämna garanti på nätadaptern som kan gå sönder vid åskväder samt strömspikar. Vår rekommendation är att köpa reservadapter på Kjell & co (artikelnummer 44382) och ha hemma för att alltid kunna testa innan ni ringer in en felanmälan, då det kan bli kostsamt att få hem en tekniker enbart för att byta nätadapter. Observera att även om lampor lyser på fiberboxen kan nätadaptern vara trasig och ge för lite ström. Skulle fiberboxen olyckligt nog gå sönder så erbjuder Öppna stadsnät en förlängd garanti på fiberboxen. Om ni önskar ta del av erbjudandet betalar ni bifogad fakturan så gäller erbjudandet 12 månader framåt, annars kan ni slänga fakturan.

Fakturan är utställd på en person i hushållet, avtalet är bundet till hushållet och ej till en specifik person. Har ni frågor om denna avgift så rekommenderar vi att ni mailar oss på [email protected] alternativt chattar med oss på https://www.oppnastadsnat.se/faq/. Tack så mycket för ert förtroende som kund och vi önskar er en trevlig vår!

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Anmälaren menar att reklamen ser ut som en faktura. Första sidan är betecknad som ”Faktura” och ser precis ut som väntat. Baksidan av ”fakturan” innehåller en kostnadsspecifikation. Sida två är ett följebrev. Hade anmälaren inte läst närmare hade anmälaren trott att det var en faktura och betalat den.

Annonsörens yttrande 
Öppna Stadsnät Sverige AB (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och mediet. Reklam får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte.

Enligt artikel 21 tredje stycket i ICC:s regler får marknadskommunikation som erbjuder beställning inte utformas så att den kan förväxlas med en faktura/räkning eller på annat sätt oriktigt ge intryck av att betalningsskyldighet redan föreligger.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt. Målgruppen för direktreklam­ut­skick­et är bred och bestående av vuxna personer.

ICC:s regler ska tolkas mot bakgrund av gällande lagstiftning och befintlig rättspraxis. Marknadsdomstolen prövade i fallet MD 2014:17 vilka krav på tydlighet som ska ställas på erbjudandeutskick med inbetalningskort. Domstolen konstaterade då att det kunde antas att konsumenter rutinmässigt använder inbetalningskort utan att närmare ta del av informationen som finns på kortet eller i ett medföljande marknadsföringsmaterial. Enligt dom­stolen ska det därför ställas mycket höga krav på tydlighet vid utformning av marknadsföringsmaterial som inne­håller ett inbetalningskort för en ännu inte beställd vara eller tjänst. 

Reklamombudsmannen konstaterar att utskicket innehåller en faktura med rubriken faktura, annonsör­ens logotyp och adress. Vidare finns följande uppgifter: fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, kundnum­mer och betal­nings­vill­kor med mera. Längst ned finns ett inbetalningskort med bland annat uppgifter om vem som hanterar fakturan samt texten ”Betalning med befriande verkan kan endast ske till specificerat konto (5199-0125) med korrekt betal­nings­referens (30100239011991270)”. På avin står även i stor stilgrad och fet text ”Så betalar du” samt bland annat ”Att betala 108,00 kr”, ”Tillhanda 2019-06-21” och ett OCR-nummer. Ovanför inbetalnings­kortet finns ett brett lila, vertikalt fält som upptar en femtedel av sidan med texten ”Detta är ett erbjudande från Öppna stadsnät, Läs i den bifogade bilagan för mer information” i vitt. Med hänsyn till det enligt rättspraxis mycket högt ställda kravet på tydlighet finner Reklamombudsmannen att erbjudandets utformning med ett inbetalningskort av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt uppfattas som en faktura. Det lila fältet med texten ”Detta är ett erbjudande från Öppna stadsnät, Läs i den bifogade bilagan för mer information” ändrar inte bedömningen. Direktreklamutskicket strider därmed mot artiklarna 9 första stycket och 21 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman