Beslut

Ärende 1807-119
2018-09-13Anmäld reklam En puff för bilar från Northcar

Annonsör Northcar Sweden AB

Mediekanal st.nu (MittMedia AB)

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att puffen uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed inte mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en puff som publicerats på webbplatsen st.nu. Den består av en grå platta där det högst upp står ”Annons från Northcar” i versala, blå bokstäver. Sedan följer rubriken ”Husbilssemester svetsar samman familjen på ett fint sätt” – Jonas från Sundsvall. Under rubriken syns texten ”Familjen Olert packade ihop sin familj med mamma Jennie, pappa Jonas och deras två söner, Mio och…”. Bredvid texten syns en bild av en man och ett barn i en bil.

Reklamen har producerats av MittMedia AB.

 

Anmälan
Anmälaren anser att det inte syns att det är reklam.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Northcar Sweden AB (annonsören) använder sig MittMedia av TU:s rekommendationer avseende an­nons­­märkning av nativeannonsering, något som de också varit tydliga med i sin kommunikation vid beställning. Annonsören har inte anledning att ifrågasätta det.

 

Mediekanalens yttrande
Enligt MittMedia AB (mediekanalen) är materialet är en så kallad nativeannons (köpt innehåll) som idag åter­finns på mer eller mindre alla dagspressajter. För att säkerställa att denna typ av annonsering inte ska blan­das ihop med mediehusens redaktionella uppdrag har utgivarna på initiativ från TU Medier i Sverige tagit fram tyd­liga rekommendationer för denna typ av annonsering. Detta ligger också i ansvariga utgivares in­tressen att säkerställa att köpt annonsutrymme inte blandas ihop med redaktionell bevakning.

Den anmälda annonsen är i enighet med dessa rekommendationer, det vill säga det framgår tydligt ”Annons från Northcar”. Det ska inte kunna missuppfattas. Den ligger också frigjord på sådant sätt att den inte kan upp­fattas som en redaktionell artikel.

Materialet är producerat av MittMedias enhet för grafisk produktion tillsammans med kund. Det finns rutiner att granska material oavsett om det är en annons i mediekanalens papperstidningar eller på dess sajter, en rutin som funnits genom alla år och som ägs av de ansvariga utgivarna.

Det som anmälan avser är riktat mot MittMedias utformning av nativeannonser och är inget som annonsören påverkar eller har någon påverkan på.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid använd­ning­en av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Målgruppen är i detta fall en bred målgrupp som läser lokalnyheter. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsum­enterna vid en flyktig kontakt.

Enligt anmälaren framgår det inte tillräckligt tydligt att det är reklam. Enligt både annonsören och mediekanalen är reklamen utformad i enlighet med TU Medier i Sveriges Rekommendation om betalt/köpt innehåll.

Enligt artikel 23 i ICC:s regler har annonsören det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen. Rek­lam- och andra kommunikationsproducenter ska utforma marknadskommunikationen med all rimlig omsorg och gå till väga så att annonsören/marknadsföraren ges möjlighet att fullgöra de skyldigheter som följer av dennes ansvar. Utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare som publicerar, sänder eller distribuerar mark­nads­kommunikationen ska iaktta vederbörlig omsorg, såväl då beställningen accepteras som då spridning sker till allmänheten.

Opinionsnämnden konstaterar att den anmälda puffen i och för sig har ett typsnitt och en layout som är detsamma som för puffarna för artiklar i webbtidningen, men puffen ligger på en grå platta med en annonsmarkering i versal text. Nämnden finner därför att en genomsnittskonsument sannolikt kan identifiera puffen som reklam. Vid en samlad bedömning finner nämnden därmed att reklamen inte strider med artikel 9 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Christina Nylander, Inger Skalse, Frida Stjernholm, Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander