Beslut

Ärende 2004-91
2020-06-04Anmäld reklam Reklam för e-kurs från Norstedts juridik

Annonsör Norstedts juridik AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed inte mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en reklamfilm som har visats på Youtubekanalen Norstedts juridik. En kvinna syns i bild. Hon lutar sig mot ett runt ståbord och tittar in i kameran. På bordet syns ett vattenglas och vita papper. I bakgrunden syns en stor grön växt och ett draperi i vitt och lila. Kvinnan säger:

”Välkommen till den här kursen som heter ’Internet och sociala medier, en juridisk introduktion’. Då kommer jag främst prata om PUL, immaterialrätt och marknadsrätt på nätet. Jag heter då Malin Edmar. Jag är advokat och har jobbat med IT-rätt och immaterialrätt sen 1996. Mest så håller jag på och förhandlar avtal på det här områd­et men jag har också arbetat som bolagsjurist på Microsofts huvudkontor i USA under fyra år och fått se inifrån, så att säga, ett bolag, hela produktcykeln och lansering av onlinetjänster så väl som datorprogram. Sen har jag också suttit med i IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium vid millennieskiftet och då var det ju många nya lagar som skulle få plats i svensk lagstiftning med anledning av nya EU-direktiv på området. Personupp­gifts­lagen till exempel, BBS-lagen kom, ändringar i marknadsföringslagen, distansavtalslagen och e-handels­lagen till exempel. Så dom kommer jag att beröra idag under den här kursen och jag hoppas att du kommer att ha en trevlig stund.” 

Nedanför reklamfilmen står texten ”Internetpublicering och sociala medier - e-kurs med Malin Edmar”. Sedan följer en text med information om hur många gånger filmen har visats och datumet ”Sep 25, 2018”. Nedanför står ”Norstedts Juridik” och annonsörens logotyp följt av en beskrivning av reklamfilmen. I beskrivningen står ”Denna e-kurs behandlar befintlig lagstiftning utifrån dagens teknik på Internet, med tonvikt på sociala medier. I vilken utsträckning behöver man inhämta samtycke enligt PUL för Internettjänster? När begår man upphovs­rätts­intrång på Youtube? Och behöver marknadsföringslagen följas på Facebook? Läs mer om kursens innehåll:…”. Sedan syns en länk till annonsörens webbsida.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom den saknar reklamidentifiering. Enligt anmälaren utger reklamfilmen sig för att vara en e-kurs, men tittaren blir istället hänvisad till att besöka en webbplats där man kan köpa kursen. Anmälaren menar att det inte är tydligt beskrivet att det faktiskt är reklam. Anmälaren anser också att det är en vilseledande beskrivning av innehållet, där den som startar videon tänker sig att en e-kurs ska starta.

Annonsörens yttrande
Norstedts juridik AB (annonsören) bestrider att inlägget skulle utgöra vilseledande marknadsföring. Inlägget utgörs av en film på Youtube med titeln ”Internetpublicering och sociala medier – e-kurs med Malin Edmar”. Den information som tydligt framgår i inlägget är att filmen är 1:17 lång och publicerades den 25 september år 2018. I beskrivningen till filmen har bland annat angivits att mer information om kursen går att läsa på annonsörens webbplats med länk.

Annonsören är en mycket känd aktör på den svenska marknaden inom juridiska databaser och e-utbildningar. Det är därför uppenbart att videor som publiceras på annonsörens Youtubekanal utgör marknadsföring för annons­ören och även av mottagaren kommer att identifieras som sådan. Videor på annonsörens Youtubekanal är därför inte så kallad native advertising, utan uppenbar marknadsföring med annonsören som avsändare.

Vad gäller videon i fråga är det av videons längd, den underliggande beskrivningen och det faktum att den före­kommer på annonsörens Youtubekanal tydligt att det är marknadsföring för en e-kurs som annonsören erbjuder. Att tillgängliggöra korta teaser-filmer för e-kurser är även ett vedertaget format som konsumenter­na väl känner till. Inte någonstans i videon, titeln eller beskrivningen antyds att e-kursen skulle vara utan kostnad. Att anmäla­ren hade hoppats att en video på 1 minut och 17 sekunder skulle innehålla en kostnadsfri e-kurs innebär inte att videon på något sätt är vilseledande enligt marknadsrättsliga principer. Det är istället uppenbart från kontexten med avsändare, titel, beskrivning och längden på filmen, att det rör sig om en teaserfilm och att den som är intres­serad av hela kursen kan vända sig till annonsören där den erbjuds mot betalning.  

Sammanfattningsvis, det framgår tydligt att inlägget på Youtube är marknadsföring för annonsören. Det är även uppenbart att inlägget är en teaserfilm för en e-kurs som annonsören tillhandahåller. Inlägget är därför inte vilseledande.  

I tillägg till ovan kan även förtydligas att videon inte har publicerats som en separat marknadsföring på Youtube. Istället är det publicerade materialet hämtat från e-kursens webbsida där videon finns tillgänglig som inbäddad länk. På grund av detta är nu videon i fråga dolt för sökningar på Youtube och Google och kan nu endast ses i rätt sammanhang, det vill säga på annonsörens egen webbplats. Det kan även framhållas att klippet är från 2018 och att Norstedts juridik inte längre klipper teaserfilmer på detta sätt, det vill säga där korta delar av kur­s­en används för teaserfilmer. Istället spelas egna klipp in för att marknadsföra respektive kurs där det i filmen tydligt framgår att teaserfilmen inte är den faktiska kursen.

Även om marknadsföringen inte är vilseledande kommer annonsören justera rubriceringen av liknande klipp så att det än mer tydligt, redan av rubriken, framgår att det är en teaserfilm. Annonsören kommer också att lägga ett förtydligande i den beskrivande texten.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Införs reklam, inbegripet så kallad native advertising, i medier som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår. Om så erfordras ska den förses med särskild reklammarkering.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av följare av Youtubekanalen Norstedts juridik och har kännedom om annonsörens produkter.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom den saknar reklamidentifiering. Enligt annonsören framgår det tydligt att inlägget på Youtube är marknadsföring för annonsören då det ligger på annonsörens egen You­tube­kanal. Det är även uppenbart att inlägget är en teaserfilm för en e-kurs som annonsören tillhandahåller. Inlägget är därför inte vilseledande.  

Reklamombudsmannen konstaterar att filmen är 1 minut och 17 sekunder samt att den har publicerats på annon­sörens Youtubekanal Norstedts juridik. Nedanför reklamfilmen står texten ”Internetpublicering och sociala medier - e-kurs med Malin Edmar”. Nedanför står ”Norstedts Juridik” samt annonsörens logotyp. Därefter syns en länk till annonsörens webbplats.

Reklamombudsmannen finner att målgruppens genomsnittskonsument sannolikt har kunskap om annonsörens mark­nads­förda produkter. Vidare finner Reklamombudsmannen vid en sammantagen bedömning av publi­ce­ringen av reklamfilmen – som är 1 minut och 17 sekunder – på annonsörens egen Youtubekanal samt av upp­gifterna nedanför reklamfilmen, att det är lätt att identifiera reklamfilmen som reklam för annonsörens pro­dukter. Den strider därmed inte mot artikel 7 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman