Beslut

Ärende 2005-131
2020-09-02Anmäld reklam Direktreklam för balkonginglasning från Nordiska Inglasningar

Annonsör Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktreklamutskick som har delats ut i brevlådor. Överst på det gula bladet står det ”Viktig information” i stor stilgrad. Därunder följer en ingress med texten ”Vi på Nordiska inglasningar håller på med en insamling för samköp av balkonginglasningar i området där inköpet sker direkt från oss som tillverkare”. Nedanför står det ”Vi siktar på att denna insamling kommer ge 20–30% lägre pris, beroende på antalet intresserade så missa absolut inte detta om du gått i tankarna att glasa in balkongen till hösten!”. 

Därefter följer ett stycke med rubriken ”Samköp av balkonginglasningar, upp till 30% lägre pris!”. Under rubriken står det ”Som du säkert redan vet är en inglasad balkong normalt den absolut bästa investeringen som du kan göra för att både höja värdet på bostaden och skapa mer utrymme. Oavsett väder och vind kan du möblera samt sitta ute på balkongen och njuta från tidig vår till sen höst.”. Vidare innehåller texten information om inglasningen. Därtill står texten ”Då det skiljer mycket på balkongerna och utförandet kan vi inte ange priserna på detta blad men jag kan garantera att det blir väldigt bra med tanke på tidigare insamlingar och det stora intresset. Det finns även förmånliga avbetalningsalternativ, normalt från 600 kr/månad”. 

I större stilgrad följer därefter texten ”Ring eller maila ditt intresse så kontrollerar vi priset för just din balkong!”. På reklambladets nedre halva återfinns kontaktuppgifter och annonsörens logotyp. Därefter följer information om inglasningen. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Annonsören påstår bland annat att detta är den "bästa investering du kan göra för att höja värdet på din bostad". Vidare är prissättningen och rabattering är missvisande enligt anmälaren. 

 

Annonsörens yttrande
Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Genomsnittskonsumenten i målgruppen måste anses vara vuxna personer som äger en bostadsrättslägenhet.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Anmälaren ifrågasätter påståendet ”bästa investeringen du kan göra för att höja värdet på din bostad”. Därtill menar anmälaren att påståenden om rabatt och prissättningen är vilseledande.

Reklamombudsmannen prövar först påståendet om värdet av att investera i en balkongsinglasning. Reklamombudsmannen konstaterar att i reklamen påstås följande ”Som du säkert redan vet är en inglasad balkong normalt den absolut bästa investeringen som du kan göra för att både höja värdet på bostaden och skapa mer utrymme”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet som att balkonginglasningar är den absolut bästa investeringen sett till värdeökning. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Reklamen strider därmed i detta avseende mot artikel 5 i ICC:s regler

Reklamombudsmannen prövar därefter om påståendet om rabatter i reklamen är vilseledande. Reklamombudsmannen konstaterar att i reklamen påstås ”Vi siktar på att denna insamling kommer ge 20–30% lägre pris, beroende på antalet intresserade så missa absolut inte detta om du gått i tankarna att glasa in balkongen till hösten!” samt ”Samköp av balkonginglasningar, upp till 30% lägre pris!” att det framgår av reklamen att rabatten är beroende av antalet intressenter. Vidare framgår av reklamen att priser inte kan anges på reklambladet då det skiljer mycket på balkongerna och utförande. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt får intryck av att priset beror på balkong, val av utförande samt en eventuell rabatt beror på antalet intressenter. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Reklamen strider därmed även i detta avseende mot artikel 5 i ICC:s regler

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman