Beslut

Ärende 2011-261
2021-02-11Anmäld reklam Tunnelbanereklam för träning på Nordic Wellness

Annonsör Nordic Wellness Group AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på stortavlor i Stockholms tunnelbana. Reklamen är en enhet som har uppdelats på fem stortavlor bredvid varandra. På de två stortavlorna längst till vänster syns rubriken ”Sveriges bästa träning”. Under rubriken står ”Prova själv – en veckas gratis träning!”. Därunder anges tre olika typer av träning och bredvid till vänster, i en vit cirkel, står prisuppgift för gymkort. Till höger om texten syns en bild på personer som deltar på ett gympapass. Bilden är uppdelad på tre stortavlor. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att man har ”Sveriges bästa träning”. 

 

Annonsörens yttrande
Nordic Wellness Group AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Enligt artikel 11 i ICC:s regler ska jämförelser vara utformade så att de inte är ägnade att vilseleda och ska vara förenliga med gos sed i konkurrensen näringsidkare emellan. De punkter som ingår i jämförelsen ska vara utvalda på ett rättvisande sätt och bygga på fakta som kan styrkas.  

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående konsumenter som kan tänka sig att köpa gym- och/eller gruppträningstjänster. 

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå ”Sveriges bästa träning”. Annonsören har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören använder påståendet ”Sveriges bästa träning”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören kan erbjuda den i alla aspekter bästa träningen i Sverige. Enligt rättspraxis är påståenden som ”bästa” generella och har inte en klar innebörd, utan kan uppfattas på olika sätt. Annonsören har inte visat att dennes träning är bättre än andra gyms träning i alla nära till hands liggande betydelser. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman