Beslut

Ärende 1903-82
2019-09-26Anmäld reklam Instagramreklam för speltjänster från No Account Casino

Annonsör Mandalorian Technologies Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Instagram. Inlägget består av bild och text. Höst upp i bilden syns annonsörens logotyp. Längst ner i bilden syns några guldmynt mot en blå bakgrund. Mitt i bilden står texten ”Välj en slot som passar just dig!”. Under bilden står det ”Vill du vinna ofta eller mycket?”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är texten ”Vill du vinna ofta eller mycket?” vilseledande. Enligt anmälaren går kasino ut på att spelarna ska förlora sina pengar.

Annonsörens yttrande
Enligt Mandalorian Technologies Ltd (annonsören) är reklamen inte vilseledande. Reklamen utgörs till största delen av bilden på Instagram där det står "Välj en slot som passar just dig". Väl synligt på bilden finns en länk som markeras "läs mer", vari det finns mer information om olika slottar. Olika slottar har olika hög volatilitets-grad/varians. Detta är inte att förväxla med RTP (Return To Player) som avgör hur mycket slotten ger i åter-betalning/vinst. Matematiken i spelen är uppbyggd av olika volatilitetsgrader och en låg volatilitet betyder att spelet ger vinster mer frekvent men snittsumman av vinsterna är då mindre. En hög volatilitet betyder att spelet ger vinster mindre frekvent men snittsumman av vinsterna är då högre. Detta kan på så vis uppnå samma RTP fast med olika volatilitetsgrader på slottar sinsemellan.

”Vill du vinna ofta eller mycket?” hänvisar till vilken typ av spelmekanik man som kund vill välja och annonsör-ens avsikt är att detta ska vara en forumfråga till existerande eller potentiella kunder med uppmuntran till att tänka på vilken slott som passar dem när det kommer till volatilitet i de olika slottarna. Syftet med reklamen är således inte att påstå att en spelare inte kommer förlora på sitt spelande, utan att uppmärksamma spelare på att olika slottar fungerar olika, vilket är det övergripande budskapet i reklamen.

Enligt annonsören får det antas vara känt för genomsnittskonsumenten hur ett kasino och speltjänster generellt fungerar och reklamen är därför inte vilseledande. Annonsören anser att man kan utgå från att genomsnittskon-sumenten har kunskap om att det vid slumpbaserade spel finns en sannolikhet att förlora. Vid en flyktig kontakt med reklamen bör en genomsnittskonsument vidare fästa vikt vid reklamens olika budskap som syftar till att upp­lysa konsumenten om volatiliteten bakom olika spel. Vid användning av Instagram som medium har annons­ören i största utsträckning balanserat budskapet med flera påståenden och en tydlig länk till information som finns på annonsörens webbplats. Annonsören anser därför att reklamen inte är vilseledande.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och värde.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be-dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar vuxna konsumenter. 

Enligt anmälaren är texten ”Vill du vinna ofta eller mycket?” vilseledande då kasinoverksamhet går ut på att spelarna ska förlora sina pengar. Enligt annonsören hänvisar ”Vill du vinna ofta eller mycket?” till vilken typ av spelmekanik man som kund vill välja och syftar till att uppmärksamma spelare på att olika risk gäller för olika spel.

Opinionsnämnden finner att genomsnittskonsumenten sannolikt har kunskap om att det vid slump­baserade spel finns en sannolikhet att förlora. Det kan enligt nämnden antas att påståendet ”Vill du vinna ofta eller mycket?” uppfattas som att olika spel har olika beskaffenhet snarare än som ett påstående om vinstchanserna. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck