Beslut

Ärende 1808-130
2018-10-18Anmäld reklam Reklamfilm för spel från No Account Casino

Annonsör Mandalorian Technologies Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV8. I filmen visas gul text mot en blå bakgrund samtidigt som en manlig sångare sjunger texten som inleds med ”Jag gillar att spela, jag är en player, jag tror på turen inga dumma grejer, cash back spela stort bara vinn, vinn, vinn”. Sedan visas annons­örens logotyp som syns över tre personer som dansar i fallande konfetti. Filmen avslutas med annonsörens logotyp och texten ”Ingen registrering. Ingen bullshit”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren uppfattas påståendet ”bara vinn, vinn, vinn” som att man bara kan vinna. Det är långt ifrån sanningen. Konsumenten kommer troligtvis att förlora pengar. Därför är påståendet ”bara vinn, vinn, vinn” falskt och vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Mandalorian Technologies Ltd (annonsören) skriver i huvudsak att anmälan inte ska tas upp till granskning av RO. Reklamfilmen ska, i enlighet med sändarlandsprincipen, bedömas enligt engelsk lagstiftning eftersom den anmälda reklamfilmen har sänts i TV8, som har sitt huvudkontor i England och därmed lyder under engelsk jurisdiktion.

För det fall RO beslutar att ändå ta upp anmälan till granskning, är annonsörens inställning att den anmälda reklamfilmen är förenlig med Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) och bestrider att den är utformad i strid med artikel 5 i ICC:s regler.

Annonsören anser att RO inte bör ta upp anmälan till granskning på grund av sändarlandsprincipen. Principen, som återfinns i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (Direktivet), bygger på fri rörlighet för tv-sändningar och föreskriver att tillsynen ska ske utifrån regleringen i det land varifrån tv-sändningen sker. Bestämmelsen omfattar all tv-sändning och därmed även reklam. I förevarande fall har TV8 sänt reklamfilmen. TV8 har sitt huvudkontor i England och lyder därmed under engelsk jurisdiktion. Eftersom England är sändar­­land, ska frågan om huruvida reklamen är vilseledande eller inte prövas utifrån engelsk rätt.

För det fall RO väljer att trots sändarlandsprincipen ta upp anmälan till granskning, kan följande anföras. Anmäl-aren anser att reklamfilmen är vilseledande eftersom den använder sig av frasen "Bara Vinn Vinn Vinn", som enligt denne felaktigt antyder att man endast kan vinna pengar om man spelar på siten.

Spelföretaget anser inte att reklamfilmen är vilseledande. Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas utifrån hur framställningen är ägnad att påverka genomsnittskonsumenten i den relevanta målgruppen. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt anses vara rimligt uppmärk­samma och förståndiga.

Den relevanta målgruppen i det nu aktuella fallet är konsumenter som är intresserade av spel och som i viss omfattning ägnar sig åt spel eller överväger att ägna sig åt spel. Annonsören anser att genomsnittskonsum­enten i den relevanta målgruppen rimligen bör förstå att No Account Casino inte är ett spel där konsumenten i samtliga fall vinner. I reklamen anges också att "jag tror på turen", vilket antyder att inte alla som spelar No Account Casino vinner, bara de som har tur.

Den genomsnittlige spelkonsumenten som ser No Account Casinos reklam förstår att inte alla som spelar No Account Casino vinner varje gång. Det bör i detta samman­hang understrykas att själva innebörden av och utfallet av ett kasinospel är just vinst eller förlust, vilket genom­snittskonsumenten av kasinospel naturligtvis känner till. Reklamen kan därför inte anses vara vilseledande. Frasen "Bara Vinn Vinn Vinn" ska snarare ses som en beskrivning av hur enkelt det är att använda sig av tjänsten ifråga eftersom ingen registrering krävs.

Annonsören beklagar emellertid att anmälaren uppfattat reklamfilmen som vilseledande.

 

Opinionsnämndens bedömning
Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) arbetar enligt sin instruktion inom näringslivets självreglerings­system och ska genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring, huvudsakligen riktad till den svenska marknaden, är förenlig med god marknadsföringsetik. Opinionsnämnden ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Att konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga är en utgångspunkt för nämndens bedömning.

Enligt annonsören ska anmälan inte tas upp till prövning utan bedömas enligt engelsk lagstiftning eftersom den anmälda reklamfilmen har sänts i TV8, som har sitt huvudkontor i England och därmed lyder under engelsk jurisdiktion enligt den så kallade sän­darlandsprincipen.

Opinionsnämnden konstaterar att sändarlandsprincipen bland annat reglerar vad som gäller för tillsyn av program­före­tag vid tv-sändningar. Sändarlandsprincipen hindrar inte nämnden att pröva om reklamfilmen är förenlig med Internation­ella Handelskammarens regler för reklam och marknadskom­munikation riktad till den svenska marknaden. Nämnden finner att reklamfilmen huvudsakligen riktar sig mot den svenska marknaden och anmälan gäller annonsörens ansvar för att dennes reklam ska vara vederhäftig. Reklamfilmen kan därför prövas enligt ICC:s regler.

Enligt anmälaren är påståendet ”Bara vinn, vinn, vinn” vilseledande medan annonsören menar att den genom­snittlige konsumenten för­står att inte alla som spelar vinner varje gång.  

Nämnden finner att en genomsnittskonsument rimligen inte kan uppfatta påståendet "Bara vinn, vinn, vinn” bokstavligt, det vill säga som att det enbart är möjligt att vinna om man spelar på webbsajten. Påståendet är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander