Beslut

Ärende 1712-265
2018-02-21Anmäld reklam Påståenden om cyklar från Nishiki

Annonsör Unicykel AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av påståenden som har publicerats på webbplatsen nishiki.se. Längst ned på webbplatsen, oavsett vilken del av den man är på, finns Nishikis logotyp tillsammans med en text med rubriken ”Handbyggd i Göteborg”. Texten lyder ”Nishiki gör cykling till en upplevelse. När vi bygger våra cyklar gör vi det med ett större mål än att tillverka och sälja produkter. Vi har en ambition att göra cykling roligare och smidigare, att varje detalj och varje komponent ska vara noga utvald för att maximera din känsla bakom styret. Läs mer om oss här”. Den sista meningen utgör en länk som leder till en sida med rubriken ”Vår historia”.

Under rubriken finns en ingress som lyder ”Nishiki gör cykling till en upplevelse. När vi bygger våra cyklar gör vi det med ett större mål än att tillverka och sälja produkter. Vi har en ambition att göra cykling roligare och smid­igare, att varje detalj och varje komponent ska vara noga utvald för att maximera din känsla bakom styret”. Un­der ingressen finns tre bilder på människor som bygger cyklar för hand. Under bilderna finns mer text uppdelad under rubrikerna ”Vårt arv” och ”Geometri”. I texterna står bland annat ”När man hör namnet Nishiki kanske man inte omedelbart tänker svensk design och småskaligt hantverk”, ”Idag äger vi rätten till varumärket själva och försöker att kombinera hantverkstraditioner, moderna material, nyskapande design och kompromisslös funktion i en liten verkstad på Hisingen i Göteborg. Där bygger vi nu cyklar helt och hållet framtagna för våra svenska förhållanden som ska ge dig körglädje varje dag”, ”Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av både detaljer och modeller. På Nishiki finns inget löpande band, bara rent och skärt hantverk” och ”Det är också därför det är viktigt för oss att bygga våra cyklar för hand. Det är viktigt att våra cyklar blir monterade med omsorg och att vi kan lägga ner den tid som krävs för att göra ett gott hantverk”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är cyklarna inte handbyggda i Göteborg, det har företaget själv erkänt. Anmälaren hänvisar till en mejlkonversation efter att anmälaren bland annat påpekat att dennes cykel, Nishiki 501, är märkt ”Made in Taiwan”. I mejlkonversationen svarar företaget: ”Just Nishiki 501 är inte byggd i Göte­borg. Tar du dock ett steg upp till nästa mod­ell, City 601, så produceras den i Göteborg. Detta tillsammans med flera andra modeller, till exempel vår populäraste modell Pro SLD. Ramarna till dessa cyklar kommer dock färdiga och lackade från början. All design och teknisk specifika­tion av samtliga modeller, inklusive din City 501, görs i Göteborg”.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Unicykel AB (annonsören) är företaget tillverkare och importör av cykelmärket Nishiki. Annonsören ingår sedan drygt två år tillbaka i den danska cykelkoncernen HF Christiansen AS. Historiskt har annonsören sedan början av åttiotalet byggt Nishikicyklar i Göteborg. Detta är en produktion annonsören är väldigt stolt över, då det är ett äkta hantverk. Av bland annat kapacitetsskäl har man dock inte möjlighet att bygga alla modeller i Göteborg, utan vissa slutmonteras på en av annonsören godkänd fabrik i Taiwan. Här kan det skilja mellan vilka modeller som tillverkas var mellan olika årsmodeller. Av 2018 års sortiment bygger annonsören 15 av de 26 modellerna i Göteborg. All form av produktutveckling och design gällande annonsörens cyklar utförs alltid av annonsören i Göteborg.

På hemsidan nishiki.se visar annonsören tydligt, ihop med respektive cykelmodell, vilka modeller som denne bygger i Göteborg. Den aktuella text som anmälaren vänder sig mot har legat längst ner som en sidfot på annonsörens hemsida. Det är enbart här i form av denna sidfot, samt på de aktuella cykelmodellerna, som uttrycket använts. I alla annan marknadsföring använder annonsören sig av ett annat uttryck: ”japanska rötter, svensk uppfostran”.

Annonsören har tagit till sig av kritiken då denne inte har varit tillräckligt tydlig. Sidfoten är nu uppdaterad med en ny rubrik och text som inte skall kunna misstolkas. För att ytterligare förtydliga, har annonsören i texten på hemsidan gällande annonsörens historia lagt in en ny mening som nämner att man bygger många av sina model­ler i annonsörens verkstad i Göteborg. Annonsören har till sitt yttrande bifogat flera kopior som visar hur ovan­stående ändringar ser ut.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet och det kommersiella eller geografiska ursprunget.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

I reklamen på annonsörens webbplats finns bland annat en text med rubriken ”Handbyggd i Göteborg”. Det kan enligt opinionsnämnden antas att en genomsnittskonsument påverkas positivt av påståendet om att cyklarna tillverkas för hand i Göteborg och att påståendet därför är ägnat att påverka efter­frågan. Nämnden finner att påståendet ger intryck av att samtliga annonsörens cyklar är byggda för hand i Göteborg. Av annonsörens egna uppgifter framgår att så inte är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander