Beslut

Ärende 2010-234
2020-12-18Anmäld reklam Reklam för tyngdtäcke från Nap Lab

Annonsör The Nap Lab AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på thenaplab.se. Överst på sidan syns annonsörens logotyp. Nedanför till vänster visas en bild på ett hopvikt tyngdtäcke. Till höger om bilden står texten ”NAP Lab Tyngdtäcke”, ”263 Recensioner”, ” Vårt underbart sköna tyngdtäcke är sytt i ett exklusivt diamant-mönster av den finaste ekologiska bomullen. Kan tvättas i maskin. 2 års garanti. Över 10 000 nöjda kunder”. Under texten står det överstrukna priset ”1 495 kr” i en ljusgrå ton följt av en prisuppgift ”795 kr” i samma blå färg som annonsörens logotyp samt den röda texten ”Begränsad tid upp till 40 % rabatt”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att marknadsföra tyngdtäcket med 40 procent rabatt året om. Konsumenten blir vilseledd att tro att det är ett tillfälligt erbjudande.

 

Annonsörens yttrande
The Nap Lab AB (annonsören) uppfattar att anmälaren vänder sig mot en realisation som ska ha pågått på thenaplab.se över en lång tid. Anmälaren ger i sin anmälan exempel där en rabattsats visas på en undersida i augusti 2020 och på en produktsida i oktober 2020. Annonsören startade sin verksamhet under 2019 och erbjöd produkter till samma pris och villkor från och med starten i mars 2019 och in i mitten av 2020. 

Annonsören driver kontinuerligt olika kampanjer med olika rabattsatser. Under samma period som anmälaren hänvisar till har olika rabattsatser erbjudits för olika produkter under längre och kortare perioder. Annonsören menar att det tydligt framgår på produktsidan för den aktuella produkten att den är en del av företagets ordinarie sortiment och har sålts till ett högre pris under en längre tid; att erbjudande om rabatt gäller under en begränsad tid; samt att priset är väsentligt lägre än normalt. Annonsören har aldrig haft för avsikt att vilseleda konsumenter, och avser alltid att följa gällande lagar och regler. 

 

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. 

Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består av konsumenter som handlar eller kan tänka sig att handla från annonsören.

Enligt anmälaren är det vilseledande att marknadsföra tyngdtäcket med 40 procent rabatt året om. Konsumenten blir vilseledd att tro att det är ett tillfälligt erbjudande. Skärmdumpar har bifogats anmälan som visar den prissänkta produkten per den 15 augusti 2020 och den 27 oktober 2020. Enligt annonsören startade man sin verksamhet under 2019 och erbjöd produkter till samma pris och villkor från och med starten i mars 2019 och in i mitten av 2020. Enligt annonsören är den aktuella produkten en del av företagets ordinarie sortiment. Annonsören driver kontinuerligt olika kampanjer med olika rabattsatser.

Reklamombudsmannen konstaterar inlednings att ett överkorsat pris förutsätts visa ett ordinarie pris om annat inte tydligt anges. Ett ordinarie pris ska enligt praxis ha använts av annonsören under en inte obetydlig tid. En prissänkning från produktens ordinarie pris förutsätts vara gjord från det pris som annonsören tillämpat omedelbart innan sänkningen. En priskampanj ska vidare enligt praxis gälla under en kort tid, högst ett fåtal veckor.

Reklamombudsmannen konstaterar att i reklamen står det överstrukna priset ”1 495 kr” i en ljusgrå ton följt av en prisuppgift ”795 kr” i blå färg samt den röda texten ”Begränsad tid upp till 40 % rabatt”. En genomsnittskonsument uppfattar sannolikt påståendet ”Begränsad tid upp till 40 % rabatt” sammantaget med det överstrukna priset och det sänkta priset, som att det marknadsförda tyngdtäcket är rabatterat med 40 procent under en begränsad tid. Prissänkningen till 795 kronor motsvarar i och för sig en sänkning med cirka 53 procent i förhållande till det pris som uppges som ordinarie. Reklamombudsmannen konstaterar att priskampanjen pågått längre tid än under en kort period om högst några få veckor då produkten enligt annonsören marknadsförts till samma rabatterade pris dels per den 15 augusti 2020, dels per den 27 oktober 2020 samt under november 2020. Reklamombudsmannen finner att annonsören varken styrkt att det angivna ordinarie priset verkligen tillämpats under en inte alltför begränsad tid före sänkningen eller att priskampanjen varat högst ett fåtal veckor. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman