Beslut

Ärende 1801-05
2018-03-26Anmäld reklam Instagraminlägg för hållningskorrigerande tröjor från myposture.se

Annonsör Posture Clothing ApS

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att Instagraminlägget är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett så kallat sponsrat inlägg publicerat av Instagramkontot MyPosture.se. I inlägget syns bland annat en bild på en före- och en efterbild på en man. På förebilden har han dålig hållning och på efterbilden är hans hållning rak. Vidare finns följande text ”Rabatten löper ut idag! Sista chans till att få 50% rabatt och gratis frakt. Slut med dålig hållning och rygg. Du blir 100% nöjd eller pengarna i retur!”. Orden ”rabatt” och ”gratis” står i versal text. I texten finns även fem emojisar. En sorgsen gubbe, ett timglas, en säck med dollartecken och två med pilar. Vidare innehåller reklamen en så kallad trust-score och en köpknapp.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren anser att reklamen är vilseledande eftersom den har visats i flera månader och att den alltid visar samma lögn om att rabatten går ut idag.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av mål­gruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Rabatten löper ut idag! Sista chans till att få 50% rabatt och gratis frakt” ger intryck av att erbjudandet endast gäller den dagen. Annonsören har inte styrkt detta. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman