Beslut

Ärende 1809-153
2018-11-15Anmäld reklam Påstående i annons för speltjänster från Multilotto

Annonsör Multi Pay N.V.

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en tidningsannons som har publicerats på en helsida i tidningen Metro. Annonsen är                uppdelad i tre fält; en informativ trestegsruta högst upp, artikelliknande text i mitten och därunder en större bild med text.

Trestegsrutan har rubriken ”Så kan man ta hem miljarderna”. I de tre stegen förklaras hur en spelare via multilotto.com kan spela på ”Powerball med boostad jackpott”. Den artikelliknande texten har rubriken ”I natt kan någon i Sverige få obegränsat banksaldo”. I brödtexten står det att ”Den som vill ta chansen att drömma stort kan gå in på Multilotto.com redan nu och satsa på sina nummer inför dragningen i Powerball med ökad jackpot. Imorgon bitti redovisas resultatet och en svensk kan vara ekonomiskt oberoende”. På bilden syns en motor­yacht uppifrån tillsammans med texten ”Ta chansen och satsa på nattens miljarddragning”. Under texten står med betydligt mindre storlek att ”6,6 miljarder kronor kan delas ut. Välj dina nummer på www.multilotto.com. Längst ned till höger syns Multilottos logotyp.

Reklamen har producerats av Nyheter365 AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är annonsörens påstående om ett obegränsat banksaldo vid vinst vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Multi Pay N.V (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklam ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnitts­konsument med hänsyn tagen till det medium som använts. I detta fall har reklamen publicerats i Metro och riktats därmed till en bred målgrupp av konsumenter. Det är en utgångspunkt för opinionsnämndens bedömning att konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga.

Nämnden finner att påståendet ”Få obegränsat banksaldo” ger en genomsnittskonsument intryck av möjligheten att vinna ett väldigt stort belopp. Nämnden gör därmed bedömningen att en genomsnittskonsument inte upp­fat­tar rubriken ”Få obegränsat banksaldo” som att man bokstavligt talat kan vinna så mycket pengar att det inte finns någon begränsning för beloppet. Den uppfattningen förstärks av att det potentiella vinstbeloppet 6,6 milj­ard­er framgår på två olika ställen i reklamtexten. Det potentiella vinstbeloppet framgår även av den bild som visas nederst i annonsen. Reklamen är därför inte vilseledande i detta hänseende och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse, Axel Tandberg och Helena Westin.

Ledamöterna Christina Knight, Axel Tandberg och Helena Westin är skiljaktiga med följande motivering: Påståendet ”Få obegränsat banksaldo” ger en genomsnittskonsument intryck av möjligheten att vinna en obegränsad summa pengar. Annons­ören har inte styrkt att så är fallet. Påståendet om det potentiella vinstbeloppet 6,6 miljarder, som framgår på två ställen i reklamtexten och i den bild som visas under texten, ändrar inte vår bedömning. Annonsen är därför vilseledande.

Föredragande: Gunilla Welander