Beslut

Ärende 1901-16
2019-05-16Anmäld reklam Reklam för tågresor från MTR Express

Annonsör MTR Express (Sweden) AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståendet ”24h öppet köp” som står på förstasidan på mtrexpress.se. Webbplatsens förstasida visar främst en bild av insidan av ett tåg som ser ut att åka eftersom miljön utanför fönstret rör sig. I mitten av bilden syns ett sökfält. Ovanför sökfältet syns rubriken ”Det moderna tåget” i vita versaler. Direkt under texten står det ”Nu kan du boka resor fram till 20 juni” i mindre, versal text. Bakgrundsfilmen är filmad ur en resandes perspektiv som blickar ut mot tågfönstret.

I sökfältet finns en ”Från”-ruta och en ”Till”-ruta. I ”Från”-rutan står det ”Göteborg” och i ”Till”-rutan står det Stockholm. Till höger om härom finns en sökknapp. Under sökfunktionen syns texten ”Alltid med MTR Express” i versaler med vita bokstäver mot en transparant svart bakgrund över reklamfilmen. Till höger om texten syns fyra påståenden horisontellt punktlistade: ”24h öppet köp”, ”Punktligast”, ”Nöjdast kunder” och ”Lägst pris”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Anmälaren noterade att MTR alltid erbjuder öppet köp i 24 timmar enligt texten på sin startsida och bokade därför via dem. När anmälaren behövde avboka biljetten meddelade MTR att den biljetten inte har öppet köp eftersom anmälaren köpte biljett mindre än 12 timmar innan avgång. Reklamen är därför vilseledande enligt anmälaren.

 

Annonsörens yttrande
Enligt MTR Express (Sweden) AB (annonsören) framgår av startsidan att annonsören tillhandahåller bland annat ”24 öppet köp”. Efter att resenär har fyllt i uppgifter om avreseort och destination kommer resenären vidare till nästa sida, bokningsflödet. I högerkanten av ges upplysning om 24 timmars öppet köp.

Efter att en resenär har valt avgångar och innan bokningen slutförs måste resenären godkänna villkoren för resan, däribland köpe- respektive resevillkoren. Dessa finns tillgängliga via länk under den ruta som resenärer bockar i angående att denne godkänner villkoren för resan. I köpevillkoren framgår följande avseende öppet köp; "Vid köp av biljett på vår hemsida www.mtrexpress.se eller via vår App. "MTR Express" kan du alltid ångra köpet inom 24 h från köptillfället utan att betala bokningsavgift. Är det mindre än 24 h till resans avgång kan du ångra köpet fram till 12 timmar före avresa. Information om hur du går tillväga för att ångra köpet återfinns på annonsörens hemsida www.mtrexpress.se. "

Av denna information framgår det tydligt hur öppet köp fungerar och att öppet köp gäller i 24 timmar från köptillfället, dock inte av naturliga skäl om köptillfället är mindre än 24 timmar till avresa. Då kan endast avbokning göras fram till 12 timmar före avresa. I villkoren för resa finns bäst utrymme att utveckla villkoren. I köpevillkoren framgår även skillnaden öppet köp och av/ombokningsbar resa. Öppet köp utgör en ångerrätt om 24 timmar från köptillfället, med undantaget av kortare tid för ångerrätten om det är mindre än 24 timmar till avresa. Av/ombokningsbara biljetter innebär att av- eller ombokning kan ske före avresa, för det fall sådan biljett har köpts.

Detta är första gången som annonsören har fått en anmälan avseende villkoren om öppet köp. Annonsören har inte avsett eller ansett att otydlighet förelegat. Det kan även noteras att andra företag i resebranschen använder samma typ av skrivningar/villkor. Efter anmälan har dock annonsören för att undvika otydligheter förändrat uppgifterna på hemsidan/bokningssidan för att tydliggöra på ett tidigt stadium hur öppet köp tillämpas; dels genom att införa en asterisk på första sidan intill "24 öppet köp", dels genom att tydliggöra öppet köpevillkoren i rutan i högerkanten på bokningsflödessidan. Härigenom utgår annonsören från att den eventuella otydlighet som förelegat har upphört.

Annonsören anser inte att informationen har varit i strid med god marknadsföringssed, men har valt att korrigera den eventuella otydlighet som anmälaren påtalat.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis värde och det totala pris som faktiskt ska betalas, bytes- och returrätt.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Genomsnittskonsumenten i målgruppen i detta fall måste anses vara en bred grupp av vuxna konsumenter.

Anmälaren menar att ”24h öppet köp” är vilseledande då det inte gäller samtliga biljetter. Enligt annonsören framgår det av villkoren, som måste godkännas innan köp, att när det vid köptillfället är mindre än 24 timmar till resans avgång kan köparen ångra köpet fram till 12 timmar före avresa.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”24h öppet köp”, tillsammans med påståendet ”Alltid med MTR Express”, som att den som köper en biljett hos annonsören förvisso har rätt till öppet köp i 24 timmar från och med köpet, men att detta omöjligt kan gälla om den är mindre än 24 timmar kvar tills avresan ska påbörjas. För att kunna slutföra sitt köp måste konsumenten godkänna annonsörens köpevillkor där den aktuella begränsningen framgår. Nämnden finner därför att reklamen inte är vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne, Göran Segeholm, Inger Skalse, Helena Westin och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander