Beslut

Ärende 1706-135
2017-10-25Anmäld reklam Radioreklam för spel från Mr Green

Annonsör Mr Green & Co AB

Anmälare Tre privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att radioreklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handels­kammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 20 sekunder lång radioreklam som har sänts på olika radiokanaler. I bak-grunden hörs dunkande musik. En kvinnlig röst säger ”I november 2015 vann jag 18 miljoner hos Mr Green. I januari i år vann jag min andra megajackpot på över 41 miljoner kronor i Mega Fortune. Såklart hos Mr Green, världens bästa online casino. Nästa gång kanske det är din tur. Vi ses hos Mr Green”. Sedan hör man hur volymen på bakgrundsmusiken höjs och en kvinnlig sångröst sjunger ”You can bet your dollar count on Mr Green”.

Reklamen har producerats av BLCK Communication AB och Red Pipe Studios AB.

 

Anmälningarna
Enligt samtliga anmälare är reklamen inte trovärdig. Anmälarna anser att personen i reklamen är fiktiv, att påstå sig ha vunnit två så stora vinster är inte troligt.

En anmälare skriver att det är en uppenbar lögn, både att hon skulle vunnit 59 miljoner och att någon annan skulle vinna en lika stor vinst.

Enligt en annan anmälare uppmuntrar dessutom reklamen unga människor till att spela.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören bestrider att reklamen skulle vara vilseledande. Reklamen hänvisar till en verklig händelse. I radio-reklamen medverkar Mr Green-spelaren Jessica som i november 2015 vann sin första casinojackpott på 1 996 420 euro i spelet Siberian Storm. Annonsören kommunicerade vinsten i ett pressmeddelande i novem­ber år 2015 efter att dåvarande verkställande direktören på hos annonsören samt en modell föreställande före­tagets varumärkeskaraktär (Mr Green) besökte vinnaren i hennes hem i en stad norr on Stockholm. Annonsören har bifogat bild från detta tillfälle på vinnaren tillsammans med Mr Green karaktären. Annonsören har även bifogat det pressmeddelande där det framkommer att en spelare den 6 november 2015 vann 18 miljoner kronor i IGA-spelet Siberian Storm.

I januari 2017 vann Jessica sin andra jackpot hos Mr Green på 41 300 000 kronor i jackpottspelet Mega For­tune. Annonsören kommunicerade detta genom ett andra pressmeddelande i mars 2017 där det också framgick att vinnaren skulle delta i en radioreklam med fokus på hennes vinster – något som är unikt av sitt slag på den svenska marknaden. Inspelningen dokumenterades i en behind-the-scenes-film som delades på annon­sörens blogg. Annonsören har bifogat bild på vinnaren från detta tillfälle samt ovannämnda pressmeddelande.

Vinnaren har givit annonsören sitt medgivande att använda hennes förnamn i kommunikation mot marknad. På grund av personuppgiftslagen (1998:204) kan annonsören inte dela ytterligare information om vinnaren utan dennes medgivande. Annonsören kan på begäran be om medgivande att dela fullständiga personuppgifter samt personligt intyg för att bekräfta reklamens äkthet.

Skulle det behövas ytterligare bevis för att intyga vinsternas äkthet kommer annonsören kontakta sin spelunder­leverantör för att ta fram rapporten med speltid, sessions id, IP-nummer, och spelaridentitet etcetera.

Annonsören har i ett kompletterande yttrande skrivit att i november 2015 vann Jessica den första jack­potten som var på en så kallad pool jackpott i spelet Siberian Storm från spelleverantören IGT. En pool jackpott inne­bär att ett antal operatörer bidrar till en gemensam pott som sedan slumpmässigt faller ut i sin helhet hos en av de operatör som erbjuder det aktuella spelet. Jessica spelade hos Mr Green när denna jackpott – som då kommit upp i drygt 1 800 000 euro – föll ut. Eftersom det är en pool jackpott hanterar spelleverantören utbetal­ningen direkt mot spelaren. Annonsören har till yttrandet bifogat en bekräftelse från spelleverantören IGT samt en kopia av utbetalningen till vinnaren.

I februari 2017 spelade Jessica på jackpottspelet Mega Fortune från spelleverantören NetEnt och vinner aktuell jackpott på 4 375 863 euro. Annonsören betalade ut hennes vinst i delbetalningar. Till sitt yttrande har annons­ören bifogat en bild på transaktionen från sitt bankkonto hos BOV Malta till vinnaren.

När annonsören har berättat för vinnaren om anmälningar som kommit in har hon kommit med följande uttal­an­de. “Känslan att vinna jackpotten två gånger hos Mr Green känns nästan lika overklig idag som när jag vann, sär­skilt andra gången. Så jag förstår att vissa kanske tror att det inte är möjligt eller att jag är påhittad. Jag är bara glad och tacksam att det gjorde det och att jag definitivt finns. Och om det kan hända mig är jag säker på att det kan hända någon annan också”.

Vinnarens fullständiga namn tillhandahålls Reklamombudsmannen för att bekräfta dessa vinster och underlätta bedömningen i detta ärende, men får inte publiceras i beslutet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas utan vederbörlig känsla för socialt ansvar.

Enligt artikel 5 i ICC:s regler ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Sär­skilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar. Enligt en anmälare uppmanar reklamen unga människor till att spela.

Opinionsnämnden finner inte att radioreklam­en ger intryck av att ett barn eller en ungdom medverkar i den och konstaterar vidare att filmen inte heller riktas till barn eller ungdomar. Artikel 18 i ICC:s regler är därför inte til­lämplig.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Av Spelbranschens Etiska Råds Riktlinjer för Marknadsföring framgår bland annat att marknadsföring inte ska överdriva möjligheterna till vinst. Av dessa framgår vidare att spel och lotterier alltid innebär risker för spel­missbruk och därpå följande sociala skadeverkningar. Det är därför viktigt att reklam för spel utformas på ett sätt så att dessa risker minimeras.

Av reklamfilmen framgår att kvinnan i exemplet har vunnit två jackpotvinster varav den första år 2015 var på 18 miljoner kronor och den andra vinsten ”i år” var på över 41 miljoner kronor. Anmälarna ifrågasätter om det stämmer att kvinnan i reklamen har vunnit de stora vinster som påstås i reklamen. Enligt annonsören är exemplet med kvinnan som vunnit två stora vinster äkta och annonsören har åberopat skriftliga dokument till stöd för detta.

Opinionsnämnden finner att den dokumentation som annonsören åberopat ger stöd för påståendet. Nämnden finner därför inte att reklamen är vilseledande i detta avseende.

En anmälare anser att det är uppenbart vilseledande att en annan spelare skulle kunna vinna en lika stor vinst. Nämnden finner att reklamen genom exemplet med megajackpotvinsterna och fraserna ”Nästa gång kanske det är din tur. Vi ses hos Mr Green” ger intryck av att det är sannolikt att två megajackpotvinster, utan att det gått lång tid emellan, kan hända igen när en konsument spelar på annonsörens onlinecasino. Annonsören har inte styrkt sannolikheten för att något sådant ska inträffa för en annan spelare. Enligt nämnden är det extremt ovan­ligt och unikt att två vinster i den angivna storleksordningen inträffar för en och samma person med några års mellanrum även vid frekvent spelande. Radioreklamen ger mot denna bakgrund en överdriven förväntan av möjligheterna till vinst hos annonsören. Radioreklamen är därför vilseledande i denna aspekt och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Anna Renman och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig