Beslut

Ärende 1801-15
2018-03-21



Anmäld reklam Påstående om appen Min Doktor

Annonsör MD International AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att påståendet inte är vilseledande. Det strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett påstående som har använts dels i en reklamfilm som har visats på Youtube, dels på en digital stortavla i tunnelbanan. Bild ur reklamfilm för Min Doktor Reklamfilmen är sex sekunder lång och har vit bakgrund. Överst i det vänstra hörnet finns Min Doktors logotyp. Till vänster finns en bild på en mobil vars skärm visar en man klädd i läkarrock. Till höger om mobilen finns texten ”Läkarbesök i mobilen”. I nedre delen av skärmen på mobilen, framför mannen, dyker en ruta med texten ”Alfred Lüppert Leg. Läkare” följt av meddelandet ”Hej! Jag såg ditt meddelande. Hur är det nu?”. Filmen avslutas med Min Doktors logotyp.

Reklamen som har visats på den digitala stortavlan i tunnelbanan har vit bakgrund och överst i vänstra hörnet finns Min Doktors logotyp. En bit nedanför står i stor text ”Läkarbesök i mobilen” och därunder finns en stor bild på en mobil vars skärm visar en leende kvinna klädd i läkarrock. I nedre delen av skärmen, framför kvinnan, dyker en ruta med texten ”Vibeke Billing Specialistläkare” följt av meddelandet ”Hej! Jag såg ditt meddelande. Hur är det nu?” upp. Sedan byts texten ovanför mobilen till ”Trygg vård när du behöver det”. Kvinnan på mobil­skärmen ler större och därefter visas Min Doktors logotyp på stortavlan.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren kallar Min Doktor ett videosamtal med en läkare för ett läkarbesök, vilket är befängt. Läkar­besök är ett etablerat begrepp som i mångas ögon ses som något åtråvärt och sammanknippas med lång väntetid. Hur väl sjukvården fungerar mäts ibland genom att ta reda på hur lång tid man behöver vänta på just läkar­besök. Det är med andra ord med viss pondus, som också åtföljs av vissa förväntningar. På företagets mark­nadsavdelning är de väl medvetna om detta och vill dra blickar till sig genom att locka med ordet läkar­besök trots att tjänsten de erbjuder egentligen bara är läkarkonsultation via videosamtal. Detta är vilseledande och devalverar samtidigt begreppet läkarbesök. Det finns saker som en läkare enbart kan göra genom att fysiskt träffa patienten – därmed har begreppet läkarbesök ett unikt värde och en innebörd som man inte bör låta förklenas på detta sätt.

 

Annonsörens yttrande
Enligt MD International AB (annonsören) motsvarar läkarbesök i mobilen ett fysiskt läkarbesök på till exempel en vårdcentral, för de besvär som inte kräver fysisk undersökning. Vården är densamma och läkaren är den­samma – alla annonsörens läkare arbetar även på fysiska vårdcentraler och sjukhus. Annonsören remitterar även patienten till provtagning och röntgen vid behov. Läkarbesök hos annonsören innebär bara en annan mötes­form där patienten interagerar med en läkare via text, bilder, video och telefonsamtal. I samband med läkarbesöket i mobilen triageras (sorteras) alla patientärenden till antingen egenvård och rådgivning i de fall ett läkarbesök inte anses nödvändigt, till fortsatt digitalt läkarbesök hos Min Doktor om ärendet lämpar sig för det, eller till fysisk undersökning varpå en hänvisning till exempelvis en vårdcentral sker. Annonsören har genomfört mer än 200 000 läkarbesök över nätet och reklamen syftar till att informera sjuka medborgare att läkarbesök via en smartphone är ett av vårdalternativen att tillgå inom primärvården. Att väntetiderna till digitala vårdbesök är kortare och digitala besök som ersätter fysiska besök kan ha en positiv effekt på väntetiderna i den fysiska vården, påverkar inte på något sätt möjligheten att mäta hur långa väntetiderna är i den fysiska vården.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt upp­märksamma och förståndiga.

Anmälaren anser att reklamen devalverar begreppet läkarbesök eftersom det finns saker som läkare enbart kan göra genom att fysiskt träffa en patient. Anmälaren menar att det reklamen marknadsför bara är en läkarkonsult­a­tion, inte ett läkarbesök. Enligt annonsören motsvarar läkarbesök i mobilen ett fysiskt läkarbesök på till exempel en vårdcentral, för de besvär som inte kräver fysisk undersökning. Vården är densamma och läkaren är densamma.

Opinionsnämnden konstaterar att påståendet ”Läkarbesök i mobilen”, både i reklamen på den digitala stor­skärmen i tunnelbanan och i reklamfilmen på Youtube, används tillsammans med en mobil som visar en chatt/ett videosamtal med en läkare. Nämnden finner att en genomsnittskonsument får intryck av att ”läkar­besök” i detta sammanhang avser en chatt/ett videosamtal med en läkare, och inte ett fysiskt besök, och att det därmed kan finnas begränsningsar i vilka undersökningar som kan göras. Nämnden finner mot bakgrund av ovanstå­ende att påståendet inte är vilseledande och det strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Patrik Löfberg, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander