Beslut

Ärende 2004-83
2020-05-05Anmäld reklam Direktreklam för matkasse från Middagsfrid

Annonsör Dagab Inköp & Logistik AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en direktreklam som består av ett kort. På höger sida av kortet syns en bild på en rosa matkasse som är fylld med frukt och grönsaker. På kassen står texten ”Middagsfrid”.

På vänster sida av kortet står den versala rubriken ”50% rabatt” följt av den mindre texten ”på din första mat­kasse”. I nästa stycke står ”Ta chansen och njut av lite mer Middagsfrid, få 50% rabatt på valfri kasse. Boka matkassen med din kod på middagsfrid.se”. Längst ner på kortet står en rabattkod och ett giltighetsdatum. Överst på kortet står ”Middagsfrid” i versal rosa text. 

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. När anmälaren ska gå in och beställa en matkasse står det prova-på-pris 645 kronor. När anmälaren lagt in koden hamnar Prova-på-priset på 472 kronor vilket inte är 50 procent av 645 kronor utan på det ordinarie priset 945 kronor. Anmälaren tycker att det ska bli 50 procent på prova-på-priset vilket då skulle vara 323 kronor. Enligt anmälaren står det ingenstans att rabatten endast gäller på ordina­rie pris.

Annonsörens yttrande
Dagab Inköp & Logistik AB (annonsören) menar att syftet med den anmälda reklamen inte har varit att vilseleda konsumenter. Enligt annonsören har man alltid för avsikt att följa gängse regler och praxis. I annonsörens all­männa villkor finns en punkt som stadgar att kunder inte kan kombinera uppstartserbjudanden. Prova-på-pris är ett sådant uppstartserbjudande och eventuella rabatter blir därför inte tillämpliga på detta pris. Annonsören har dock förståelse för att marknadsföringen, sedd helt separat, kan uppfattas som ett erbjudande om ytterligare rabatt på samtliga matkassars prova-på-priser som ligger statiskt på hemsidan. Villkoren för erbjudandet kunde alltså ha förtydligats. Annonsören avser därför att se över de interna rutinerna och se till att liknande marknads­föring förtydligas. Erbjudandet är inte längre tillgängligt.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärk­samma och förståndiga. Målgruppen är sannolikt bred och bestående av vuxna konsumenter som kan tänka sig att köpa annonsörens produkter.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det inte framgår att rabatten enbart gäller ordinarie pri­ser. Enligt annonsören kunde villkoren för erbjudandet varit tydligare och man ska se över sina interna rutiner.

Reklamombudsmannen konstaterar att den marknadsförda produkten är en matkasse. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att erbjudandet om 50 procent rabatt avser sam­tliga av annonsörens matkassar. Vidare konstaterar Reklamombudsmannen att reklamen saknar informa­tion om att erbjudandet inte går att kombinera med andra erbjudanden. Reklamen strider därför mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman