Beslut

Ärende 2004-103
2020-05-26Anmäld reklam Reklam för bemanningstjänster från Medpeople

Annonsör Dynamic Workforce North AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen varken är stötande eller spelar på rädsla, utnyttjar olycka eller lidande. Den strider därmed inte mot artiklarna 1 och 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Instagram. Inlägget består av en 15 sekunder lång reklamfilm och text. Filmen visar en kvinna som pratar. Runt hennes ögon syns avtrycket efter skyddsglasögon. Hon är klädd i sjukvårdskläder och har en namnbricka som det står ”Sjuksköterska” på. Hon säger ”Mitt namn är Beatrice och jag är sjuksköterska. Jag vill bara säga att vi inom vården behöver hjälp. Vi behöver bli fler. Många fler”. Hon nickar samtidigt som annonsörens logotyp och sloganen ”Ger vården ny kraft” syns i bild.

I inläggets text står det "Vården har det extra tufft och är i behov av förstärkning. Därför avstår vi nu helt från våra marginaler till förmån för alla er som kämpar!".

Reklamen har producerats av Le Bureau Suéde AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är märkena i personens ansikte uppenbart ditplacerade och anspelar på märken som kan uppstå vid långvarig användning av skyddsutrustning vid vård av covid-19. Anmälaren upplever detta som stö­tande i syfte att rekrytera personal till bemanningsföretag. Det spelar på rädsla, utnyttjar olycka och lidande. Att arrangera dessa märken i reklamsyfte är en förolämpning mot oss som arbetar inom vården.

Annonsörens yttrande 
Enligt Dynamic Workforce North AB (annonsören) utläser man att reklamen är anmäld utifrån två aspekter:

Den första aspekten är att personen inte är sjuksköterska och märkena är ditplacerade varpå reklamen inte kan anses hederlig och vederhäftig. Personen i reklamen är sjuksköterska och arbetar på akutavdelningen med covid-19-patienter och är en del av annonsören. Hon är inte en modell. Märkena är ditplacerade efter konsulta­tion med sjuksköterskan för att inte på något sätt överdriva hur märkena ser ut. Dessa märken är också väl­dokumenterade i olika medier.

Den andra aspekten är att annonsören anspelar på rädsla, fruktan eller lidande. Detta är till hög grad dokum­en­tärt och precis så som sjuksköterskor ser ut efter ett pass. Detta har också rapporterats om i otaliga medier samt sociala medier. Att personerna i vården kämpar och sliter just nu och behöver bli fler kan inte vara någon nyhet. Det rapporteras dagligen från vårdpersonalen om den utsatta positionen de själva är i samt vad annonsö­rens personal också vittnar om.

Annonsören försöker dra sitt strå till stacken genom att slopa sina marginaler helt i ett försök att få fler att hjälpa till just nu. Kampanjens syfte är att framkalla solidaritet när vårdpersonal sliter och ett sätt att underlätta just nu är att fler hjälper till i vården.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Enligt artikel 2 andra stycket i ICC:s regler får marknadskommunikation inte utan vägande skäl spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande.

Enligt anmälaren är reklamen stötande samt spelar på rädsla, utnyttjar olycka och lidande. Enligt annonsören visar framställningen hur en sjuksköterska ser ut efter ett arbetspass. Annonsören försöker genom att slopa sina marginaler få fler att hjälpa till. Syftet är att skapa solidaritet med vårdpersonal och få mer personal till vården.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen visar en arbetsklädd sjuksköterska med spår av märken efter skydds­­­­utrustning i ansiktet och att budskapet är att söka personal till sjukvården. Reklamen visades på Insta­gram under perioden som coronapandemin brutit ut i Sverige. Nämnden finner ingen anledning att ifrågasätta annonsörens syfte med reklamen. Nämnd­en finner mot denna bakgrund att reklamen varken är stötande eller spelar på rädsla, utnyttjar olycka eller lidande. Reklamen strider därmed inte mot artikel 1 första stycket eller artikel 2 andra stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander

Reklamen

Get Flash to see this player.