Beslut

Ärende 1412-298
2015-02-18Anmäld reklam Reklam för pizza från Maestro Pizzeria i Växjö

Annonsör Maestro Restaurang & Pizzeria

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att ett av påståendena i reklamen är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av två påståenden som har publicerats på www.maestrovaxjo.se. På förstasidan finns i vit, versal text mot röd bakgrund ”Vi garanterar snabbast hemkörning på campus! Ring nu” följt av ett telefon­nummer. Längre ned på sidan finns, i anslutning till en bild på en pizza, texten ”Vi har garanterat Växjös godaste pizzor. Alltid bakade med kärlek”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att det står att de garanterat har Växjös godaste pizzor och garanterat den snabbaste utkör­ningen. Det stämmer inte för anmälaren har både fått godare pizzor och snabbare hemkörning.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver i huvudsak att det som står på hemsidan i grund och botten kommer från vad studenter har sagt till denne. Annonsören får höra varje vecka att denne garanterat har de godaste pizzorna i Växjö och därför skrev man det på hemsidan. Hade annonsören vetat om konsekvenserna hade man inte skrivit så och man beklagar om man har gått ut med vilseledande reklam.

Annonsören har tagit bort allt det som stod om ”Garanterat godast i Växjö”. Texten på hemsidan är omskriven och man hoppas att ingen missförstår annonsören igen. Annonsören är en pizzeria inne på ett universitetsom­råde och den finns egentligen till för studenterna på campus.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget.

Enligt artikel 7 i ICC:s regler får marknadskommunikation inte påstå eller ge intryck av att en garanti eller annan utfästelse av liknande slag ger konsumenten en rättslig förmån utöver vad som följer av lag, om så inte är fallet. Samtliga garantivillkor, liksom garantiutfärdarens namn och adress, ska vara lätt tillgängliga för konsumenten och alla inskränkningar i dennes rättigheter, där lagen tillåter sådana, ska anges klart och tydligt.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt. 

Opinionsnämnden konstaterar inledningsvis att smakpåståenden inte kan bevisas. Nämnden finner att på­ståendet ”Vi har garanterat Växjös godaste pizzor” inte ger intryck av att ett köp av en pizza är förenat med en garanti i regelrätt mening. Snarast används termen ”garanterat” här som ett förstärkningsord beträffande smakomdömet. Det aktuella påståendet är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artiklarna 5 och 7 andra stycket i ICC:s regler.

Nämnden finner att påståendet ”Vi garanterar snabbast hemkörning på campus” innebär en utfästelse om att annonsören har den snabbaste hemkörningen vid beställningar som görs till adresser inom campusområdet i Växjö. Annonsören har inte visat att så är fallet. Detta påstående är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli ordförande

Övriga ledamöter: Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, Susanna Eneteg, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Riegnell, Mats Rönne och Axel Tandberg. 

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander