Beslut

Ärende 2012-286
2021-02-11Anmäld reklam Reklam för hårvårdsprodukter från Löwengrip

Annonsör Lyko Online AB

Anmälare Privatperson

Uttalande

Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett paketerbjudande med schampo och balsam från varumärket Hair Care Long Last­ing Duo från Löwengrip. Reklamen har publicerats på lyko.se. Under produktnamnet står priset 349 kronor samt det re­kom­menderade priset 398 kronor. Till vänster om priset syns en bild på de båda produkterna. Läng­re ned på webb­sidan står rubriken ”Paketet innehåller”. Under rubriken syns två produktbilder samt pris, namn på pro­dukt­erna och deras varumärke. De båda produkterna kommer från Löwengrip. Den vänstra produkten heter ”Long Lasting Long Lasting Schampoo 250ml” och kostar 129 kronor och har ett rekommen­der­at pris på 179 kronor enligt uppgift på sidan. Den högra produkten heter ”Long Lasting Long Lasting Conditioner 200ml” och kostar 129 kronor och har ett rekommenderat på priset 179 kronor enligt uppgift på sidan. På webbsidan finns även produktinformation, produktrekommendationer, användarbilder och betyg samt kom­men­tarer.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Anmälaren reagerade på att paketpriset är mycket dyrare än vad produkterna i paketet kostar separat. Både schampo och balsam kostar 129 kronor styck och rekommenderat pris anges som 179 kronor styck. Paketpriset är 349 kronor och dess angivna rekommenderade pris är 398 kro­n­­or. Om man utgår efter rekommenderat pris på 179 kronor styck så blir det 358 kronor för båda, det vill säga 40 kronor mer än vad det blir om man köper båda separat på rekommenderat pris. Om man köper båda pro­dukt­erna separat för annonsörens egna pris så blir det 258 kronor för båda, och då paketpriset är 349 kronor så blir det hela 91 kronor dyrare.

 

Annonsörens yttrande
Lyko Online AB (annonsören) skriver att man har gjort uppenbart fel. Det är en manuell process och i detta fall har annonsören missat i prissättningen av det aktuella paketet. Annonsören ser över sina rutiner för att undvika att det sker igen. Då den här typen av fel sker, vilket inte är ofta, korrigerar annonsören alltid snabbt felet så fort det upp­täcks.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­d­er­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan.

Marknadsförar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet är enligt Reklamombudsmannens bedömning främst konsumenter som besöker annon­sörens webbplats och kan tänka sig att köpa de marknadsförda produkterna av annonsören.

Enligt anmälaren är det vilseledande att paketpriset är mycket högre än vad det skulle kosta om produkt­erna i paketeterbjudandet köptes var för sig. Enligt annonsören har det gjorts ett uppenbart fel vid prissättningen. Annonsören ser över sina rutiner för att und­vika att det sker igen.

Reklamombudsmannen konstaterar att produkten ”Hair Care Long Lasting Duo” marknadsförs till priset 349 kro­nor. Av infor­mation längre ned på produktsidan framgår att erbjudandet består av två produkter som vardera kost­ar 129 kronor. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar paketpriset för ”Hair Care Long Lasting Duo” som ett lägre pris än vad priset blir för de två produkterna som ingår i paketprodukt­en när de säljs separat. Annonsören har medgett att så inte är fallet då det skett ett misstag i prissättningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman