Beslut

Ärende 2002-31
2020-03-22Anmäld reklam Reklam för flygresor med Lufthansa

Annonsör Deutsche Lufthansa AG

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Instagram. Inlägget består av bild och text. Bilden visar hav och en sandstrand i utkanten av en mindre stad. På bilden står texten ”Faro tur och retur från 1289 SEK”. I tex­ten under bilden står det ”Upplev den historiska staden med sina vidsträckta sandstränder.”.

Reklamen har producerats av Elbkind Reply AG.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Annonsen visar att man kan köpa en tur och returresa från 1289 kronor till Faro. När anmälaren i samma stund besöker annonsörens webbplats via länken är det lägsta priset 1657 kronor. Oavsett månad, dag eller år återfinns ej det marknadsförda priset.

Annonsörens yttrande
Deutsche Lufthansa AG (annonsören) skriver att anmälan avser en annons som har publicerats på Instagram. Genom att klicka på annonsen slussas kunden vidare till en kampanjsida på lufthansa.com, där kun­den kan läsa bokningsvillkoren samt har möjlighet att boka en flygresa.

Baserat på bokningsdata från kam­panj­en den 20 januari till den 10 februari 2020 kan annonsören se att ett två­siffrigt antal biljetter bokades till det mark­nads­förda slutpriset från Sverige till Faro, vilket understryker det fak­tum att platser funnits tillgängliga till kam­panjpris. Annonsören har bilagt en bild.

För resor från Stockholm eller Göteborg till Faro med annonsören krävs en transfer i Frankfurt eller München, således innehåller tjänsten två flyg per utgående samt inkommande flygning. Eftersom antalet platser är be­gränsat av det faktum att ett flygplan bara har ett visst antal platser ombord styr komplexa underliggande opti­meringsfaktorer och mekanismer hur dessa platser erbjuds.

Då annonsören är ett tyskt flygbolag, ett av världens största, går alla flygningar via annonsörens tyska nav Frankfurt alternativt München. Det innebär att flygresor från Frankfurt alternativt München till Faro som i detta specifika fall säljs även från andra marknader (länder) i världen. Oväntad ökad efterfrågan på andra marknader som också säljer flyg via nav Frankfurt alternativt München till Faro, kan orsaka begränsningar för de lägsta priserbjudanden som inte hade kunnat förutsetts ursprungligen, vilket också kan ha effekter för kunder som börjar sin resa i Stockholm eller Göteborg. Tyvärr är det något annonsören inte kan styra över, influera eller förutse, varav annonsören strävar efter att vara transparanta och tydliga med bokningsvillkoren på den sida som kund slussas till. Annonsören har bilagt en bild.

Annonsören gör sitt yttersta för att försäkra sig om att de har tillgänglighet för beräknad efterfrågan från mark­naden (land) till destination, detta kontrolleras av ”Revenue management” dels under selektionsprocessen av destination och även vid kampanjstart.

Annonsören beklagar att anmälaren har uppfattat annonsen som vilseledande men anser sammanfattningsvis att alla möjliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa tillgänglighet under kampanj­perioden samt att annonsen är förenlig med ICC:s regler samt övriga regler om god marknads­förings­sed.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter.

Enligt 4 § marknadsföringslagen ska den så kallade svarta listan tillämpas som lag i Sverige. Svarta listan omfattar 31 affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga. Enligt punkt 5 i förteckningen är det förbjudet att erbjuda produkter till ett angivet pris utan att näringsidkaren uppger att man har rimliga skäl att tro att man inte kommer att kunna leverera, själv eller med hjälp av underleverantör, dessa eller likvärdiga produk­ter till det angivna priset inom en tid och i sådan mängd som är rimligt med beaktande av produkten, omfatt­ningen av reklamen för produkten och det pris som erbjudits (otillbörligt lockerbjudande).

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det utannonserade frånpriset 1289 kronor för en tur och retur till Faro, Portugal, överensstämmer inte med det lägsta pris som anges på annonsörens webbplats som är 1657 kronor. Enligt annon­sören har man vidtagit att alla möjliga åtgärder för att säkerställa tillgänglighet under kampanjen.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen är ett sponsrat inlägg på Instagram som kan ha nått en stor målgrupp. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Faro tur och retur från 1289 SEK” som att annonsören erbjuder flygresor tur och retur till Faro från 1289 kronor. Annon­sör­en har enligt Reklamombudsmannen inte styrkt att den marknadsförda resan har funnits att köpa till det mark­nads­förda priset i sådan mängd som är rimligt med tanke på produkten, omfattningen av reklamen och det pris som erbjudits. Reklamombudsmannens finner mot den bakgrunden att reklamen är vilseledande. Reklamen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman