Beslut

Ärende 2005-117
2020-05-26Anmäld reklam Reklamfilm för personbilar från Lexus

Annonsör Toyota Sweden AB samt Lexus Sweden

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd avslår anmälarens begäran om omprövning av ärende 2002-20.  

 

 

Tidigare uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnds uttalande i ärende 2002-20 (2020-03-18), se bilaga.

Reklamen och närmare om opinionsnämndens tidigare uttalande
Den anmälda reklamen är en så kallad takeover-annons som har publicerats på aktiespararna.se. I reklamen visas fyra bilar uppställda på en högt belägen asfaltplan fotograferad mot en vidsträckt stadsbakgrund och klar-blå himmel. I bildens förgrund visas bilmodellerna Lexus NX, UX, RX och RX L. Högst upp till höger i bilden står i versal vit text "Lexus SUV-modeller", "Så hittar du rätt SUV" och "Lexus self-charging hybrid". I bildens nedre, vänstra hörn finns en klickbar vit ruta med texten ”Möt våra SUV-modeller”. Längst till höger visas annonsörens logotyp tillsammans med sloganen ”Experience amazing”. I finstilt text under den klickbara rutan står texten ”Rek. ca-pris från 359 700–724 900 kr. Bränsleförbrukning WLTP bl. körning I/100 km: 5,3-8,1 CO2 120-184 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade”.

Reklamen har producerats av Toyota Sweden AB, Lexus Sweden och The & Partnership.

I uttalandet den 3 mars 2020 prövade Reklamombudsmannens opinionsnämnd om annonsören, genom att an­vända orden ”self-charging hybrid”, gav genomsnittskonsumenten intryck av att hybridbilen inte behöver lad­das. Enligt anmälaren kan uttrycket ”self-charging” enbart användas avseende fordon som på något sätt kan ut­vinna användbar energi på egen hand, till exempel en elbil med solceller. Uttrycket kan inte användas för bilar som får hela sitt energibehov tillgodosett genom tankning av fossila bränslen.

Nämnden fann att reklamen avsåg en hybridbil som har en förbränningsmotor som drivs av drivmedel som bensin eller diesel samt av en eller flera elmotorer vars batterier laddas genom den rörelseenergi som alstras när bilen körs. Nämnden fann att begreppet ”self-charging hybrid” sannolikt ger en genomsnittskonsument in­tryck av att bilen är en hybridbil vars elbatterier laddas under körning och att reklamen därmed inte stred mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Begäran om omprövning
Anmälaren begär omprövning av ärendet eftersom det friande beslutet till stor del bygger på annonsörens argu­men­tation som enligt anmälaren innehåller felaktigheter.

Sammanfattningsvis är det anmälarens uppfattning att reklamen är osaklig, liksom att användningen av de spec­ifika orden ”self‐charging hybrid” saknar saklig grund både vad gäller de tekniska egenskaperna hos den annonserade varan och vad gäller den implicerade miljönyttan av annonsörens hybridteknik. Reklamen är där­för vilseledande och strider mot ICC:s regler.

  1. Uttrycken ”självladdande” och ”self‐charging” är inte vedertagna begrepp eftersom de introducerats för knappt två år sedan och bara används i marknadskommunikation av annonsören och av annonsören underställda företag med endast ett begränsat undantag.
  2.  Biltypen i fråga kan de facto inte ladda sig själv. När ett objekt laddas innebär det bland annat att dess totala energinivå ökar. Batteriet i en hybridbil laddas (och laddas ur) under färd. Under färd är den totala energinivån hos hybridbilen strängt minskande, det som laddas är batteriet, inte bilen, och det sker gen­om omfördelning av energi inom hybridbilen. Detta är inte bara ett tekniskt faktum utan stämmer även över­ens med hur den genomsnittliga bilkonsumenten använder begreppen.
  3.  Uttrycken ”självladdande” och ”self‐charging” är inte särskiljande för biltypen i fråga, mildhybrider, ladd­hybrider, vätgasbilar och elbilar återvinner alla rörelseenergi och lägesenergi och fungerar i detta avse­ende likadant som biltypen i fråga. Det som de facto är särskiljande för biltypen i fråga är att den över huvud taget inte kan tillföras elektrisk energi utifrån, vilket är själva definitionen på laddning.


Opinionsnämndens bedömning
Enligt 12 § andra stycket i instruktion för Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinions­nämnd (RON) kan ett beslut omprövas endast om nya förhållanden motiverar det eller om fel har begåtts i handlägg­ningen som uppenbart kan ha inverkat på beslutet.

Opinionsnämnden har gått igenom ärendet och funnit att det inte har kommit fram något skäl för att ompröva nämndens tidigare uttalande. Begäran om omprövning avslås därför.

 

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna