Beslut

Ärende 1904-108
2019-10-23Anmäld reklam Utomhusreklam för kläder från Lager 157

Annonsör Lager 157 AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte innehåller tillräcklig information rörande en säljfrämjande pristävling. Den strider därmed mot artikel A6 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation,

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är utomhusreklam som har visats utanför en Lager 157-butik. Rekl­a­men visar fem fri­lufts­plagg mot en bakgrund med vita plankor. Tre av plaggen syns i reklamens övre halva och två på den nedre halvan. Mellan plaggen syns rubriken ”Vi söker out­door­pilots” i versal text. Under syns den något mindre texten ”Vinn en årsförbrukning av outdoorplagg:”. Därefter följer en uppräkning med tre punkter.

”– Posta din outdoorbild på instagram”,

”– Följ och tagga @lager157, #157outdoorpilot och skriv sedan vilken butik du besökt.”,

”– Vi drar 5 vinnare per butik.”.

Över två av de fem plaggen syns två rektangulära svarta rutor. I rutorna står det ”Alla outdoorbyxor 200:- (Ord. Pris 400:-)” respektive ”Outdoorjacka 400:- (Ord. Pris 600:-)”. Längst ned syns annonsörens logotyp.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren innehåller reklamen för pristävlingen otydlig information kring tävlingen, vad som gäller före, under och efter tävlingen. Det framgår inte av reklamen hur länge tävlingen pågår. Inte heller var, när och hur vinnarna presenteras.

Annonsörens yttrande
Lager 157 AB har fått tillfälle att yttra sig över anmälan men har inte gjort det.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel A6 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler), ska följande uppgifter kunna tillhandahållas utan köptvång och lämnas i förväg eller åtminstone finnas tillgängliga på begäran, om den säljfrämjande åtgärd är en tävling: 

 • Villkoren för att delta i tävlingen,
 • Alla kostnader förknippade med deltagande, utöver kommunikation till reguljär eller lägre taxa (porto, telefon etcetera),
 • Förekommande begränsningar av deltagandet,
 • Vinsternas antal, värde och slag samt huruvida de är utbytbara i pengar,
 • Vid prestationspristävling vad denna går ut på och de utslagsgivande kriterierna,
 • Sista dag för deltagande,
 • Hur vinnare kommer att utses,
 • När och hur resultaten kommer att offentliggöras och vinnare underrättas,
 • Huruvida vinnare kan blir skylig att betala skatt,
 • Tidsperiod under vilken vinsterna kan hämtas,
 • Om jury används, dennas sammansättning,
 • Eventuellt förbehåll att utnyttja vinnare eller vinnande bidrag i andra sammanhang och villkoren för detta.


Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Målgruppen i detta fall omfattar sannolikt de som handlar eller kan tänka sig att handla i butiken där reklamen visats.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen inte innehåller någon information varken om hur länge pristävlingen pågår, sista dag för deltagande, vinsternas värde eller hur vinnarna presenteras. Av annonsen framgår heller inte hur ytterligare information kan erhållas. Annonsören har inte visat att informa­tionen gavs i förväg eller på begäran. Nämnden finner därför att reklamen strider mot artikel A6 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Anna Edman, Harriet Gillberg, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck